ᱰᱷᱟᱹᱨᱣᱟᱹᱜ (ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ)

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱫᱚ ᱑᱘᱙᱐ ᱥᱟᱹᱦᱤᱛ ᱨᱮ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱮᱦᱚᱵ ᱞᱮᱱᱟ᱾ ᱢᱤᱥᱚᱱᱟᱹᱨᱤ ᱡᱩᱜᱽᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱫᱚ ᱪᱟᱸᱫᱳᱠᱤᱭᱟᱹ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ᱾ ᱯᱳᱠᱷᱩᱨᱤᱭᱟᱹ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱫᱚ ᱮᱱᱰᱨᱩ ᱠᱮᱢᱵᱮᱞ ᱥᱟᱦᱮᱵᱽᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱ᱾ ᱯᱳᱠᱷᱩᱨᱤᱭᱟᱹ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱵᱤᱦᱟᱨ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟᱞ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱡᱤᱞᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱳᱠᱷᱩᱨᱤᱭᱟᱹ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱨᱮ ᱫᱤᱱᱟᱹᱢᱜᱮ ᱡᱷᱚᱨᱤᱭᱟ ᱨᱟᱡᱽ ᱟᱨ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱟ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱥᱟᱶᱛᱞᱤ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮ, ᱥᱮᱨᱮᱧ, ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ, ᱢᱮᱱᱠᱟᱛᱷᱟ, ᱵᱷᱮᱱᱛᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱮᱢᱟᱱᱠᱚ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱨᱮ᱾ ᱦᱚᱲ ᱠᱟᱣᱟᱜ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱨᱮᱵᱷᱟᱨᱮᱱᱰ. ᱮᱯᱷ.ᱴᱤ.ᱠᱳᱞ ᱥᱟᱦᱮᱵᱽ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚᱴᱷᱮᱱ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱹᱰᱤᱭ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱞᱮᱫᱟ᱾ ᱥᱩᱡᱳᱜ ᱮ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞᱤ ᱠᱩᱫᱩᱢ ᱠᱚ ᱡᱚᱜᱟᱲ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱨᱮᱭ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ᱾ ᱑᱙᱑᱙ ᱥᱟᱹᱦᱤᱛ ᱨᱮ ᱠᱮᱢᱵᱮᱞ ᱥᱟᱦᱮᱵᱽ ᱜᱩᱨ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱵᱚᱱᱫᱚᱭᱮᱱᱟ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱱᱮᱢ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱴᱷᱮᱱ ᱫᱚ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱜᱮᱣᱟ᱾

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

[᱑]

  1. ᱯᱚᱨᱤᱢᱚᱞ ᱦᱮᱢᱵᱽᱨᱚᱢ. ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱟᱜᱟᱢ.