ᱪᱮᱱᱪᱩ ᱦᱚᱲ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱪᱮᱱᱪᱩ
ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱢᱤᱫ ᱪᱮᱱᱪᱩ ᱦᱚᱲ, ᱱᱟᱞᱟᱢᱟᱞᱟᱵᱩᱨᱩ, ᱛᱮᱞᱮᱝᱜᱟᱱᱟ
ᱜᱩᱴ ᱦᱚᱲ ᱮᱞ
c. ᱖᱕,000
ᱰᱷᱮᱨ ᱧᱚᱜ ᱦᱚᱲ ᱮᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱴᱚᱴᱷᱟ
ᱟᱱᱫᱷᱨᱚ ᱯᱨᱚᱫᱮᱥ, ᱛᱮᱞᱮᱝᱜᱟᱱᱟ
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱚ
ᱛᱮᱞᱩᱜᱩ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ, ᱪᱮᱱᱪᱩ
ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ
ᱦᱤᱱᱫᱩ
ᱥᱩᱯᱩᱨ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭᱟᱱ ᱡᱟᱹᱛ ᱠᱚ
ᱫᱨᱟᱵᱤᱰᱤᱭᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱜᱚᱱᱰᱤ ᱦᱚᱲ ᱛᱮᱞᱜᱩ ᱦᱚᱲ

ᱪᱮᱱᱪᱩ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱫᱨᱟᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱟᱱ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱥᱤᱧᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱟᱱᱫᱷᱨᱚ ᱯᱨᱚᱫᱮᱥ, ᱛᱮᱞᱮᱝᱜᱟᱱᱟ, ᱠᱚᱨᱱᱟᱴᱚᱠ ᱟᱨ ᱳᱰᱤᱥᱟ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱾[᱑] ᱱᱩᱠᱩ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱟᱵᱳᱨᱡᱤᱱᱟᱞ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭᱟᱜ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱦᱚᱨᱟ ᱫᱚ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱟᱨ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱪᱮᱱᱪᱩ ᱫᱚ ᱪᱮᱱᱪᱩ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮᱠᱚ ᱨᱚᱲᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱰᱨᱟᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱟᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱢᱩᱬ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ, ᱪᱮᱱᱪᱩ ᱥᱟᱶ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱥᱚᱢᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱪᱮᱱᱪᱩ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱴᱷᱮᱱ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚ ᱵᱷᱮᱡᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱡᱚᱢᱟ ᱾ ᱰᱤᱜᱟᱱ ᱪᱮᱱᱪᱩ ᱫᱚ ᱛᱮᱞᱮᱝᱜᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱱᱫᱷᱨᱚ ᱯᱨᱚᱫᱮᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱟᱞᱞᱟᱢᱟᱞᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ ᱾

ᱪᱮᱱᱪᱩ ᱠᱚᱫᱚ ᱯᱨᱚᱢᱤᱴᱤᱵᱽ ᱴᱨᱤᱵᱷᱮᱞ ᱜᱨᱩᱯ ᱠᱚ ᱢᱩᱫᱽ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱚᱸ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱚᱛ ᱪᱟᱥ ᱵᱟᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ, ᱛᱚᱵᱮ ᱡᱤᱣᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱚ ᱪᱟᱥ ᱮᱫ-ᱟ ᱾ ᱱᱩᱠᱩ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱡᱤᱣᱤ ᱡᱤᱣᱤ ᱠᱟᱱ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱪᱮᱱᱪᱩ ᱠᱷᱚᱱ ᱚᱛ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱠᱚ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱮᱴᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱦᱚᱸ ᱪᱮᱱᱪᱩ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱜᱚᱲᱚ ᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮ ᱠᱚ ᱛᱷᱟᱯᱚᱱ ᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱩᱱᱠᱩ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱟᱹᱥᱢᱤᱨ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱱᱟ, ᱟᱨ ᱵᱟᱸᱡᱟᱨᱟ ᱨᱮᱱ ᱱᱳᱢᱮᱰᱤᱠ ᱪᱟᱥ ᱟᱵᱟᱫᱽ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱩᱱᱠᱩ ᱴᱷᱮᱱ ᱚᱛ ᱦᱟᱥᱟ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱪᱮᱱᱪᱩ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱟᱠᱚ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱠᱚᱜ-ᱟ ᱾

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. "List of notified Scheduled Tribes" (PDF). Census India. Archived from the original (PDF) on 7 November 2013. Retrieved 15 December 2013.

ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]