ᱯᱟᱨᱟᱱᱤᱠ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search

ᱯᱟᱨᱟᱱᱤᱠ

ᱯᱟᱨᱟᱱᱤᱠ ᱫᱚ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱾ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨᱤ ᱟᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱤᱱ ᱾ ᱟᱡ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮ ᱢᱟᱹᱱ ᱚᱛ ᱦᱟᱥᱟᱭ ᱧᱟᱢᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱦᱟᱥᱟ ᱠᱚ ᱞᱮᱵᱮᱫ ᱟᱫᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱾ ᱯᱟᱨᱟᱱᱤᱠ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱭ ᱜᱚᱲᱚ ᱟᱭᱟ ᱾ ᱥᱮᱬᱟ ᱥᱮᱬᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱯᱟᱨᱟᱱᱤᱠ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱛᱩᱞᱩᱡ ᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱢᱟᱹᱱ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱮᱢᱟ ᱠᱤᱱᱟ ᱾ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱚᱠᱟ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱚ ᱯᱟᱨᱟᱱᱤᱠ ᱜᱮ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱚᱭ ᱛᱚᱨᱟᱣᱟ ᱾

ᱵᱟᱪᱷᱚᱱ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱯᱤᱪᱷᱤ ᱢᱟᱜᱽ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱦᱚᱲ ᱛᱮ ᱪᱷᱩᱱᱟᱹᱣ ᱪᱮ ᱵᱟᱪᱷᱚᱱ ᱮᱭᱟ ᱾ ᱯᱟᱨᱟᱱᱤᱠ ᱵᱟᱪᱷᱚᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱫᱚ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱡᱟᱦᱟᱸᱱ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱜᱮᱭ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱟᱨ ᱱᱟᱭᱠᱮ ᱫᱚ ᱟᱹᱛᱩ ᱛᱮᱸᱜᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱠ ᱟᱠᱟᱫ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱠᱚ ᱦᱩᱭ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱾