Jump to content

ᱤ-ᱵᱩᱠ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱤᱼᱵᱩᱠ /ᱤᱼᱯᱚᱛᱚᱵ ᱫᱚ ᱰᱤᱡᱤᱴᱟᱞ ᱞᱮᱠᱷᱟᱛᱮ ᱚᱞ ᱠᱟᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱫᱚ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱠᱚᱢᱯᱩᱴᱚᱨ ᱨᱮ ᱜᱮ ᱧᱮᱞ ᱜᱟᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱛᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱵ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱡᱚᱛᱮᱫ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱵᱟᱭ ᱜᱟᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱠᱟ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱠᱷᱟᱛᱤᱨ ᱫᱟᱨᱮ ᱢᱟᱜ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱟᱭᱟᱨ ᱠᱟᱱ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱤᱫᱤ ᱮᱫᱟ ᱵᱚᱱ ᱾