Jump to content

ᱛᱷᱚᱠ:"Related ethnic groups" needing confirmation

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

"Related ethnic groups" needing confirmation

"ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱜᱩᱴ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ" ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ

ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱦᱴᱟᱞᱩ ""Related ethnic groups" needing confirmation"

ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱗᱓ ᱥᱟᱦᱴᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱷᱚᱠᱨᱮ, ᱥᱟᱱᱟᱢᱠᱚᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱗᱓ ᱾