Jump to content

ᱨᱮᱰᱠᱨᱳᱥ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱨᱮᱰᱠᱨᱳᱥ

ᱨᱮᱰᱠᱨᱳᱥ ᱫᱚ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱟᱨ ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱮᱡᱮᱸᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱫᱚ ᱨᱩᱜᱤ, ᱜᱷᱟᱹᱞ ᱟᱠᱟᱱ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱞᱟᱹᱰᱷᱟᱹᱭ ᱴᱟᱺᱰᱤ ᱨᱮ ᱜᱷᱟᱹᱞ ᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱠᱚ ᱾ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ ᱾ ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱛᱤᱱᱟᱹᱝ ᱜᱟᱱ ᱥᱚᱸᱥᱛᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱩᱬ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮᱵᱟ ᱾ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱨᱮᱰᱠᱨᱳᱥ ᱾

ᱨᱮᱰᱠᱨᱳᱥ ᱛᱷᱟᱯᱚᱱ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱸᱥᱛᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱷᱟᱯᱚᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱰᱟᱠᱛᱚᱨ ᱦᱮᱱᱮᱨᱤ ᱰᱩᱱᱟᱸᱰ ᱾ ᱑᱘᱕᱙ ᱥᱟᱨᱮᱨᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱾ ᱥᱚᱞᱯᱷᱮᱨᱤᱱ ᱦᱩᱞ ᱴᱟᱺᱰᱤ ᱨᱮ ᱜᱷᱟᱹᱞ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱮᱱᱟ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱚᱲᱟᱢ ᱯᱚᱥᱟᱜᱚᱜ ᱜᱟᱨᱡᱟᱣ ᱟᱡᱟᱜ ᱞᱩᱛᱩᱨ ᱡᱟᱹᱞᱤᱭ ᱯᱚᱥᱟᱜ ᱠᱮᱜ-ᱟ ᱾ ᱩᱱᱤ ᱚᱰᱚᱠ ᱮᱱᱟᱭ ᱩᱱᱠᱩ ᱥᱮᱵᱟ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱾ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱩᱱᱤ ᱢᱤᱫ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱜᱟᱱᱟᱝ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭ ᱚᱞ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱠᱮᱜ-ᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱞ ᱴᱟᱺᱰᱤᱨᱮ ᱜᱷᱟᱹᱞ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱮᱱᱟ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱛᱤᱠᱪᱷᱟᱹ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱤᱱᱟᱹᱝ ᱜᱟᱱ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱡᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱨᱤ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱥᱮᱵᱟ ᱥᱚᱸᱥᱛᱷᱟ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱪᱮᱪᱟᱱ ᱨᱮ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱫᱷᱮᱭᱟᱱ ᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱮᱜ-ᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱮ ᱫᱟᱬᱟ ᱠᱮᱜ-ᱟ ᱾ ᱡᱮᱱᱮᱵᱷᱟ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱦᱮᱞᱢᱮᱞ ᱫᱩᱯᱲᱩᱵ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱑᱘᱖᱓ ᱥᱟᱞᱮᱨᱮ ᱾ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱰᱟᱠᱛᱚᱨ ᱦᱮᱱᱮᱨᱤ ᱰᱩᱱᱟᱸᱰ ᱟᱜ ᱠᱷᱚᱡᱽ ᱠᱚ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱠᱮᱜ-ᱟ ᱾ ᱑᱘᱖᱓ ᱥᱟᱞᱮᱨᱮ ᱡᱮᱱᱮᱵᱷᱟ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱦᱮᱞᱢᱮᱞ ᱫᱚᱦᱚ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱮᱞᱢᱮᱞ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱨᱮᱰᱠᱨᱚᱥ ᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱫᱚ ᱾ ᱨᱮᱰᱠᱨᱳᱥ ᱟᱜ ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱠᱟᱹᱢᱤᱥᱟᱲᱟ ᱫᱚ ᱡᱮᱱᱮᱵᱷᱟ ᱨᱮ ᱾ ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱵᱤ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱦᱤᱛ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱚᱸᱥᱛᱷᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭ ᱪᱟᱹᱞᱩ ᱟᱠᱟᱜ-ᱟ ᱾

ᱨᱮᱰᱠᱨᱳᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱩᱫᱤᱥ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱫᱩᱠ ᱟᱱᱟᱴ ᱟᱨ ᱜᱷᱟᱹᱞ ᱟᱠᱟᱱ ᱫᱤᱥᱣᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱵᱟ, ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱫᱚᱦᱚᱭ, ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱡᱟᱨ ᱟᱠᱚᱴ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱸᱥᱛᱷᱟ ᱟᱜ ᱨᱤᱠᱟᱹ ᱫᱚ ᱾ ᱚᱛ ᱞᱟᱲᱟᱣ, ᱵᱟᱱ, ᱦᱚᱭ ᱵᱟᱹᱨᱰᱩ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱯᱩᱨᱠᱩᱛ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱦᱚᱫ ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱩᱬ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱫᱚ ᱾ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱧᱩᱣᱟᱜ, ᱞᱤᱡᱟᱹᱜ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱨᱟᱱ ᱢᱩᱨᱜᱟᱹᱱ ᱠᱚ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱠᱟᱛᱮ ᱨᱮᱰᱠᱨᱳᱥ ᱫᱚ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱫ ᱵᱟᱝᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭ ᱛᱚᱨᱟᱣᱟ ᱾

᱑᱙᱖᱐ ᱥᱟᱞᱮᱨᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱰᱠᱨᱳᱥ ᱟᱹᱭᱤᱱ ᱮ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱠᱮᱜ-ᱟ ᱟᱨ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱰᱠᱨᱳᱥ ᱜᱟᱶᱛᱟᱭ ᱛᱷᱟᱯᱚᱱ ᱠᱮᱜ-ᱟ ᱾ ᱟᱹᱰᱤ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱰᱟᱹᱨ (branch) ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱯᱩᱨᱠᱩᱛ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱦᱚᱫ ᱮᱢᱟ ᱟᱠᱚ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱫᱚ ᱾ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞ ᱥᱟᱨᱥᱟᱣ ᱦᱚᱪᱚᱭ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱾ ᱟᱥᱲᱟ ᱟᱨ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ ᱠᱚᱨᱮ ᱨᱮᱰᱠᱨᱳᱥ ᱵᱟᱨᱮ ᱛᱮ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱮᱢᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱨᱮᱰᱠᱨᱳᱥ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱛᱷᱟᱯᱚᱱ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱫᱚ ᱾

ᱡᱩᱱᱤᱭᱚᱨ ᱨᱮᱰᱠᱨᱳᱥ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

᱑᱙᱑᱔ ᱥᱟᱞᱮᱨᱮ ᱠᱟᱱᱟᱰᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱤᱱᱟᱹᱝ ᱜᱟᱱ ᱟᱥᱲᱟ ᱪᱮᱛᱮᱫᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱰᱠᱨᱳᱥ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱛᱷᱟᱯᱚᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱷᱟᱹᱞ ᱡᱚᱠᱷᱚᱢ ᱟᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱠᱚ ᱛᱤᱠᱪᱷᱟᱹ ᱞᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱛᱮ ᱡᱩᱱᱤᱭᱚᱨ ᱨᱮᱰᱠᱨᱳᱥ ᱟᱜ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱦᱩᱭ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱑᱙᱒᱕ ᱥᱟᱞᱮᱨᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱡᱩᱱᱤᱭᱚᱨ ᱨᱮᱰᱠᱨᱳᱥ ᱜᱚᱲᱦᱚᱱ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱟᱥᱲᱟ, ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ ᱨᱮ ᱪᱮᱛᱮᱫᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱨᱮᱰᱠᱨᱳᱥ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱪᱟᱞ ᱦᱩᱭ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱨᱮᱰᱠᱨᱳᱥ ᱨᱮ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱦᱤᱛ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱥᱲᱟ ᱨᱤᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮ ᱱᱤᱡᱮ ᱛᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱠᱚ ᱥᱟᱨᱥᱟᱣ ᱟᱠᱟᱜ-ᱟ ᱾ ᱡᱩᱱᱤᱭᱚᱨ ᱨᱮᱰᱠᱨᱳᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱰᱟᱹᱨ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱚ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱟᱥᱲᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱩᱱᱤᱭᱚᱨ ᱨᱮᱰᱠᱨᱳᱥ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱛᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

http://www.indianredcross.org/society.htm Archived ᱒᱐᱑᱕-᱐᱕-᱐᱖ at the Wayback Machine.

http://www.indianredcross.org/youth/index.htm

http://indianredcross.org/Act_XV_of_1920.pdf

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0-946806-18-8

ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

http://www.indianredcross.org/