ᱨᱚᱱᱚᱲ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search

ᱨᱚᱱᱚᱲ

ᱨᱚᱲ ᱼ ᱢᱚᱱᱮᱨᱮ ᱛᱟᱨᱠᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱟᱨ ᱟᱹᱭᱠᱟᱣᱜ ᱠᱟᱱ ᱟᱹᱭᱟᱹᱛ ᱢᱮᱱᱮᱱ ᱟᱹᱭᱠᱟᱣ ᱛᱮᱫ ᱜᱮ ᱯᱚᱴᱮᱞ ᱚᱪᱚᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱚᱪᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱰᱮ ᱜᱮ ᱨᱚᱲ᱾ ᱨᱚᱱᱚᱲᱼ ᱨᱚᱲ ᱠᱚ ᱡᱩᱛ ᱥᱟᱹᱦᱤᱸᱡ ᱨᱚᱲ ᱜᱟᱱ ᱚᱪᱚᱭ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱷᱟᱹᱲ ᱥᱩᱛᱩᱨ ᱜᱮ ᱨᱚᱲ᱾

      ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟ ᱨᱚᱲ ᱱᱚᱲ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱵᱟᱰᱟᱭᱼᱟ ᱦᱟᱱᱟ ᱱᱟᱶᱟᱭ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱮᱫᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱚᱲ ᱱᱚᱲ ᱨᱚᱲ ᱫᱚ ᱨᱚᱲ ᱜᱟᱱ ᱚᱪᱚᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱷᱟᱹᱲ  ᱥᱩᱛᱩᱨ ᱜᱮ  ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱛᱮ ᱨᱚᱲ ᱱᱚᱲ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱮ ᱜᱷᱟᱴᱚ ᱨᱚᱲ ᱛᱮ ᱨᱚᱱᱚᱲ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱ ᱾