ᱥᱟᱨᱡᱚᱢ ᱫᱟᱨᱮ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search

ᱥᱟᱨᱡᱚᱢ ᱫᱟᱨᱮ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱟᱶᱛᱟᱨᱮ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣᱟ |

ᱥᱟᱨᱡᱚᱢ ᱵᱟᱦᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱨᱡᱚᱢ ᱵᱟᱦᱟ ᱫᱚ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱱᱟᱝ ᱠᱚ ᱵᱟᱦᱟᱭᱟ | ᱯᱷᱟᱹᱜᱩᱱ ᱵᱚᱸᱜᱟᱨᱮ ᱵᱟᱦᱟ ᱫᱚᱠᱚ ᱵᱚᱸᱜᱟᱭᱟ | ᱱᱟᱭᱠᱮ ᱵᱟᱵᱟ ᱡᱟᱦᱮᱨ ᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱚᱢ ᱫᱟᱨᱮ ᱵᱩᱴᱟᱹᱨᱮ ᱛᱷᱟᱯᱚᱱ ᱟᱠᱟᱱ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱠᱚ ᱴᱷᱮᱱ ᱥᱟᱨᱡᱚᱢ ᱵᱟᱦᱟ ᱫᱚᱭ ᱵᱚᱸᱜᱟᱭᱟ |ᱵᱚᱸᱜᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱱᱟᱭᱠᱮ ᱵᱟᱵᱟ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱩᱲᱤ ᱠᱚ ᱵᱟᱦᱟᱭ ᱮᱢᱟᱠᱚᱣᱟ |ᱠᱚᱲᱟ ᱫᱚ ᱞᱩᱛᱩᱨ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱠᱩᱲᱤ ᱫᱚ ᱥᱩᱹᱫ ᱨᱮ ᱠᱚ ᱵᱟᱦᱟᱭᱟ |

ᱳᱰᱤᱥᱟ[᱑]

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Odisha#Etymology