Jump to content

ᱥᱟᱨᱡᱚᱢ ᱵᱟᱦᱟ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱥᱟᱨᱡᱚᱢ ᱵᱟᱦᱟ

ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱵᱟᱦᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱡᱚᱢ ᱵᱟᱦᱟ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱵᱟᱦᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱥᱟᱨᱱᱟ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱯᱩᱱᱟᱹᱭ ᱵᱟᱦᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱵᱟᱦᱟ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱨᱱᱟ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱞᱩᱛᱩᱨ ᱨᱮᱠᱚ ᱨᱮᱵᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱠᱩᱲᱤ ᱠᱚᱫᱚ ᱨᱚᱫ ᱨᱮᱠᱚ ᱵᱟᱦᱟᱭᱟ ᱾

ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱵᱤᱫᱷᱤ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  • ᱵᱟᱦᱟ ᱟᱹᱣᱨᱤ ᱵᱚᱸᱜᱟᱭ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱟᱨᱡᱚᱢ ᱵᱟᱦᱟ ᱥᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱵᱟᱦᱟ ᱦᱚᱸ ᱞᱩᱛᱩᱨ ᱥᱮ ᱨᱚᱫ ᱨᱮ ᱵᱟᱠᱚ ᱨᱮᱵᱮᱫᱟ ᱾
  • ᱡᱟᱦᱮᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱛᱟᱝ ᱟᱹᱜᱩ ᱟᱠᱟᱫ ᱥᱟᱨᱡᱚᱢ ᱵᱟᱦᱟ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮ ᱥᱟᱛᱮ ᱨᱮᱠᱚ ᱨᱮᱵᱮᱫ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱹᱭᱨᱤ ᱠᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱛᱮ ᱵᱟᱠᱚ ᱵᱚᱞᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾
  • ᱞᱟᱡ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱡᱚᱠᱷᱮᱡ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱦᱟ ᱚᱰᱚᱠ ᱠᱟᱛᱮ ᱨᱤᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱧᱩ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱞᱟᱡ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱪᱟᱵᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾

ᱴᱮᱠᱱᱚᱞᱚᱡᱤ ᱨᱮ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱨᱡᱚᱢ ᱵᱟᱦᱟ ᱞᱮ~ᱟᱣᱩᱴ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱠᱤᱵᱚᱨᱰ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾

ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱯᱚᱲᱦᱚᱱ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]


ᱥᱟ.ᱠᱷᱭᱟ.ᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]