ᱰᱚᱱᱟᱞᱰ ᱴᱨᱟᱹᱢᱯ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱫᱳᱳᱚᱫᱷ ᱛᱨᱚᱱᱯ

ᱰᱚᱱᱟᱞᱰ ᱴᱨᱟᱹᱢᱯ (ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ: Donald Trump) ᱫᱚ ᱡᱩᱢᱤᱫᱽ ᱯᱚᱱᱚᱛ (US) ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟ ᱨᱤᱱ ᱔᱔ ᱟᱹᱱᱤᱡ ᱯᱟᱨᱥᱮᱛ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱟᱨ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱟᱯᱷᱨᱤᱠᱤᱭᱟᱹ-ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱤᱭᱟᱹ