ᱫᱚᱢᱚᱭᱚᱱᱛᱤ ᱵᱮᱥᱨᱟ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱫᱚᱢᱚᱭᱚᱱᱛᱤ ᱵᱮᱥᱨᱟ
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ  ᱟᱨ  ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱴᱷᱟᱶᱫᱚᱢᱚᱭᱚᱱᱛᱤ ᱵᱮᱥᱨᱟ
᱑᱖ ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱑᱙᱖᱒ (1962-02-16) (᱖᱒ ᱥᱮᱨᱢᱟ)
ᱵᱟᱵᱚᱡᱚᱲᱟ, ᱢᱚᱭᱩᱨᱵᱷᱚᱸᱡᱽ ᱡᱤᱞᱞᱟᱹ, ᱳᱰᱤᱥᱟ, ᱥᱤᱧᱚᱛ
ᱠᱟᱹᱢᱤᱢᱟᱪᱮᱫ

ᱫᱚᱢᱚᱭᱚᱱᱛᱤ ᱵᱮᱥᱨᱟ (ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱑᱙᱖᱒ ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱑᱙ ᱢᱟᱺᱦᱤᱛ) ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱥᱤᱧᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ । ᱑᱙᱙᱔ ᱥᱟᱹᱦᱤᱛ "ᱡᱤᱣᱤᱡᱷᱟᱨᱱᱟ" ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱚᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱡᱟᱜ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱮ ᱮᱦᱚᱵ ᱞᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱾ ᱟᱡᱟᱜ "ᱥᱟᱭ ᱥᱟᱦᱮᱫ" ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱒᱐᱑᱐ ᱥᱟᱹᱦᱤᱛ ᱨᱮ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱮᱠᱟᱰᱮᱢᱤ ᱥᱤᱨᱯᱷᱟᱹ ᱛᱮᱭ ᱢᱟᱹᱱ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱾ ᱒᱐᱑᱑ ᱥᱟᱹᱦᱤᱛ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱟᱫᱟᱢ ᱫᱟᱨᱮ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱮ ᱯᱟᱨᱥᱟᱞ ᱟᱹᱜᱩᱭᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱑᱑ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱟᱨ ᱳᱰᱤᱭᱟ ᱛᱮ ᱕ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱯᱚᱛᱳᱵ ᱮ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱾ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮ ᱟᱡᱟᱜ ᱥᱚᱨᱮᱥ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱮᱱᱮᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱒᱐᱒᱐ ᱥᱟᱹᱦᱤᱛ ᱨᱮ ᱯᱚᱫᱽᱢᱚᱥᱷᱨᱤ ᱢᱟᱹᱱ ᱥᱤᱨᱯᱷᱟᱹᱭ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱾[᱑]

ᱡᱟᱱᱟᱢ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱰᱨᱹ ᱫᱚᱢᱚᱭᱚᱱᱛᱤ ᱵᱮᱥᱨᱟ ᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱫᱚ ᱢᱚᱭᱩᱨᱵᱷᱚᱸᱡᱽ ᱡᱤᱞᱞᱟ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱤᱥᱩᱭ ᱵᱚᱞᱚᱠ ᱠᱷᱚᱱ ᱑᱑ ᱠᱤᱞᱚ ᱢᱤᱴᱚᱨ ᱡᱷᱟᱹᱞ ᱵᱟᱵᱚᱡᱚᱲᱟ ᱟᱹᱛᱩᱨᱮ ᱑᱙᱖᱒ ᱥᱟᱞᱮᱨᱮ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ ᱾ ᱟᱡ ᱵᱟᱵᱟᱦᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱨᱟᱡᱽᱢᱟᱞ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱟᱨ ᱟᱭᱳ ᱫᱚ ᱯᱩᱬᱜᱤ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱾ ᱩᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮ ᱢᱟᱦᱨᱚᱜᱽ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱟᱹᱛᱩ ᱠᱷᱚᱱ ᱗ ᱠᱤᱞᱚ ᱢᱤᱴᱚᱨ ᱡᱷᱟᱹᱞ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱ ᱨᱟᱭᱨᱚᱝᱯᱩᱨ ᱟᱡ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱣᱲᱤ ᱨᱮᱭ ᱚᱞ ᱞᱮᱜᱼᱟ ᱾

ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱚᱲᱟᱜ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱟᱡ ᱵᱟᱵᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱢᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱚᱸᱵᱮ ᱠᱚᱲᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱵᱟᱝ ᱛᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱡ ᱟᱭᱳᱣᱟᱜ ᱦᱟᱥᱟ ᱠᱚᱭ ᱪᱟᱥ ᱞᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱟᱝ ᱛᱮ ᱟᱡ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱫᱚ ᱟᱥᱲᱟ, ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ ᱵᱟᱹᱠᱤᱱ ᱞᱮᱵᱮᱫ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱾ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚᱢᱚᱭᱚᱱᱛᱤ ᱟᱡ ᱟᱭᱚ ᱫᱚ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱥᱮᱭᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮ ᱫᱤᱲᱟᱹᱢᱩᱲ ᱞᱮᱜᱼᱟ ᱾ᱟᱡ ᱮ ᱠᱷᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱚᱜ ᱟᱹᱠᱤᱱᱤᱡ ᱵᱤᱴᱤ ᱫᱚᱭ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱜ ᱢᱟ ᱟᱨ ᱟᱡᱟᱜ ᱟᱜᱟᱢ ᱮ ᱨᱚᱯᱷᱟᱭ ᱢᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱫᱚᱢᱚᱭᱚᱱᱛᱤ ᱫᱚ ᱟᱡ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱮ ᱵᱷᱮᱡᱟ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱟᱡ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱟ ᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱵᱩᱰᱷᱟᱹᱱ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱟᱡ ᱢᱟᱨᱟᱜ ᱟᱭᱳᱣᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱱᱩ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱾ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱨᱤᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱯᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱ ᱛᱮ ᱫᱚᱢᱚᱭᱚᱱᱛᱤ ᱫᱚ ᱟᱹᱠᱤᱱᱤᱡ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱞᱮᱫᱮᱭᱟ ᱾

ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱟᱡ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱥᱮᱭ ᱚᱞ ᱞᱮᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱨᱟᱭᱨᱚᱝᱯᱩᱨ ᱛᱚᱦᱥᱤᱞ ᱨᱮᱭ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱞᱮᱜᱼᱟ ᱾ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱵᱟᱝ ᱛᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱑᱙᱖᱙ ᱥᱟᱞᱮᱨᱮ ᱯᱨᱟᱭᱢᱟᱨᱮ ᱟᱥᱲᱟᱭ ᱚᱞ ᱞᱮᱜᱼᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱨ ᱠᱤᱞᱚ ᱢᱤᱴᱚᱨ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱪᱩᱬᱫᱟᱹ ᱟᱹᱛᱩᱨᱮᱭ ᱚᱞ ᱞᱮᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱑᱙᱗᱒ ᱥᱟᱞᱮᱨᱮ ᱨᱟᱭᱨᱚᱝᱯᱩᱨ ᱠᱚᱱᱭᱟᱥᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱪᱟᱱᱚᱪ ᱨᱮ ᱫᱟᱠᱷᱤᱞᱟᱭ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱠᱟᱹᱡ ᱩᱢᱮᱨ ᱨᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ ᱨᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱟᱡ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱟᱨ ᱦᱟᱨᱠᱮᱛ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱛᱷᱤᱛᱤᱭ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱞᱮᱫ ᱛᱮ ᱟᱡᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱦᱚᱨ ᱫᱚ ᱥᱟᱶᱟᱨ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱾ ᱨᱟᱭᱨᱚᱝᱯᱩᱨ ᱠᱚᱱᱭᱟᱥᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱪᱟᱱᱚᱪ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮᱢᱤᱫ ᱪᱟᱱᱚᱪ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱮ ᱚᱞ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱚᱸᱰᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱜᱮ ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱟᱡᱟᱜ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱦᱚᱨ ᱫᱚᱭ ᱥᱩᱜᱩᱲ ᱞᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱩᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱚᱞ ᱠᱚᱫᱚᱭ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱞᱮᱜᱼᱟ ᱾ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱦᱚᱸ ᱢᱟᱪᱮᱛ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱠᱩᱥᱤ ᱦᱚᱪᱚᱭ ᱞᱮᱠᱟᱭ ᱚᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱾ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱜᱮ ᱟᱡᱟᱜ ᱫᱚ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱱᱟᱜ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱚᱸᱰᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱮ ᱚᱱᱚᱞ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱠᱚ ᱦᱮᱯᱨᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, ᱡᱚᱛᱚ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱡ ᱫᱚ ᱥᱤᱨᱯᱷᱟᱹᱭ ᱟᱢᱮᱴ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱾

ᱟᱥᱲᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱥᱤᱞᱟᱹᱭ, ᱛᱮᱧ, ᱮᱱᱮᱡ, ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱮᱢᱟᱱ ᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱜᱮ ᱟᱡᱟᱜ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱨᱮ ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱱᱟ ᱾ ᱟᱥᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱜᱮ ᱯᱷᱩᱨᱪᱟᱹ ᱯᱷᱩᱨᱪᱤ, ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱜᱟᱛᱮ ᱡᱚᱴᱟᱣ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱥᱩᱞᱩᱠ ᱥᱟᱹᱥᱟᱹᱭ ᱫᱚᱦᱚ, ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱦᱟᱯᱟᱴᱤᱧ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱮᱢᱟᱱ ᱜᱩᱱ ᱫᱚᱭ ᱦᱟᱨᱟ ᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱾ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱥᱟᱦᱟ ᱨᱮᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱨᱮ ᱞᱟᱥᱮᱨ ᱟᱨ ᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱨᱮ ᱯᱟᱠᱚᱲ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱦᱚᱲ ᱮ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮ ᱟᱠᱟᱣᱟᱫᱼᱟ ᱾ ᱑᱙᱗᱗ ᱥᱟᱞᱮᱨᱮ ᱢᱮᱴᱨᱤᱠ ᱯᱟᱥ ᱠᱟᱛᱮ ᱨᱚᱢᱟᱫᱮᱵᱤ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ ᱵᱷᱩᱵᱽᱱᱮᱥᱚᱨ ᱨᱮ ᱫᱟᱠᱷᱤᱞᱟᱭ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱚᱸᱰᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱦᱟᱨᱠᱮᱛ ᱮ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱞᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱟᱞᱟᱛ ᱴᱷᱤᱠ ᱵᱟᱝᱛᱮ ᱟᱡ ᱢᱟᱨᱟᱝᱵᱟ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱨᱮ ᱵᱟᱨ ᱤᱥᱤ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱯᱮ ᱤᱥᱤ ᱴᱟᱠᱟ ᱜᱮᱭ ᱵᱷᱮᱡᱟ ᱟᱭ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱾ ᱩᱱᱨᱮ ᱦᱚᱥᱴᱮᱞ ᱠᱷᱚᱨᱚᱪ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱭ ᱾ ᱵᱚᱲᱦᱮ ᱛᱮ ᱚᱸᱰᱮᱱᱟᱜ TRW Hostel ᱨᱮᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱟᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱵᱟᱨ ᱡᱚᱲ ᱞᱩᱜᱽᱲᱤ ᱟᱨ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱟᱹᱡᱩᱜᱟᱜ ᱯᱮ ᱤᱥᱤ ᱴᱟᱠᱟᱛᱮ ᱪᱚᱲᱟᱣ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮ ᱟᱸᱴ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱜᱟᱛᱮ ᱡᱚᱴᱟᱣ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱚᱲᱚᱭ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮ ᱚᱦᱚᱜᱮᱭ ᱦᱤᱲᱤᱧ ᱠᱮᱭᱟ ᱾ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱤᱱ ᱯᱟᱨᱵᱚᱛᱤ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱟᱨ ᱚᱸᱡᱤᱞᱤ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱾ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚᱢᱚᱭᱚᱱᱛᱤ ᱵᱮᱥᱨᱟ ᱫᱚ ᱯᱩᱱ ᱥᱮᱨᱢᱟᱭ ᱚᱞ ᱞᱮᱜᱼᱟ ᱾ ᱑᱙᱗᱙ ᱥᱟᱞᱮᱨᱮ IA ᱟᱨ ᱑᱙᱘᱑ ᱥᱟᱞᱮᱨᱮ BA ᱩᱰᱤᱭᱟᱹ ᱚᱱᱚᱨᱥ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱥᱴᱮᱞ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱚᱸᱰᱮᱱᱤᱡ ᱢᱮᱴᱨᱚᱱ ᱵᱨᱚᱡᱚ ᱫᱤᱫᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮᱭ ᱠᱩᱥᱤ ᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱢᱮᱥ ᱠᱷᱚᱨᱚᱪᱚ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱛᱩᱞᱩᱡ ᱡᱚᱢ ᱧᱩᱨᱮ ᱵᱟᱭ ᱟᱠᱚᱴ ᱞᱮᱫᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ ᱥᱴᱟᱸᱭᱯᱮᱸᱴ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱫᱚᱭ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱾ ᱵᱤᱹᱮᱹ ᱥᱟᱹᱛ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱟᱡ ᱵᱟᱵᱟ ᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮ ᱢᱮᱛᱟ ᱟᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱵᱤᱥᱛᱤ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱵᱟᱠᱚ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱟᱞᱚᱛ ᱦᱚᱸ ᱟᱡᱟᱜ ᱠᱷᱚᱨᱚᱪ ᱛᱩᱞᱟᱹᱣ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱟ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱛᱩᱞᱩᱡ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱞᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱪᱟᱥ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱨᱡᱟᱣᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱟᱡᱟᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱷᱚᱨᱚᱪ ᱮᱢ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱪᱷᱩᱴᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱮ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱨᱮ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱳᱲᱳᱭ ᱫᱤᱯᱤᱞ ᱤᱫᱤᱭᱟ ᱦᱟᱴ ᱛᱮ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱮ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲᱟ ᱨᱟᱡᱽᱜᱟᱲ ᱾ ᱢᱟᱬᱟᱜ ᱢᱟ ᱟᱡ ᱢᱟᱨᱟᱝᱵᱟ ᱨᱤᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱯᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸᱭᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱵᱤᱫᱟᱹᱞ ᱪᱷᱩᱴᱠᱤᱭ ᱟᱹᱜᱩᱣᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚᱠᱚ ᱦᱩᱭ ᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱡ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱨ ᱜᱚᱲᱚ ᱵᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱡ ᱵᱟᱵᱟ ᱚᱞᱚᱜ ᱮ ᱢᱟᱱᱟ ᱠᱮᱫ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱫᱚ ᱟᱡ ᱢᱟᱨᱟᱝᱵᱟ ᱟᱨ ᱦᱚᱸᱭ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱚᱞᱚᱜ ᱢᱟ ᱜᱮᱭ ᱵᱟᱲᱮ ᱾ ᱑᱙᱘᱑ ᱥᱟᱞᱮᱨᱮ ᱵᱟᱬᱤᱵᱤᱦᱟᱨ ᱨᱮ ᱮᱢᱹᱮᱹ ᱚᱞᱚᱜ ᱮ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱴᱟᱠᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱱᱟᱴ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱚᱱᱟ TRW Hostel ᱨᱮᱜᱮᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱦᱚᱥᱴᱮᱞ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱬᱤᱵᱤᱦᱟᱨ ᱟᱹᱰᱷᱟᱹᱭ ᱠᱤᱞᱚᱢᱤᱴᱚᱨ ᱜᱟᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱩᱱ ᱫᱚ ᱴᱟᱣᱱ ᱵᱚᱥ ᱵᱷᱟᱲᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱕᱐ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ᱾ ᱤᱱᱟᱹᱜ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱛᱮ ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱛᱮᱜᱮᱭ ᱦᱟᱹᱡᱩᱜ ᱥᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱚᱱᱠᱟᱛᱮ ᱞᱤᱸᱜᱩᱭᱤᱥᱴᱤᱠ ᱥᱯᱮᱥᱟᱞ ᱯᱮᱯᱚᱨ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱑᱙᱘᱓ ᱥᱟᱞᱮᱨᱮ MA ᱫᱚᱭ ᱯᱟᱥ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱾

ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱮᱢᱹᱮᱹ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱥᱟᱹᱛ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱮ ᱫᱷᱟᱶᱬᱟ ᱫᱷᱟᱹᱶᱬᱤ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱟᱞᱟᱛ ᱴᱷᱤᱠ ᱵᱟᱝᱛᱮ ᱟᱡ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱠᱷᱚᱨᱚᱪ ᱛᱩᱞᱟᱹᱣ ᱵᱷᱟᱨᱟ ᱦᱚᱸ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱩᱱᱨᱮ ᱟᱡ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱵᱚᱭᱦᱟᱭ ᱚᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱾ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱢᱟ ᱟᱡᱟᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱨᱮ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱪᱟᱵᱟ ᱞᱮᱱᱟ ᱾ ᱥᱤᱢ, ᱥᱩᱠᱨᱤ, ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱡᱚᱛᱚ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱪᱟᱵᱟ ᱾ ᱟᱡ ᱟᱭᱳ ᱦᱚᱸ ᱮᱢᱟᱱ ᱛᱮᱢᱟᱱ ᱵᱮᱢᱟᱨ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱟᱡᱟᱜ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱛᱮ ᱡᱩᱱᱤᱭᱚᱨ ᱮᱢᱯᱞᱚᱭᱢᱮᱸᱱ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤᱭ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱥᱚᱢᱵᱚᱞᱯᱩᱨ ᱨᱮ ᱾ ᱚᱸᱰᱮ ᱮᱠᱞᱟ ᱪᱚᱲᱟᱣᱜ ᱨᱮ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱦᱩᱭ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱥᱴᱟᱯᱷ ᱥᱮᱞᱮᱠᱥᱚᱱ ᱠᱚᱢᱤᱥᱚᱱ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱠᱤᱨᱟᱬᱤ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ AG Odisha ᱨᱮ ᱦᱩᱭ ᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟᱬᱟᱝ ᱟᱜ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱠᱟᱛᱮᱭ ᱠᱤᱨᱟᱹᱱᱤ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱵᱷᱩᱵᱽᱱᱮᱥᱣᱚᱨ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱡᱟᱜ ᱡᱚᱥᱨᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜ ᱟᱞᱜᱟᱜᱼᱟ ᱵᱷᱟᱹᱵᱤ ᱦᱚᱸ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱚᱸᱰᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱛᱟᱦᱮᱸ MᱹPhil ᱮ ᱥᱟᱹᱛ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱟᱨ ᱞᱮᱠᱪᱚᱨᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ OPSC ᱵᱤᱱᱤᱰ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱚᱸᱭ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱮᱱᱟ ᱾[᱒] ᱟᱡᱟᱜ ᱪᱷᱩᱴᱟᱹᱣ ᱜᱟᱱᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱑᱙᱘᱗ ᱥᱟᱞᱮᱨᱮ ᱞᱮᱠᱪᱚᱨᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱦᱟᱞ ᱮ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱼᱟ MPC Autonomous college Baripada ᱨᱮ[᱓] ᱾ ᱚᱸᱰᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱩᱥᱛᱤ ᱛᱮᱭ ᱥᱟᱦᱮᱫ ᱞᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱪᱟᱨᱪᱟ ᱨᱮᱭ ᱟᱬᱜᱚ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ, ᱚᱱᱚᱞ, ᱱᱟᱜᱟᱢ, ᱯᱟᱸᱡᱟᱞ, ᱨᱚᱱᱚᱲ, ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ, ᱥᱟᱬᱮᱥ ᱮᱢᱟᱱ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱱᱚᱱᱚᱞ ᱮ ᱞᱟᱲᱟᱣ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱾

ᱵᱟᱯᱞᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

᱑᱙᱘᱘ ᱥᱟᱞᱮᱨᱮ ᱟᱡᱟᱜ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱫᱚ ᱠᱤᱸᱡᱷᱤᱨ ᱡᱤᱞᱞᱟ ᱡᱚᱱᱟᱨᱫᱚᱱᱯᱩᱨ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱤᱱ ᱜᱚᱝᱜᱟᱫᱷᱚᱨ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟᱜ ᱥᱟᱶ ᱦᱩᱭ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱟᱡ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱫᱚ ᱵᱮᱸᱠ ᱚᱯᱷᱤᱥᱚᱨ ᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱛᱩᱞᱩᱡ ᱟᱡᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱨᱮ ᱛᱟᱭ ᱡᱚᱱᱚᱲᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱚ ᱢᱤᱫ ᱠᱚᱲᱟ ᱦᱚᱯᱚᱱᱟᱜ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱯᱟᱹᱪᱷᱞᱟᱹ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱᱟᱜ ᱛᱤ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱾ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚᱢᱚᱭᱚᱱᱛᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱩᱞᱴᱟᱹ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱪᱮ ᱫᱚᱢᱚᱭᱚᱱᱛᱤ ᱟᱜ ᱞᱟᱦᱟᱜ ᱯᱟᱹᱪᱷᱞᱟᱹᱨᱮ ᱟᱡ ᱡᱟᱶᱟᱭᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱦᱟᱛ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾

ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱡ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱫᱚᱢᱚᱭᱚᱱᱛᱤ ᱫᱚ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮᱭ ᱚᱞᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱾ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱢᱤᱫ ᱴᱷᱮᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱩᱥᱟᱹᱨᱟ "ᱡᱤᱣᱤ ᱡᱷᱟᱨᱱᱟ" ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱑᱙᱙᱔ ᱥᱟᱞᱮᱨᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱦᱟᱜ ᱥᱤᱨᱯᱷᱟᱹᱭ ᱟᱹᱜᱩ ᱟᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱟᱨ ᱯᱟᱹᱪᱷᱞᱟᱹ ᱵᱟᱝ ᱵᱮᱸᱜᱮᱫ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱾

ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱡᱤᱭᱚᱱ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱫᱚᱢᱚᱭᱚᱱᱛᱤ ᱵᱮᱥᱨᱟ ᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱢᱟ ᱛᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱟᱨᱠᱮᱛ ᱛᱮ ᱯᱮᱨᱮᱡᱟᱜ ᱾ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱵᱟᱨ ᱥᱮᱫ ᱮ ᱚᱨ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱢᱤᱫ ᱢᱟ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱥᱟᱶᱛᱮᱭᱟᱜ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱢᱟ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱾ ᱩᱰᱤᱭᱟᱹ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱟᱡ ᱮ ᱟᱹᱜᱩ ᱟᱫᱮᱭᱟ ᱢᱤᱫ ᱥᱚᱨᱮᱥ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱦᱟᱜ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱾ ᱟᱨ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱨᱮᱱ ᱮ ᱦᱩᱭ ᱮᱱᱟ ᱢᱤᱫ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱚᱱᱚᱬᱦᱤᱭᱟᱹ [᱔] ᱾ ᱢᱤᱫ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱟᱞᱚᱪᱤᱭᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱟᱡ ᱠᱚ ᱩᱨᱩᱢᱮᱭᱟ ᱾ ᱟᱡᱟᱜ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱟᱠᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱮ ᱮᱢ ᱮᱱᱟ ᱾

ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱟᱠᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱚ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  • ᱩᱰᱤᱭᱟᱹ ᱛᱮ :-

᱑ᱹ Raghunath Murmu (Biography) - 1995[᱕]

2ᱹ Chai Champaru Bhanj Disom (Santali Janajatiro Sanskrutiko parampara) - 2006ᱹ

3ᱹ Damodara Dhare Dhare (Santalo Sanskrutiro Suchipatra) - 2009[᱖]

4ᱹ Samaja o Sanskruti prustopatare Mayurbhanjaro Santala - 2010ᱹ

5ᱹ Jhumororo kichhi Gumaro o onyano prabandha - 2012ᱹ

6ᱹ Sahaja Santali Shikhya - 2014ᱹ

7ᱹ Odia bhasa Tatwo - 2016ᱹ

  • ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱚ (ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱛᱮ)

᱑ᱹ ᱡᱤᱣᱤ ᱡᱷᱟᱨᱱᱟ - ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ - ᱑᱙᱙᱔ ᱾

᱒ᱹ ᱥᱟᱜᱮᱱ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ - ᱜᱟᱱᱟᱝ - ᱑᱙᱙᱕ ᱾

᱓ᱹ ᱚ ᱚᱛ ᱚᱜ ᱚᱞ ᱟᱨ ᱡᱩᱨᱤ ᱡᱤᱛᱟᱹ - ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ - ᱑᱙᱙᱕ ᱾

᱔ᱹ ᱠᱩᱸᱭᱰᱤ ᱢᱤᱨᱩ - ᱥᱤᱥᱩ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ - ᱒᱐᱐᱔ ᱾

᱕ᱹ ᱜᱩᱨᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮᱭᱟᱜ ᱧᱮᱱᱮᱞ ᱟᱨ ᱧᱟᱱᱟᱞᱟᱜ (Criticism) ᱒᱐᱐᱖ ᱾

᱖ᱹ ᱥᱟᱭ ᱥᱟᱦᱮᱫ - ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ - ᱒᱐᱐᱖ ᱾

᱗ᱹ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱟᱜᱟᱢ (A brief History of Santali Literature) - ᱒᱐᱐᱗ ᱾

᱘ᱹ ᱨᱚᱱᱚᱲ ᱴᱩᱯᱞᱟᱹᱜ (Grammar) - ᱒᱐᱐᱘ ᱾

᱙ᱹ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ - ᱜᱟᱢᱟᱢ - ᱒᱐᱐᱙ ᱾

᱑᱐ᱹ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱵᱷᱩᱞᱟᱹᱣ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ (Story for Children) - ᱒᱐᱑᱐ ᱾

᱑᱑ᱹ ᱨᱚᱲ ᱥᱟᱬᱮᱥ (Linguistic) - ᱒᱐᱑᱒ ᱾

᱑᱒ᱹ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱟᱜᱟᱢ (History of Santali Literature) - ᱒᱐᱑᱒ ᱾

᱑᱓ᱹ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱜᱮᱞᱮ (Criticism) - ᱒᱐᱑᱒ ᱾

᱑᱔ᱹ ᱱᱮᱦᱚᱨ (Devotional song) - ᱒᱐᱑᱒ ᱾

᱑᱕ᱹ ᱠᱷᱚᱸᱫᱽᱨᱚᱸᱫᱽᱨᱚ ᱚᱱᱩᱵᱟᱫᱽ ᱟᱨ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ (Research Methodology) - ᱒᱐᱑᱔ ᱾

᱑᱖ᱹ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱟᱲᱟᱝ - ᱒᱐᱑᱘ ᱾

  • ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ

᱑ᱹ ᱚᱢᱚᱨᱠᱷᱟᱭᱟᱢᱟᱜ ᱨᱩᱵᱟᱭᱚᱛ (Rubayat of Omarkhayam ᱠᱷᱚᱱ) - ᱒᱐᱐᱖ ᱾

᱒ᱹ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱮᱨᱢᱟ (ᱥᱤᱨᱯᱷᱟᱹᱦᱤᱭᱟᱹ ᱩᱰᱤᱭᱟᱹ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱺ "ᱥᱚᱵᱽᱫᱚᱨᱚ ᱟᱠᱟᱥᱚ" - to Santali under the scheme of Sahitya Akademi, New Delhi) - ᱒᱐᱑᱐ ᱾

᱓ᱹ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ (ᱥᱤᱨᱯᱷᱟᱹᱦᱤᱭᱟᱹ ᱩᱰᱤᱭᱟᱹ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱯᱩᱛᱷᱤ "ᱢᱨᱩᱜᱟᱭᱟ" - to Santali under the scheme of Sahitya Akademi, New Delhi)

᱔ᱹ Saripaiyn surotiye - ᱩᱰᱤᱭᱟᱹ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ - ᱒᱐᱑᱑ ᱾

ᱢᱟᱹᱱ ᱟᱨ ᱥᱚᱢᱢᱟᱱ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

᱑ᱹ Poet of the year award 1994 ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱡᱟᱠᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱡᱟᱢᱥᱮᱫᱽᱯᱩᱨ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱾

᱒ᱹ ᱡᱤᱞᱞᱟ ᱥᱛᱚᱨᱤᱭᱚ ᱵᱤᱥᱤᱥᱴᱚ ᱥᱟᱦᱤᱛᱣᱤᱠᱤ ᱥᱚᱢᱵᱚᱨᱫᱷᱚᱱᱚ ᱥᱮᱵᱚᱠ ᱥᱚᱢᱤᱛᱤ ᱵᱟᱨᱤᱯᱚᱫᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ - ᱑᱙᱙᱖ ᱾

᱓ᱹ ᱥᱟᱹᱫᱷᱩ ᱨᱟᱢᱪᱟᱸᱫᱽ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱥᱤᱨᱯᱷᱟᱹ ᱒᱐᱐᱔, ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱜᱟᱶᱛᱟ, ᱡᱷᱟᱲᱜᱨᱟᱢ ᱾

᱔ᱹ ᱯᱚᱸᱰᱤᱛ ᱨᱚᱜᱷᱩᱱᱟᱛᱷ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱯᱷᱮᱞᱚᱥᱤᱯ - ᱒᱐᱐᱔, ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱜᱟᱶᱛᱟ, ᱡᱷᱟᱲᱜᱨᱟᱢ ᱾

᱕ᱹ ᱯᱨᱚᱯᱷᱮᱥᱚᱨ ᱠᱷᱚᱜᱮᱥᱣᱚᱨ ᱢᱚᱦᱟᱯᱟᱛᱨᱚ ᱯᱷᱟᱶᱱᱰᱮᱥᱚᱱ ᱥᱚᱢᱢᱟᱱ ᱯᱚᱛᱨᱚ - ᱒᱐᱐᱙ ᱾

᱖ᱹ ᱠᱮᱸᱫᱽᱨᱚ ᱥᱟᱦᱤᱛᱭᱚ ᱮᱠᱟᱰᱮᱢᱤ ᱥᱤᱨᱯᱷᱟᱹ - ᱒᱐᱐᱙, ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱯᱩᱛᱷᱤ "ᱥᱟᱭ ᱥᱟᱦᱮᱸᱫ" ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱾

᱗ᱹ ᱵᱷᱚᱸᱡᱚ ᱯᱩᱛᱨᱚ ᱮᱣᱟᱨᱰ - ᱒᱐᱑᱐, ᱯᱩᱡᱭᱚᱯᱩᱡᱟ ᱚᱱᱩᱥᱴᱷᱟᱱ, ᱵᱟᱨᱤᱯᱚᱫᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱾

᱘ᱹ ᱢᱟᱟ ᱴᱟᱝᱜᱚᱨᱚᱥᱩᱱᱤ ᱥᱚᱢᱢᱟᱱ - ᱒᱐᱑᱐, ᱩᱫᱽᱲᱟᱹ, ᱢᱚᱭᱩᱨᱵᱷᱚᱸᱡᱽ ᱾

᱙ᱹ ᱢᱚᱦᱮᱥᱣᱚᱨ ᱱᱟᱭᱚᱠ ᱥᱚᱢᱢᱟᱱ - ᱒᱐᱑᱐, ᱢᱚᱭᱩᱨᱵᱷᱚᱸᱡᱽ ᱥᱟᱦᱤᱛᱭᱚ ᱥᱚᱝᱥᱚᱫᱽ, ᱵᱟᱨᱤᱯᱚᱫᱟ ᱾

᱑᱐ᱹ Sambardhana from Mayurbhanj Sahitya parisad for enrichment to folk literature of Mayurbhanj -2010ᱹ

᱑᱑ᱹ ᱠᱚᱵᱤ ᱵᱷᱩᱥᱚᱬ ᱰᱨᱹ ᱨᱟᱢᱟᱠᱨᱤᱥᱱᱟ ᱥᱟᱦᱟ ᱢᱮᱢᱚᱨᱤᱭᱟᱞ ᱮᱣᱟᱨᱰ - ᱒᱐᱑᱑, ᱠᱚᱵᱤ ᱵᱷᱩᱥᱚᱬ ᱰᱨᱹ ᱨᱟᱢᱟᱠᱨᱤᱥᱱᱟ ᱥᱟᱦᱟ ᱢᱮᱢᱚᱨᱤᱭᱟᱞ ᱴᱨᱚᱥᱴ, ᱵᱟᱨᱤᱯᱚᱫᱟ, ᱢᱚᱭᱩᱨᱵᱷᱚᱸᱡᱽ, ᱩᱰᱤᱥᱟ ᱾

᱑᱒ᱹ ᱡᱚᱱᱚᱡᱟᱛᱤ ᱯᱨᱚᱛᱤᱵᱷᱟ ᱥᱚᱢᱢᱟᱱ - ᱒᱐᱑᱒ ATLC ᱵᱷᱩᱵᱽᱱᱮᱥᱣᱚᱨ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱾

᱑᱓ᱹ Sambardhana on the Occasion of Biswa Mahila Divas from jila prasason Mayurbhanj for contribution to Tribal Literature and Art - 2012ᱹ

Academic Activities[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

᱑ᱹ 1st Convener of Santali Language Board in Sahitya Academi New Delhi during 2004 to 2007ᱹ

᱒ᱹ Member Santali language Syllabus Committee for UPSC, New Delhiᱹ

᱓ᱹ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱩᱫᱩᱜᱤᱭᱟᱹ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱮᱢᱞᱮᱫ ᱡᱷᱟᱲᱜᱨᱟᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱜᱟᱶᱛᱟ, ᱩᱰᱤᱥᱟ ᱾

᱔ᱹ ᱱᱚᱨᱛᱷ ᱩᱰᱤᱥᱟ ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ ᱵᱟᱹᱨᱤᱯᱚᱫᱟ ᱨᱤᱱ ᱥᱤᱞᱟᱵᱟᱥ ᱠᱚᱢᱤᱴᱤ ᱥᱚᱦᱮᱛ ᱾

᱕ᱹ Member, the Board of Conducting Examiners in the Subject Santali Sambalpur Universityᱹ

᱖ᱹ Member of Academic Council North Odisha University, Baripadaᱹ

᱗ᱹ ᱩᱰᱤᱥᱟ ᱥᱟᱦᱤᱛᱭᱚ ᱮᱠᱟᱰᱮᱢᱤ ᱨᱤᱱ ᱥᱚᱦᱮᱛ - ᱒᱐᱑᱔ ᱠᱷᱚᱱ ᱒᱐᱑᱗ ᱾

᱘ᱹ ᱳᱰᱤᱭᱟ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱯᱨᱚᱛᱤᱥᱴᱷᱟᱱ ᱨᱤᱱ ᱥᱚᱦᱮᱛ ᱾

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. "Odisha's padma prides". The New Indian Express. 26 January 2020. Retrieved 27 January 2020.
  2. "Meet The Author: Damayanti Beshra" (PDF). sahitya-akademi.gov.in. Sahitya Akademi. Retrieved 27 January 2020.
  3. http://mpcautocollege.org.in/teachstaff.aspx
  4. https://peoplepill.com/people/damayanti-besra/
  5. "Pandit Raghunath Murmu By Dr. Damayanti Beshra". odiabookbazar.com. Retrieved 2024-04-12.
  6. http://odiabookbazar.com/index.php?route=product/product&product_id=2357

ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

https://archive.org/details/damayanti_beshra https://archive.org/details/nani-ma-audio-damayanti-beshra