Jump to content

ᱥᱩᱢᱚᱱᱟ ᱪᱦᱚᱠᱨᱚᱵᱷᱚᱨᱛᱤ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱥᱩᱢᱚᱱᱟ ᱪᱦᱚᱠᱨᱚᱵᱷᱚᱨᱛᱤ
᱒᱐᱑᱘ ᱨᱮ ᱥᱩᱢᱚᱱᱟ ᱪᱦᱚᱠᱨᱚᱵᱷᱚᱨᱛᱤ
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ  ᱟᱨ  ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱴᱷᱟᱶ᱒᱔ ᱡᱩᱱ ᱑᱙᱘᱘[᱑]
ᱞᱚᱠᱱᱚᱣ, ᱩᱛᱚᱨ ᱯᱨᱚᱫᱮᱥ, ᱥᱤᱧᱚᱛ
ᱫᱤᱥᱚᱢᱤᱭᱟᱹᱥᱤᱧᱚᱛᱤᱭᱟᱜ
ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱟᱠᱷᱲᱟJai Hind College, ᱢᱩᱢᱵᱟᱭ [᱒][᱓]
ᱠᱟᱹᱢᱤActress, Model
ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱚᱠᱛᱚ᱑᱙᱙᱙ - ᱱᱤᱛᱚᱜ
ᱧᱩᱢᱱᱟᱢThe Kapil Sharma Show
Comedy Nights with Kapil
Comedy Circus

ᱥᱩᱢᱚᱱᱟ ᱪᱦᱚᱠᱨᱚᱵᱷᱚᱨᱛᱤ ᱫᱚ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱤᱡ ᱮᱠᱴᱨᱮᱥᱥ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ "ᱴᱚ ᱠᱚᱯᱤᱞ ᱥᱚᱨᱢᱚ ᱥᱚᱣ" ᱞᱚᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱡᱚᱥᱛᱤ ᱵᱚᱥᱚᱭ ᱚᱜ ᱠᱚᱱᱚᱭ ᱾ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱟᱡᱟᱜ ᱮᱠᱴᱤᱝ ᱠᱚᱨᱤᱭᱚᱨ ᱑᱐ ᱵᱚᱨᱥᱚ ᱦᱩᱭᱮᱱᱟ ᱮ ᱠᱟᱢᱤ ᱮᱟᱭ ᱾ ᱩᱰᱤ ᱠᱚᱢ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮ ᱟᱡ ᱫᱚ ᱟᱡᱚᱜ ᱮᱠᱴᱤᱝ ᱠᱮᱨᱤᱭᱚᱨ ᱥᱴᱟᱨᱴ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱤᱛ ᱛᱮ ᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱡᱟᱜᱮᱛ ᱥᱚᱨᱚ ᱠᱚ ᱵᱟᱰᱚᱭ ᱠᱚᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱟᱡᱟᱜ ᱯᱚᱨᱛᱷᱩᱢ ᱮᱠᱴᱤᱧ ᱠᱮᱨᱤᱭᱚᱨ ᱫᱚ ᱑᱙᱙᱙ ᱨᱮ ᱟᱢᱤᱨ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱨ ᱢᱟ.ᱱᱤᱥᱟ ᱠᱚᱤᱨᱟᱞᱟ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱛᱮ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱞᱮᱟᱭ ᱩᱱ ᱡᱚᱠᱦᱟᱜ ᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱫᱚᱥ ᱵᱚᱪᱦᱚᱨ ᱮ ᱛᱟᱦᱮ ᱟᱭ ᱾ ᱟᱡᱟᱜ ᱩᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱩᱯᱚᱞᱚᱵᱫᱤ ᱫᱚ ᱦᱟᱡᱩᱜ ᱠᱟ.ᱱᱟ ᱒᱐᱑᱑ ᱨᱮᱟᱜ ᱣᱮᱵ ᱥᱤᱨᱤᱡ (Web series) ᱵᱟᱰᱮ ᱟᱪᱦᱟ ᱞᱟᱜᱛᱮ ᱦᱮ (Bade Ache Lagte He) ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱟᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱡᱟᱥᱛᱮ ᱦᱚᱰ ᱠᱚ ᱯᱚᱥᱚᱸᱫ ᱟᱟ ᱫᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱒᱐᱑᱑ ᱵᱚᱨᱥᱚ ᱨᱮ ᱜᱮ ᱠᱟᱷᱟᱱᱤ ᱠᱚᱢᱮᱰᱤ ᱥᱚᱨᱠᱚᱥ ᱠᱤ (Kahani Comedy Circus Ki) ᱨᱮ ᱠᱟᱯᱤᱞ ᱥᱟᱨᱢᱟ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱮ ᱠᱚᱢᱯᱤᱴᱤᱥᱚᱱ ᱨᱮ ᱡᱤᱛᱟᱣ ᱞᱮᱱᱟᱭ ᱾ ᱛᱟᱯᱚᱨᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱠᱟ.ᱯᱤᱞ ᱥᱚᱨᱢᱚ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱛᱮ ᱠᱟᱢᱤ ᱥᱴᱟᱨᱛ ᱠᱮᱟᱭ, ᱩᱱᱤ ᱡᱩᱱ ᱒᱐᱑᱓ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱱᱩᱟᱨᱤ ᱒᱐᱑᱖ ᱦᱟ.ᱵᱤᱡ ᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱛᱮ ᱠᱟᱢᱤ ᱯᱮᱟᱭ ᱾ ᱩᱱᱤ ᱠᱟᱷᱟᱱᱤ ᱠᱚᱢᱮᱰᱤ ᱥᱚᱨᱠᱚᱥ ᱠᱤ (Kahani Comedy Circus Ki) ᱥᱷᱚ ᱨᱮ ᱢᱟᱱᱡᱩ ᱥᱚᱨᱢᱟ ᱨᱮᱜᱟ ᱴᱚᱞ ᱮ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱡ, ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱥᱷᱚ ᱨᱮ ᱠᱚᱯᱤᱞ ᱥᱚᱨᱢᱟ ᱟᱜ ᱮᱨᱟ ᱮ ᱛᱮᱟᱨ ᱞᱮᱱᱟᱭ ᱾

ᱠᱚᱞᱚᱨᱥ ᱪᱚᱱᱮᱮᱞ ᱨᱮᱟᱜᱠᱚᱢᱮᱰᱤ ᱱᱚᱤᱥ ᱣᱤᱛᱷ ᱠᱚᱯᱤᱞ (Comedy Nights with Kapil) ᱴᱤ.ᱟᱨ.ᱯᱤ ᱠᱚᱢ ᱦᱮᱡ ᱮᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮ ᱟᱡᱟᱜ ᱥᱚ ᱠᱚ ᱠᱚᱸᱫ ᱠᱮᱟ ᱾ ᱛᱟᱯᱚᱨᱮ ᱥᱩᱢᱚᱱᱟ ᱟᱨᱦᱚ, ᱮᱯᱨᱤᱞ ᱒᱐᱑᱖ ᱨᱮ ᱥᱚᱱᱤ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱛᱮ ᱩᱪᱟ.ᱰᱟᱠᱟᱱ ᱴᱤ ᱠᱟ.ᱯᱤᱞ ᱥᱟᱨᱢᱟ ᱥᱚ (The Kapil Sharma Show) ᱨᱮ ᱟᱨᱦᱚ ᱢᱮᱥᱟᱭ ᱮᱱᱟᱭ ᱚᱱᱟ ᱨᱮ ᱟᱡ ᱫᱚ ᱥᱟᱨᱞᱟ ᱜᱩᱞᱟᱴᱤ ᱨᱮᱟᱜ ᱨᱚᱞ ᱠᱚ ᱮᱢᱟ ᱞᱮᱫᱚᱭᱟ ᱠᱚ ᱾

ᱟᱡᱟᱜ ᱵᱟᱨᱮᱭᱟ ᱴᱨᱟᱵᱦᱮᱞ ᱥᱚ ᱫᱩᱵᱟᱤ ᱰᱟᱭᱨᱤᱥ ᱟᱨ ᱥᱣᱤᱥ ᱢᱮᱰ ᱮᱲᱵᱦᱮᱱᱪᱩᱨ ᱨᱮ ᱷᱚ ᱟᱡ ᱫᱚ ᱩᱥᱤ ᱵᱮᱥ ᱨᱚᱞ ᱮ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱞᱮᱟᱭ ᱾ ᱫᱩᱵᱟᱤ ᱰᱟᱭᱨᱤᱥ ᱨᱮ ᱟᱡ ᱫᱚ ᱦᱚᱥᱛ ᱮ ᱛᱮᱟᱨ ᱞᱮᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱥᱣᱤᱥ ᱢᱮᱰ ᱮᱲᱵᱦᱮᱱᱪᱩᱨ ᱨᱮ ᱵᱷᱟᱜ ᱮ ᱮᱫᱤ ᱞᱮᱱᱟᱭ ᱾

ᱯᱷᱤᱧᱢᱚᱜᱨᱟᱯᱦᱤ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱯᱦᱤᱞᱢ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

Title Year Role Director Notes Ref.
Mann (film) ᱑᱙᱙᱙ Neha Indra Kumar [᱔]
Aakhari Decision ᱒0᱑0 Mansee Deepak Bandhu [᱕]
Barfi! ᱒0᱑᱒ Shruti's Friend Anurag Basu [᱖]
Kick (᱒0᱑᱔ film)|Kick ᱒0᱑᱔ Vidhi Sajid Nadiadwala [᱗]
Phir Se... ᱒0᱑᱕ Kajal's Friend Kunal Kohli [᱘]

ᱴᱤᱵᱦᱤ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

Title Year Role Network Notes Ref.
Kasamh Se ᱒00᱖ Nivedita Deb Zee TV [᱙]
Detective Doll ᱒00᱗ Detective Doll SAB TV [᱑᱐]
Sun Yaar Chill Maar ᱒00᱗ Bindass [᱑᱑]
Kasturi (TV series) ᱒00᱗–᱒00᱙ Vandy Singhania Star Plus [᱑᱒]
Neer Bhare Tere Naina Devi ᱒0᱑0 NDTV Imagine [᱑᱓]
Sapnon Se Bhare Naina ᱒0᱑0 Star Plus [᱑᱓]
Horror Nights ᱒0᱑0 Mia Star One (Indian TV channel) Episode: "Haunted Hospital" [᱑᱔]
Khotey Sikkey ᱒0᱑᱑ Anjali Sony Entertainment Television (India) Episode: "MLA Ashok Rao gets murdered in Williamson Hotel" [᱑᱕]
Bade Achhe Lagte Hain ᱒0᱑᱑-᱑᱔ Natasha Amarnath Kapoor Sony Entertainment Television (India) [᱑᱖]
Kahani Comedy Circus Ki ᱒0᱑᱒ Sumona Chakravarti Sony Entertainment Television (India) [᱑᱗]
Ek Thhi Naayka ᱒0᱑᱓ Laboni Life OK [᱑᱘]
Comedy Nights with Kapil ᱒0᱑᱓-᱑᱖ Manju Sharma Colors TV [᱑᱙]
Savdhaan India ᱒0᱑᱔ Shruti Life OK [᱒᱐]
Yeh Hai Aashiqui ᱒0᱑᱔ Tejaswini Bindass [᱒᱑]
Jamai Raja (TV series) ᱒0᱑᱕ Misha Grewal Zee TV [᱒᱒]
The Kapil Sharma Show ᱒0᱑᱖-᱒0᱑᱗ Sarla Gulati Sony Entertainment Television (India) [᱒᱓]
Dubai Diaries ᱒0᱑᱖ Sumona Chakravarti NDTV Good Times Show Host [᱒᱔]
Swiss Made Adventures ᱒0᱑᱖ Sumona Chakravarti NDTV Good Times Traveller [᱒᱕]
Dev - TV series ᱒0᱑᱗ Meera Devi Ghosh Colors TV [᱒᱖][᱒᱗]
Family Time With Kapil Sharma ᱒0᱑᱘ Sony Entertainment Television
The Kapil Sharma Show Season ᱒ ᱒0᱑᱘-Present Bhoori Sony Entertainment Television (India) [᱒᱘]

ᱛᱦᱤᱮᱴᱚᱨ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

Title Year Role Director Venue Notes Ref.
Da Dating Truths ᱒00᱙ Prriya Ary & Ravi Gosain St. Andrews Auditorium, Bandra (W), Mumbai [᱒᱙]
The Relationship Agreement ᱒0᱑᱖ The Girl Meherzad Patel National Centre for the Performing Arts (India) [᱓᱐][᱓᱑]


ᱮᱣᱟᱨᱰᱥ ᱟᱨ ᱱᱳᱢᱤᱱᱮᱥᱚᱱ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱤᱧᱚᱛᱤᱭᱟᱜ ᱴᱮᱞᱤ ᱮᱣᱟᱨᱰᱥ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

Year Nominated Work Category Result Ref.
᱒0᱑᱔ Comedy Nights with Kapil Best Ensemble Cast Won [᱓᱒]

ᱥᱤᱧᱚᱛᱤᱭᱟᱜ ᱴᱮᱞᱤᱵᱦᱤᱡᱚᱱ ᱮᱠᱮᱰᱮᱢᱤ ᱮᱣᱟᱨᱰᱥ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

Year Nominated Work Category Result Ref.
᱒0᱑᱕ Comedy Nights with Kapil Best Actress in a Supporting Role (Comedy) Nominated [᱓᱓]

ᱭᱚᱥ ᱵᱦᱟᱨᱛᱤ ᱮᱣᱟᱨᱰᱥ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱩᱢᱚᱱᱟ ᱪᱦᱚᱠᱨᱚᱵᱷᱚᱨᱛᱤ ᱫᱚ ᱩᱛᱚᱨ ᱯᱨᱚᱫᱮᱥ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱒᱗ ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ ᱒᱐᱑᱖ ᱨᱮ ᱭᱚᱥ ᱵᱷᱟᱨᱛᱤ ᱮᱣᱟᱨᱥᱰᱥ ᱠᱚ ᱮᱢᱟ ᱰᱚᱭᱟ ᱠᱚ ᱾ [᱓᱔]

ᱵᱚᱨᱚᱯᱞᱩᱥ ᱜᱚᱞᱰ ᱮᱣᱟᱨᱰᱥ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

Year Nominated Work Category Result Ref.
᱒0᱑᱗ The Kapil Sharma Show Best Actor in a Comic Role (Female) Nominated [᱓᱕]

ᱟᱨᱷᱚ ᱧᱚᱞᱯᱮ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

 • "List of Indian television actresses". Wikipedia. ᱒0᱑᱖-0᱔-0᱖. Retrieved ᱒0᱑᱙-0᱓-᱑᱙. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= and |date= (help)

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

 1. "sumonachakravarti#Famjam #ringinginbirthday Since ᱒᱔.0᱖.᱑᱙᱘᱘". Instagram.
 2. "Back to my college #JaiHindMumbai n this time to judge an event.. #Nostalgia". Twitter.
 3. "'College days were the best phase of my life'".[permanent dead link]
 4. "Sumona Chakravarti and Manisha Koirala meet after ᱑᱘ years on Kapil Sharma's show". Hindustan Times.[permanent dead link]
 5. "Review: Aakhari Decision is so bad, it?s good!". Sify.
 6. "Barfi! with Ranbir was like a workshop: Sumona Chakravarti". The Times of India.
 7. "Sumona Chakravarti talks about her 'Kick'ing experience". Archived from the original on 2019-03-24. Retrieved 2019-03-24.
 8. "Sumona Chakravarti in Kunal Kohli's Phir Se". Archived from the original on 2019-03-24. Retrieved 2019-03-24.
 9. "I absolutely love Sakshi Tanwar : Sumona Chakravarti".
 10. "Hindi TV Serials Detective Doll". {{cite web}}: Check |url= value (help)[permanent dead link]
 11. "Hindi TV Serials Sun Yaar Chill Maar". {{cite web}}: Check |url= value (help)[permanent dead link]
 12. "The 'Comedy Nights with Kapil' Bahu Sumona Chakravarti: A very down-to-earth, bubbly and vivacious actress".[permanent dead link]
 13. ᱑᱓.᱐ ᱑᱓.᱑ "Woah! Kapil Sharma's on-screen wife Sumona Chakravarti is all set to make her comeback on TV serial".[permanent dead link]
 14. "Comedian Sumona Chakravarti Biography, Movies, TV Shows, Marriage".
 15. "᱑᱘ Mar ᱒0᱑᱑ - MLA Ashok Rao gets murdered in Williamson Hotel". Sony LIV/. Archived from the original on 2019-03-24. Retrieved 2019-03-24.
 16. "Sumona Chakravarti turns 'good' in Bade Achhe Lagte Hai".[permanent dead link]
 17. "Candid chat with Sumona Chakravarti".
 18. "Sumona is a daayan in Ek Thhi Naayka". The Times of India.
 19. "Comedy Nights with Kapil has a theatre-like experience: Sumona Chakravarti".
 20. "Savdhaan India - India Fights Back".[permanent dead link]
 21. "Sumona Chakravarti turns rockstar for TV show".
 22. "Sumona Chakravarti enters Zee TV's Jamai Raja".
 23. "The Kapil Sharma Show kick-starts first episode with Shah Rukh Khan in New Delhi".
 24. "Dubai Diaries". NDTV Good Times.[permanent dead link]
 25. "Swiss Made Adventures". NDTV Good Times.[permanent dead link]
 26. "Dev". Colors TV.[permanent dead link]
 27. "A brand new chapter begins as Meera Banerjee in #DevOnColors". Twitter.
 28. "What an entertainer! The Kapil Sharma Show receives a thunderous response from netizens". Indian Today. ᱓0 December ᱒0᱑᱘. {{cite web}}: Check date values in: |date= (help)[permanent dead link]
 29. "DA DATING TRUTHS...Feel the magic of Indian Cinema on Stage..."[permanent dead link]
 30. "The Relationship Agreement".
 31. "Rules of Engagement".
 32. "Winners List of ᱑᱔th Indian Television Academy Awards ᱒0᱑᱔".
 33. "Nominations for Indian Telly Awards ᱒0᱑᱕ out; see who all have made the cut".[permanent dead link]
 34. "The Kapil Sharma Show's Sumona Chakravarti honoured with Yash Bharti Award". The Times of India.
 35. "Boroplus Gold Awards".[permanent dead link]