ᱛᱷᱚᱠ:ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ ᱠᱚ ᱵᱷᱩᱞ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ ᱠᱚ ᱵᱷᱩᱞ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾

ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱦᱴᱟᱞᱩ "ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ ᱠᱚ ᱵᱷᱩᱞ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ"

ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱒᱐᱐ ᱥᱟᱦᱴᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱷᱚᱠᱨᱮ, ᱥᱟᱱᱟᱢᱠᱚᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱘᱑᱓ ᱾

(ᱯᱟᱪᱮ ᱥᱟᱦᱴᱟ) (ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱥᱟᱦᱴᱟ)

(ᱯᱟᱪᱮ ᱥᱟᱦᱴᱟ) (ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱥᱟᱦᱴᱟ)