ᱥᱨᱤᱞᱚᱝᱠᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱠᱚ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search
ᱥᱨᱤᱞᱚᱝᱠᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱠᱚ
Districts of Sri Lanka.png
ᱛᱷᱚᱠ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱥᱚᱱᱤᱭᱟᱹ ᱴᱚᱴᱷᱟ
ᱴᱷᱟᱹᱶ ᱥᱨᱤᱞᱚᱝᱠᱟ
ᱮᱞᱠᱷᱟ ᱒᱕ (ᱯᱷᱮᱵᱨᱩᱭᱟᱨᱤ ᱑᱙᱘᱔ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ)
ᱦᱚᱲ ᱮᱞ ᱙᱒,᱒᱓᱘–᱒,᱓᱒᱔,᱓᱔᱙
ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱠᱚ ᱖᱙᱙–᱗,᱑᱗᱙ km²
ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ District secretariat
ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱰᱤ.ᱮᱥ ᱰᱤᱵᱷᱤᱥᱚᱱ

ᱥᱨᱤᱞᱚᱝᱠᱟ ᱨᱮ ᱦᱚᱱᱚᱛ (ᱥᱤᱝᱦᱚᱞᱤ: දිස්ත්‍රි‌ක්‌ක, ᱰᱤᱥᱴᱨᱤᱠᱠᱟ ; ᱛᱟᱢᱤᱞ: மாவட்டம், ᱢᱟᱵᱷᱟᱴᱴᱟᱢ) ᱫᱚ ᱯᱨᱚᱫᱮᱥ ᱢᱩᱫ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱥᱚᱱᱤᱭᱟᱹ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱫᱤᱥᱚᱢ‌ ᱨᱮ ᱒᱕ ᱜᱚᱴᱟᱱ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱟᱨ ᱙ ᱜᱚᱴᱟᱱ ᱯᱨᱚᱫᱮᱥ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ[᱑] ᱾ ᱥᱟᱱᱟᱢ‌ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱥᱮᱠᱨᱮᱴᱥᱨᱤ (district secretary) ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ[᱒], ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱫᱚ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮᱭ ᱵᱟᱪᱷᱟᱭᱚᱜᱼᱟ[᱓] ᱾ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱥᱮᱠᱨᱮᱴᱥᱨᱤ ᱟᱜ ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱫᱚ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱟᱨ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜᱤᱭᱟᱹ ᱥᱮᱠᱨᱮᱴᱥᱨᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭᱼᱡᱚᱯᱨᱟᱣ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱩᱛᱷᱱᱟᱹᱣ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱧᱮᱞ ᱟᱨ ᱞᱟᱦᱟ ᱤᱫᱤ ᱥᱟᱶ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱵᱰᱤᱵᱷᱤᱥᱟᱱ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ‌ ᱠᱚᱨᱮ ᱜᱚᱸᱲᱚᱸ ᱮᱢ[᱔], ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶ ᱛᱮ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱠᱷᱟᱡᱱᱟ ᱟᱹᱫᱟᱹᱭ ᱟᱨ ᱵᱟᱪᱷᱱᱟᱣ (election) ᱵᱟᱵᱚᱛ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱜᱤᱵᱷᱟᱨ ᱫᱚ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱥᱮᱠᱨᱮᱴᱥᱨᱤ ᱟᱜ ᱜᱮ[᱕] ᱾ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱟᱭᱢᱟᱜᱟᱱ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜᱤᱭᱟᱹ ᱥᱮᱠᱨᱮᱴᱥᱨᱤ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜ (ᱰᱤ.ᱮᱥ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱲᱟᱭᱚᱜᱼᱟ) ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱑᱔,᱐᱒᱒ ᱜᱟᱴᱟᱱ ᱜᱽᱨᱟᱢ ᱱᱤᱞᱟᱫᱷᱟᱨᱤ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ[᱖] ᱾ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱓᱓᱑ ᱜᱟᱱ ᱰᱤ.ᱮᱥ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ[᱗]

ᱱᱟᱜᱟᱢ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱚᱱᱩᱨᱟᱫᱷᱟᱯᱩᱨᱟ ᱨᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱟᱭᱢᱟᱜᱟᱱ ᱥᱟᱥᱚᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱛᱟᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱨᱟᱡᱽ ᱫᱚ ᱯᱮᱭᱟ ᱯᱨᱚᱫᱮᱥ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱛᱟᱦᱮ ᱞᱮᱱᱟ; ᱨᱟᱡᱟᱨᱟᱛᱟ, ᱨᱩᱦᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱢᱟᱞᱟᱭᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱚ ᱨᱟᱦᱚᱸ ᱦᱩᱰᱤᱝ ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱨᱟᱛᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭᱚᱜᱼᱟ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ[᱘] ᱾ ᱚᱠᱛᱚ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶ ᱛᱮ ᱯᱨᱚᱫᱮᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱞᱠᱷᱟ ᱰᱷᱮᱨ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱮᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱥᱚᱱᱤᱭᱟᱹ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱨᱟᱛᱟ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱭᱮᱱᱟ ᱾ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱟᱭᱢᱟ ᱨᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱟᱨ ᱵᱤᱫᱮᱥᱤ ᱨᱟᱡᱽ ᱠᱚ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱥᱚᱱ ᱛᱷᱟᱯᱚᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱱᱚᱶᱟ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱟ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱤᱫᱤᱭᱮᱱᱟ ᱾ ᱠᱳᱴᱟ ᱨᱟᱡᱽ (ᱠᱳᱴᱟ ᱠᱤᱝᱰᱚᱢ) ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱠᱚ ᱯᱩᱱᱭᱟ ᱰᱤᱥᱟᱵᱷᱟᱥ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱛᱟᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱯᱩᱱᱜᱮᱞ ᱜᱚᱴᱟᱱ ᱠᱳᱨᱟᱞᱮᱥ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱳᱨᱟᱞᱮᱥ ᱨᱮ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱞᱤᱴᱟᱨᱤ ᱚᱯᱷᱤᱥᱟᱨ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱡᱟᱯᱷᱱᱟ ᱨᱟᱡᱽ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱱᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱯᱩᱱᱭᱟ ᱯᱨᱚᱫᱮᱥ ᱥᱟᱶ ᱱᱚᱱᱠᱟᱱ ᱥᱟᱥᱚᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱟ ᱛᱟᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱠᱚ ᱢᱚᱱᱮᱭᱟ[᱙]


᱑᱕᱐᱕ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱯᱳᱨᱛᱩᱜᱤᱡᱽ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱚ ᱫᱚᱠᱷᱚᱞ ᱞᱮᱫᱟ, ᱩᱱᱠᱩ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱶᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱠᱟᱱ ᱥᱨᱤᱞᱚᱝᱠᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱥᱚᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱟ ᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚ ᱤᱫᱤ ᱞᱮᱫᱟ[᱑᱐] ᱾ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱰᱟᱪ ᱪᱟᱪᱞᱟᱣ (control) ᱚᱠᱛᱚ, ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱪᱟᱪᱞᱟᱣ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱠᱟᱱ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱠᱚ ᱯᱮᱭᱟ ᱥᱟᱥᱚᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱛᱟᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱟ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱰᱤᱥᱟᱵᱷᱟᱥ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱛᱟᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱵᱨᱤᱴᱤᱥ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱫᱚ ᱱᱚᱶᱟ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱟ ᱜᱮᱠᱚ ᱞᱟᱦᱟ ᱤᱫᱤ ᱞᱮᱫᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱑᱗᱙᱖ ᱠᱷᱚᱱ ᱑᱘᱐᱒ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱩᱫᱷᱨᱟᱹᱣ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱠᱮᱫᱟ ᱾ ᱵᱨᱤᱴᱤᱥ ᱨᱟᱡᱽ ᱑᱘᱒᱙ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱠᱳᱞᱵᱨᱩᱠᱼᱠᱮᱢᱨᱳᱱ ᱠᱚᱢᱤᱥᱚᱱ ᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱾ ᱠᱚᱢᱤᱥᱚᱱ ᱩᱱᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱠᱟᱱ ᱯᱮᱭᱟ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱥᱟᱥᱚᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱟ ᱢᱤᱫ ᱠᱟᱛᱮᱡ, ᱚᱛᱱᱚᱜ ᱴᱷᱟᱹᱶᱠᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱚᱬᱮ ᱜᱚᱴᱟᱱ ᱯᱨᱚᱫᱮᱥ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱥᱚᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱟ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮ ᱥᱩᱯᱟᱨᱤᱥ ᱞᱮᱫᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱥᱩᱯᱟᱨᱤᱥ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱑᱘᱓᱓ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱑ ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱯ ᱪᱟᱪᱞᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱥᱚᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱟ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱡ ᱚᱱᱟ ᱩᱢᱩᱞ ᱨᱮ ᱢᱚᱬᱮ ᱜᱚᱴᱟᱱ ᱯᱨᱚᱫᱮᱥ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ ᱾

᱑᱙᱕᱕ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱥᱟᱥᱚᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱷᱚᱠ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱛᱮ ᱯᱨᱚᱫᱮᱥ ᱛᱷᱟᱯᱚᱱ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱠᱚ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱥᱨᱤᱞᱚᱝᱠᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱥᱚᱱᱤᱭᱟᱹ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱢᱮᱯ ᱨᱮ ᱴᱷᱟᱹᱶ ᱯᱨᱚᱫᱮᱥ ᱦᱚᱱᱚᱛ
ᱨᱟᱡᱽᱜᱟᱲ
ᱚᱛ
ᱦᱟᱥᱟ
in km2 (mi2)[᱑᱑]
ᱤᱱᱞᱮᱱᱰ
ᱫᱟᱜ
ᱮᱨᱤᱭᱟ
in km2 (mi2)[᱑᱑]
ᱡᱚᱛᱚ
ᱮᱨᱤᱭᱟ
in km2 (mi2)[᱑᱑]
ᱦᱚᱲᱮᱞ
(᱒᱐᱑᱒)[᱑᱒]
ᱦᱚᱲᱮᱞ
ᱰᱮᱱᱥᱤᱴᱤ
per km2
(per mi2)[lower-alpha ᱑]
ᱟᱢᱯᱟᱨᱟ Area map of Ampara District, located along the east by south and south east coast and projecting into the interior of the country at the northern border, in the Eastern Province of Sri Lanka ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱟᱢᱯᱟᱨᱟ 4,222 (1,630) 193 (75) 4,415 (1,705) 649,402 154 (400)
ᱚᱱᱩᱨᱟᱫᱷᱟᱯᱩᱨᱟ Area map of Anuradhapura District, located somewhat to the north of the centre of the country, in the North Central Province of Sri Lanka ᱮᱛᱚᱢ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱚᱱᱩᱨᱟᱫᱷᱟᱯᱩᱨᱟ 6,664 (2,573) 515 (199) 7,179 (2,772) 860,575 129 (330)
ᱵᱟᱫᱩᱞᱞᱟ Area map of Badulla District which has its northern border near the centre of the country and extends to the south, located in the Uva Province of Sri Lanka ᱩᱵᱷᱟ ᱵᱟᱫᱩᱞᱞᱟ 2,827 (1,092) 34 (13) 2,861 (1,105) 815,405 288 (750)
ᱵᱟᱴᱴᱤᱠᱟᱞᱳᱣᱟ Area map of Batticaloa District, located along the east by north coast, in the Eastern Province of Sri Lanka ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱵᱟᱴᱴᱤᱠᱟᱞᱳᱣᱟ 2,610 (1,010) 244 (94) 2,854 (1,102) 526,567 202 (520)
ᱠᱚᱞᱟᱢᱵᱚ Area map of Colombo District, roughly rectangular in shape and extending inwards from the west south west coast in the Western Province of Sri Lanka ᱯᱟᱪᱮᱭᱟᱭ ᱠᱚᱞᱚᱢᱵᱚ 676 (261) 23 (8.9) 699 (270) 2,324,349 3,438 (8,900)
ᱜᱟᱞᱮ Area map of Galle District, converging inwards from the south west coast, in the Southern Province of Sri Lanka ᱠᱚᱧᱮᱭᱟᱭ ᱜᱟᱞᱮ 1,617 (624) 35 (14) 1,652 (638) 1,063,334 658 (1,700)
ᱜᱟᱢᱯᱟᱦᱟ Area map of Gampaha District, extending inwards from the west by south west coast in a rough square shape, in the Western Province of Sri Lanka ᱯᱟᱪᱮᱭᱟᱭ ᱜᱟᱢᱯᱟᱦᱟ 1,341 (518) 46 (18) 1,387 (536) 2,304,833 1,719 (4,450)
ᱦᱟᱢᱵᱟᱱᱴᱳᱴᱟ Area map of Hambantota District, lying along the coast from south to south east, in the Southern Province of Sri Lanka ᱠᱚᱧᱮᱭᱟᱭ ᱦᱟᱢᱵᱟᱱᱴᱳᱴᱟ 2,496 (964) 113 (44) 2,609 (1,007) 599,903 240 (620)
ᱡᱟᱯᱷᱱᱟ Area map of Jaffna District, in the peninsula to the north, in the Northern Province of Sri Lanka ᱮᱛᱚᱢ ᱯᱨᱚᱫᱮᱥ ᱡᱟᱯᱷᱱᱟ 929 (359) 96 (37) 1,025 (396) 583,882 629 (1,630)
ᱠᱟᱞᱩᱛᱟᱨᱟ Area map of Kalutara District, extending inwards from the south west by west coast, in the Western Province of Sri Lanka ᱯᱟᱪᱮᱭᱟᱭ ᱠᱟᱞᱩᱛᱟᱨᱟ 1,576 (608) 22 (8.5) 1,598 (617) 1,221,948 775 (2,010)
ᱠᱮᱱᱰᱤ Area map of Kandy District, at the centre of the country with its south western boundary extending to the south, in the Central Province of Sri Lanka ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱮᱱᱰᱤ 1,917 (740) 23 (8.9) 1,940 (750) 1,375,382 716 (1,850)
ᱠᱮᱜᱟᱞᱮ Area map of Kegalle District, roughly oval in shape is located to the south east of the centre of the country, in the Sabaragamuwa Province of Sri Lanka ᱥᱟᱵᱟᱨᱟᱜᱟᱢᱩᱣᱟ ᱠᱮᱜᱟᱞᱮ 1,685 (651) 8 (3.1) 1,693 (654) 840,648 499 (1,290)
ᱠᱤᱞᱤᱱᱳᱪᱪᱤ Area map of Kilinochchi District, along the northern coast of the mainland and south of the Jaffna peninsula, in the Northern Province of Sri Lanka ᱮᱛᱚᱢ ᱠᱤᱞᱤᱱᱳᱪᱪᱤ 1,205 (465) 74 (29) 1,279 (494) 113,510 94 (240)
ᱠᱩᱨᱩᱱᱮᱜᱟᱞᱟ Area map of Kurunegala District, to the west of the centre of the country with its northern border extending towards the north west, in the North Western Province of Sri Lanka ᱮᱛᱚᱢ ᱯᱟᱪᱮᱭᱟᱭ ᱠᱩᱨᱩᱱᱮᱜᱟᱞᱟ 4,624 (1,785) 192 (74) 4,816 (1,859) 1,618,465 350 (910)
ᱢᱟᱱᱱᱟᱨ Area map of Mannar District, along the north western coast with eastern border extending towards the interior, also including a large island roughly oval in shape, in the Northern Province of Sri Lanka ᱮᱛᱚᱢ ᱢᱟᱱᱱᱟᱨ 1,880 (730) 116 (45) 1,996 (771) 99,570 53 (140)
ᱢᱟᱛᱮᱞᱮ Area map of Matale District, located immediately north of the middle of the country, roughly the shape of a letter "C" and located in the Central Province of Sri Lanka ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱢᱟᱛᱮᱞᱮ 1,952 (754) 41 (16) 1,993 (770) 484,531 248 (640)
ᱢᱟᱛᱟᱨᱟ Area map of Matara District, roughly rectangular in shape and extending inwards from the southern coast, in the Southern Province of Sri Lanka ᱠᱚᱧᱮᱭᱟᱭ ᱢᱟᱛᱟᱨᱟ 1,270 (490) 13 (5.0) 1,283 (495) 814,048 641 (1,660)
ᱢᱳᱱᱟᱨᱟᱜᱟᱞᱟ Area map of Monaragala District, located east of the centre of the country, has its south eat border extending towards the west, in the Uva Province of Sri Lanka ᱩᱵᱷᱟ ᱢᱳᱱᱟᱨᱟᱜᱟᱞᱟ 5,508 (2,127) 131 (51) 5,639 (2,177) 451,058 82 (210)
ᱢᱩᱞᱞᱟᱭᱛᱤᱵᱷᱤ Area map of Mullaitivu District, extending to the west from the north by east coast in the Northern Province of Sri Lanka ᱮᱛᱚᱢ ᱢᱩᱞᱞᱟᱭᱛᱤᱵᱷᱤ 2,415 (932) 202 (78) 2,617 (1,010) 92,238 38 (98)
ᱱᱩᱣᱟᱨᱟ ᱮᱞᱤᱭᱟ Area map of Nuwara Eliya District, located immediately south of the middle of the country and running roughly south west to north east, in the Central Province of Sri Lanka ᱛᱟᱢᱟᱞ ᱱᱩᱣᱟᱨᱟ ᱮᱞᱤᱭᱟ 1,706 (659) 35 (14) 1,741 (672) 711,644 417 (1,080)
ᱯᱳᱞᱳᱱᱱᱟᱨᱩᱣᱟ Area map of Polonnaruwa District, roughly square in shape, located at the middle from north east of the centre of the country and south west of the north eastern coast, in the North Central Province of Sri Lanka ᱮᱛᱚᱢ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱯᱳᱞᱳᱱᱱᱟᱨᱩᱣᱟ 3,077 (1,188) 216 (83) 3,293 (1,271) 406,088 132 (340)
ᱯᱩᱴᱴᱟᱞᱟᱢ Area map of Puttalam District, lying along the western coast, in the North Western Province of Sri Lanka ᱮᱛᱟᱢ ᱯᱟᱪᱮᱭᱟᱭ ᱯᱩᱴᱴᱟᱞᱟᱢ 2,882 (1,113) 190 (73) 3,072 (1,186) 762,396 265 (690)
ᱨᱟᱛᱱᱟᱯᱩᱨᱟ Area map of Ratnapura District, some distance from the south western coast with its western and southern borders converging towards the north west, in the Sabaragamuwa Province of Sri Lanka ᱥᱟᱵᱟᱨᱟᱜᱟᱢᱩᱣᱟ ᱨᱟᱛᱱᱟᱯᱩᱨᱟ 3,236 (1,249) 39 (15) 3,275 (1,264) 1,088,007 336 (870)
ᱛᱨᱤᱱᱠᱳᱢᱟᱞᱤ Area map of Trincomalee District, along the north eastern coast with its south western border extending inwards, in the Eastern Province of Sri Lanka ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱛᱨᱤᱱᱠᱳᱢᱟᱞᱤ 2,529 (976) 198 (76) 2,727 (1,053) 379,541 150 (390)
ᱵᱷᱟᱵᱷᱩᱱᱤᱭᱟ Area map of Vavuniya District, located in the middle of the northern half of the country, running roughly in a south west—north east direction, in the Northern Province of Sri Lanka ᱮᱛᱚᱢ ᱵᱷᱟᱵᱷᱩᱱᱤᱭᱟ 1,861 (719) 106 (41) 1,967 (759) 172,115 92 (240)
ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱨᱮ 62,705 (24,211) 2,905 (1,122) 65,610 (25,330) 20,359,439 325 (840)

ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ ᱢᱮ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

 1. "At a Glance". Sri Lanka in Brief. Government of Sri Lanka. Archived from the original on 7 ᱡᱩᱞᱟᱭ 2009. Retrieved 21 ᱡᱩᱞᱟᱭ 2009.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 2. "Vision & Mission". District Secretariats Portal. Ministry of Public Administration & Home Affairs, Sri Lanka. Archived from the original on 13 ᱢᱮ 2009. Retrieved 21 ᱡᱩᱞᱟᱭ 2009. 
 3. "Kilinochchi a brief look". Daily News (Sri Lanka). 27 ᱮᱯᱨᱤᱞ 2009. Retrieved 1 ᱚᱜᱚᱥᱴ 2009. 
 4. "About Us". Vavuniya District Secretariat. Archived from the original on 12 ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ 2010. Retrieved 29 ᱡᱩᱞᱟᱭ 2009. 
 5. "Performs Report and Accounts—2008" (PDF). District and Divisional Secretariats Portal—Ministry of Public Administration and Home Affairs. Archived from the original (PDF) on 2011-10-03. Retrieved 2009-07-29.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 6. "Identification of DS Divisions of Sri Lanka Vulnerable for food insecurity" (PDF). World Food Programme. Archived from the original (PDF) on 4 ᱢᱟᱨᱪ 2011. Retrieved 21 ᱡᱩᱞᱟᱭ 2009.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 7. "Grama Niladhari Administration Division". Archived from the original on 14 ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ 2016. Retrieved 23 ᱡᱩᱱ 2016.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 8. Siriweera 2004, p. 91.
 9. Yogasundaram 2006, p. 170.
 10. Hewavissenti, Panchamee (3 ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ 2008). "Episodes of colonised history". Sunday Observer (Sri Lanka). Archived from the original on 7 ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ 2008. Retrieved 21 ᱡᱩᱞᱟᱭ 2009.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 11. ᱑᱑.᱐ ᱑᱑.᱑ ᱑᱑.᱒ "Table 1.1: Area of Sri Lanka by province and district" (PDF). Statistical Abstract 2014. Department of Census and Statistics, Sri Lanka. 
 12. "Census of Population and Housing of Sri Lanka, 2012 - Table A1: Population by district, sex and sector" (PDF). Department of Census & Statistics, Sri Lanka. 


ᱛᱩᱢᱟᱹᱞ ᱦᱩᱲᱟᱹᱜ:<ref> tags exist for a group named "lower-alpha", but no corresponding <references group="lower-alpha"/> tag was found