ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱦᱟᱹᱥᱩ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱦᱟᱹᱥᱩ
ᱮᱴᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱠᱚCephalalgia
Person with a headache
ᱵᱤᱥᱮᱥᱚᱛᱛᱚNeurology

ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱦᱟᱹᱥᱩ (Headache)[᱑] ᱦᱚᱴᱚᱜ ᱥᱮ ᱚᱠᱟ - ᱚᱠᱟ ᱫᱚ ᱫᱮᱭᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚᱥᱴᱚ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱟᱫᱷᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱴᱷᱮᱱ ᱟᱭᱢᱟ ᱫᱷᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱫᱚ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱜᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱜᱮᱭᱟ, ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱞᱟᱭᱯᱷᱥᱴᱟᱭᱞ ᱨᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱨ ᱨᱤᱞᱮᱭᱠᱥᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱨᱟ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱛᱮᱜ ᱱᱚᱶᱟ ᱥᱟᱦᱟ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱴᱟᱜ ᱟᱫᱷᱟᱱ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱟᱱ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱚᱸ ᱩᱯᱟᱹᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱤᱨᱟᱹᱣ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱾

ᱠᱟᱨᱚᱱ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱞᱚᱪᱷᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱨᱚᱜᱽ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱭᱢᱟ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ, ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱱᱚᱨᱢᱟᱞ (normal) ᱨᱮ ᱪᱤᱱᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱱ ᱜᱷᱟᱴᱚᱱ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱭ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱞᱜᱟ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱟᱷᱟᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱵᱟᱰᱟᱭᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱠᱚ ᱜᱩᱥᱴᱤ ᱨᱮ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ :

᱑. ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱫᱚ ᱠᱚᱨᱳᱴᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱨᱚᱱ - ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱨᱚᱜᱽ - ᱚᱨᱵᱩᱫᱽ, ᱯᱷᱳᱲᱟ, ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱥᱚᱛᱷ ᱟᱨ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱜᱷᱟᱛ;

ᱛᱚᱱᱤᱠᱟ ᱦᱟᱹᱥᱩ - ᱛᱟᱱᱤᱠᱟᱥᱚᱛᱷ, ᱚᱨᱵᱩᱫᱽ, ᱥᱤᱥᱴ (cyst) ᱟᱨ ᱢᱟᱭᱟᱢᱜᱩᱴ (ᱢᱤᱢᱟᱴᱚᱢᱟ);

ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱱᱟᱲᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱟᱹᱥᱩ - ᱢᱟᱭᱟᱢᱥᱛᱨᱚᱣ, ᱢᱟᱭᱟᱢᱚᱵᱽᱨᱚᱫᱷ, ᱛᱷᱨᱳᱢᱵᱳᱥᱤᱥ (thrombosis) ᱟᱨ ᱢᱮᱭᱟᱢ ᱱᱟᱲᱤ ᱪᱷᱟᱹᱨᱭᱟᱹᱣ (aneurism), ᱫᱷᱚᱢᱱᱤ ᱠᱟᱴᱷᱤᱱᱭᱚ ᱮᱢᱟᱱ ᱾

ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱭᱢᱟ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ - :[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

(᱑) ᱢᱚᱸᱫᱽ - ᱠᱚᱨᱳᱴᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱤᱵᱚᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱛᱷ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱢᱚᱸᱫᱽ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱦᱤᱞᱟᱹᱣ, ᱛᱩᱢᱵᱩᱜ, ᱠᱷᱩᱜ, ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱨᱮ, ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ, ᱢᱚᱫᱤᱨᱟ, ᱟᱥᱟᱝᱠᱟ, ᱨᱚᱡᱳᱫᱷᱚᱨᱢ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞᱢᱮ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. ᱛᱩᱢᱟᱹᱞ ᱦᱩᱲᱟᱹᱜ:Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named WHO2012