ᱯᱩᱴᱷᱤᱭᱟ ᱩᱯᱚᱡᱮᱞᱟ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search

ᱯᱩᱴᱷᱤᱭᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱨᱟᱡᱽᱥᱟᱦᱤ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱩᱯᱚᱡᱮᱞᱟ ᱠᱟᱱᱟ᱾

ᱱᱟᱜᱟᱢ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱱᱤᱭᱟᱸ ᱩᱯᱚᱡᱮᱞᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱹᱠᱷᱤᱱ ᱫᱚ ᱪᱟᱨᱜᱷᱟᱴᱟ ᱩᱯᱚᱡᱮᱞᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱜᱷᱟ ᱩᱯᱚᱡᱮᱞᱟ, ᱯᱩᱪᱷᱤᱢ ᱫᱚ ᱫᱩᱨᱜᱟᱯᱩᱨ ᱩᱯᱚᱡᱮᱞᱟ ᱟᱨ ᱨᱟᱡᱽᱥᱟᱦᱤ ᱥᱚᱦᱚᱨ, ᱯᱩᱨᱩᱵ ᱫᱚ ᱱᱟᱴᱚᱨ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱟᱨ ᱵᱟᱜᱽᱢᱟᱨᱟ ᱩᱯᱚᱡᱮᱞᱟᱛᱟᱦᱮᱨᱯᱩᱨ ᱫᱚ ᱯᱩᱴᱷᱤᱭᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱑᱔ ᱠᱤᱞᱳᱢᱤᱴᱟᱨ ᱟᱨ ᱱᱟᱴᱳᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱑᱘ ᱠᱤᱞᱳᱢᱤᱴᱟᱨ᱾

ᱯᱚᱨᱥᱟᱥᱚᱵᱤᱠ ᱮᱞᱟᱠᱟᱠᱚ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱱᱤᱭᱟᱸ ᱩᱯᱚᱡᱮᱞᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱤᱭᱩᱱᱤᱭᱚᱱ ᱠᱚᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ,

  • ᱑ ᱱᱚᱝ ᱯᱤᱴᱷᱤᱭᱟ ᱤᱭᱩᱱᱤᱭᱚᱱ ᱯᱚᱨᱤᱥᱚᱫ
  • ᱒ ᱱᱚᱝ ᱵᱮᱞᱯᱩᱠᱷᱩᱨᱤᱭᱟ ᱤᱭᱩᱱᱤᱭᱚᱱ ᱯᱚᱨᱤᱥᱚᱫ
  • ᱓ ᱱᱚᱝ ᱵᱟᱱᱮᱥᱥᱚᱨ ᱤᱭᱩᱱᱤᱭᱚᱱ ᱯᱚᱨᱤᱥᱚᱫ
  • ᱔ ᱱᱚᱝ ᱵᱷᱟᱞᱩᱠ ᱜᱟᱪᱷᱤ ᱤᱭᱩᱱᱤᱭᱚᱱ ᱯᱚᱨᱤᱥᱚᱫ
  • ᱕ ᱱᱚᱝ ᱥᱤᱞᱢᱟᱲᱤᱭᱟ ᱤᱭᱩᱱᱤᱭᱚᱱ ᱯᱚᱨᱤᱥᱚᱫ
  • ᱖ ᱱᱚᱝ ᱡᱤᱣᱯᱟᱲᱟ ᱤᱭᱩᱱᱤᱭᱚᱱ ᱯᱚᱨᱤᱥᱚᱫ

ᱵᱟᱨᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱯᱷᱮᱵᱟᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]