ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱨᱮ ᱫᱟᱠᱟ ᱩᱛᱩ ᱵᱟᱱᱟᱣ ᱟᱱᱟᱜ ᱠᱷᱟᱸᱰᱟ ᱠᱚ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱱᱚᱶᱟ ᱛᱟᱞᱠᱟ ᱫᱚ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱠᱟ ᱩᱛᱩ ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱞᱟᱜᱟᱜ ᱠᱷᱟᱸᱰᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ -ᱟ ᱺ

ᱵᱚᱨᱱᱤ
ᱠᱚᱞᱚᱥ
ᱳᱱᱠᱷᱞᱤ
ᱢᱩᱥᱚᱞ
ᱰᱤᱠᱪᱤ
ᱯᱚᱛᱤᱞᱟ
ᱰᱮᱜᱽ
ᱯᱟᱛᱤᱞᱤ