Jump to content

ᱥᱤᱜᱽᱢᱩᱱᱰ ᱯᱷᱨᱩᱰ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Sigmund Freud, by Max Halberstadt (cropped)

ᱥᱤᱜᱽᱢᱩᱱᱰ ᱯᱷᱨᱩᱰ ᱥᱮ (Sigmund_Freud) (᱖ ᱢᱮ ᱑᱘᱖᱕ – ᱒᱓ ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ ᱑᱙᱓᱙) ᱫᱚ ᱚᱥᱴᱨᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱ ᱢᱚᱱ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱨᱮᱱ ᱰᱟᱠᱛᱚᱨ ᱟᱨ psychologist ᱮ ᱛᱟᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ (Psychoanalysis) ᱧᱤᱛᱩᱢᱟᱱ ᱢᱚᱱ ᱪᱤᱠᱤᱛᱥᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱨᱟ(method) ᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱛᱮ ᱯᱷᱨᱩᱰ ᱫᱚ Father of psychoanalysis ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱭᱟ᱾ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱟᱭᱢᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱜᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮ influence ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱭᱟ᱾ ᱯᱷᱨᱩᱰ ᱫᱚ Subconscious, 'Froadia slipping', interpretation of dreams ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱵᱮᱯᱟᱨ ᱛᱮ ᱮᱠᱥᱯᱞᱮᱱᱮᱥᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱠᱩᱥᱤ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱟᱭᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶ ᱟᱭᱢᱟ Theory literature, cinematograph, Marxist ᱟᱨ Feminist ᱪᱮᱛᱟᱱ theory ᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤᱭᱮ influence ᱟᱠᱟᱫᱟ᱾

ᱯᱷᱨᱩᱰ ᱫᱚ ᱟᱡ ᱛᱮ ᱟᱡ ᱮ ᱜᱚᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱟᱡ ᱨᱮᱱ ᱰᱟᱠᱛᱚᱨ ᱮ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱡᱮ ᱫᱷᱩᱶᱟ ᱧᱩ ᱠᱟᱨᱚᱢ ᱛᱮ ᱢᱚᱪᱟ ᱨᱮ ᱧᱟᱢ ᱞᱤᱫᱤ ᱠᱮᱱᱥᱟᱨ ᱠᱟᱨᱚᱢ ᱛᱮ ᱜᱮ ᱟᱡ ᱛᱮ ᱟᱡ ᱮ ᱜᱚᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾


ᱯᱷᱮᱰᱮᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]