ᱵᱮᱸᱛᱞᱩᱴᱤ ᱯᱟᱠᱟᱲ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search

ᱵᱮᱸᱛᱞᱩᱴᱤ ᱯᱟᱠᱟᱲ ᱫᱚ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱳᱰᱤᱥᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱢᱚᱭᱩᱨᱵᱷᱚᱸᱡᱽ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱯᱟᱠᱟᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱯᱟᱠᱟᱲ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱯᱟᱲᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱟᱹᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱠᱚ ᱚᱞ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱮᱱᱟ ᱾

ᱵᱮᱸᱛᱞᱩᱴᱤ ᱯᱟᱲᱟ[ᱯᱚᱧᱪᱟᱛ][ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱮᱸᱛᱞᱩᱴᱤ,ᱥᱤᱞᱤᱜᱚᱲ,ᱞᱤᱴᱟᱹᱴᱚᱞᱟ,ᱨᱟᱸᱜᱟᱰᱷᱤᱭᱟᱹ,ᱪᱮᱨᱠᱚ,ᱵᱷᱩᱨᱲᱩᱪᱮᱸᱰᱮᱧ,ᱢᱩᱦᱩᱞᱤᱭᱟᱹ,ᱯᱟᱹᱱᱣᱟ,ᱵᱟᱹᱨᱩᱰᱤᱦᱤ,ᱠᱤᱛᱟᱹᱰᱤᱦᱤ,ᱪᱟᱯᱚᱫ ᱰᱤᱦᱤ ᱾ ᱑᱑ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱟᱹᱛᱩ ᱾

ᱟᱜᱽᱨᱤᱭᱟᱹ ᱯᱟᱲᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱯᱷᱩᱴᱵᱟᱹᱲᱤ,ᱯᱟᱴᱯᱩᱨ,ᱱᱩᱶᱟᱜᱟ,ᱟᱸᱜᱟᱨᱜᱟᱹᱰᱤᱭᱟᱹ,ᱴᱤᱠᱚᱨ ᱜᱟᱹᱰᱤᱭᱟᱹ,ᱰᱷᱚᱰᱟᱥᱟᱹᱭ,ᱦᱚᱨᱤᱯᱩᱨ,ᱥᱟᱞᱵᱩᱱᱤ ᱾ ᱘ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱟᱹᱛᱩ ᱾

ᱯᱟᱴᱩᱲᱤᱯᱩᱨᱟ ᱯᱟᱲᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱱᱚᱲᱯᱩᱨ,ᱠᱷᱟᱹᱱᱩᱶᱟ,ᱴᱤᱠᱚᱨᱵᱟᱹᱴᱤ,ᱯᱷᱩᱞᱡᱷᱩᱨ,ᱥᱤᱞᱯᱩᱨᱟᱹ,ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱠᱷᱤᱨᱯᱟᱫᱟ,ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱷᱤᱨᱯᱟᱫᱟ,ᱦᱮᱸᱥᱟᱜ ᱰᱤᱦᱤ ᱾ ᱘ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱟᱹᱛᱩ ᱾

ᱵᱚᱭᱥᱤᱸᱜᱟ ᱯᱟᱲᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱰᱟᱹᱦᱤ ᱵᱟᱹᱲᱤ,ᱩᱞᱤ ᱰᱤᱦᱩ,ᱡᱚᱨᱠᱟ,ᱚᱡᱷᱟᱰᱤᱦᱤ,ᱵᱷᱟᱹᱞᱤᱭᱟᱹ ᱰᱤᱦᱤ,ᱦᱟᱹᱛᱤᱯᱚᱴᱟ,ᱵᱷᱤᱛᱩᱨᱥᱩᱲ,ᱪᱩᱣᱟᱯᱟᱫᱟ,ᱪᱷᱚᱴᱨᱟᱭ ᱯᱩᱨ ᱾ ᱙ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱟᱹᱛᱩ ᱾

ᱜᱚᱰᱫᱤᱣᱲᱤ ᱯᱟᱲᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱫᱤᱣᱤᱲᱤ,ᱱᱟᱠᱵᱤᱸᱫᱷᱟᱹ,ᱵᱷᱟᱢᱯᱩᱨ,ᱵᱟᱞᱠᱟ,ᱠᱟᱝᱠᱚ ᱰᱤᱦᱤ,ᱯᱚᱫᱽᱞᱟᱢ,ᱵᱷᱟᱹᱞᱩᱵᱟᱥᱟ,ᱥᱟᱝᱠᱷᱟ ᱵᱷᱟᱸᱜᱟ,ᱪᱩᱲᱤᱱ ᱰᱤᱦᱤ ᱾ ᱘ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱟᱹᱛᱩ ᱾

ᱠᱚᱲᱢᱟ ᱯᱟᱲᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱠᱟᱺᱛᱷᱤ,ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱰᱤᱦᱤ,ᱨᱟᱣᱛᱚᱨᱟ ᱯᱩᱨ,ᱪᱤᱨᱩ ᱰᱤᱦᱤ,ᱢᱮᱞᱟᱰᱟᱸᱜᱚᱨ,ᱵᱟᱹᱞᱤ ᱪᱤᱛᱨᱤ,ᱛᱟᱞᱟ ᱰᱤᱦᱤ,ᱜᱷᱟᱹᱨᱫᱤ ᱴᱚᱞᱟ ᱾ ᱘ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱟᱹᱛᱩ ᱾

ᱯᱩᱨᱩᱬᱤᱭᱟᱺ ᱯᱟᱲᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱪᱷᱚᱴᱨᱟᱭᱯᱩᱨ,ᱪᱟᱶᱨᱟᱥᱚᱲ,ᱯᱟᱛᱷᱨᱟ,ᱦᱚᱨᱤᱯᱩᱨ,ᱴᱤᱠᱟᱹᱛ ᱯᱩᱨ,ᱟᱸᱜᱟᱨᱩᱣᱟ,ᱫᱩᱨᱜᱟᱹ ᱥᱟᱦᱤ,ᱢᱩᱸᱭᱥᱟᱹᱥᱚᱲ ᱾ ᱘ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱟᱹᱛᱩ ᱾

ᱨᱚᱜᱷᱩᱯᱩᱨ ᱯᱟᱲᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱚᱸᱜᱟᱲᱤᱰᱤᱦᱤ,ᱜᱟᱰᱟᱰᱤᱦᱤ,ᱵᱷᱩᱲᱟᱹᱜᱟᱹᱰᱤᱭᱟᱹ,ᱪᱚᱨᱢᱟᱨᱟ,ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱰᱤᱦᱤ,ᱨᱟᱹᱜᱷᱩᱱᱟᱛᱷ ᱯᱩᱨ,ᱵᱮᱞᱰᱷᱤᱭᱟᱹ ᱾ ᱗ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱟᱹᱛᱩ ᱾

ᱟᱶᱞᱟ ᱯᱟᱲᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱟᱶᱞᱟ,ᱠᱷᱩᱲᱠᱟᱹᱯᱟᱫᱟ,ᱱᱤᱢᱰᱷᱤᱭᱟᱹ,ᱵᱚᱰᱜᱩᱢᱟᱹ,ᱦᱚᱨᱤᱯᱩᱨ,ᱰᱮᱸᱵᱩᱰᱚᱦᱚᱨ ᱾ ᱖ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱟᱹᱛᱩ ᱾

ᱪᱟᱸᱪᱯᱟᱫᱟ ᱯᱟᱲᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱪᱟᱸᱪᱯᱟᱫᱟ,ᱯᱷᱟᱞᱡᱷᱩᱨ,ᱠᱩᱨᱦᱟᱹᱲᱤᱭᱟᱹ,ᱡᱟᱢᱥᱚᱲᱟ ᱾ ᱔ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱟᱹᱛᱩ ᱾

ᱢᱮᱨᱫᱟ ᱯᱟᱲᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱯᱤᱪᱷᱟᱹᱵᱩᱬᱤᱭᱟᱺ,ᱯᱚᱰᱟᱵᱟᱹᱲᱤᱭᱟᱹ,ᱜᱟᱲᱥᱟᱹᱭ,ᱵᱟᱲᱮᱰᱤᱦᱤ,ᱪᱚᱸᱫᱚᱱᱢᱩᱸᱠᱷᱟᱹ,ᱵᱟᱹᱞᱤᱪᱟᱶᱨᱤ,ᱵᱮᱱᱟᱯᱩᱨᱟᱹ ᱾ ᱗ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱟᱹᱛᱩ ᱾

ᱥᱚᱛᱯᱩᱨ ᱯᱟᱲᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱚᱛᱯᱩᱨ,ᱵᱟᱜᱽᱵᱟᱥᱟ,ᱥᱤᱸᱜᱟᱨ ᱯᱩᱨᱟ,ᱜᱚᱵᱚᱨᱜᱟᱹᱰᱤᱭᱟᱹ ᱾ ᱔ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱟᱹᱛᱩ ᱾

ᱯᱩᱨᱤᱱᱫᱟ ᱯᱟᱲᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱯᱩᱨᱤᱱᱫᱟ,ᱩᱢᱤᱨᱫᱟ,ᱯᱩᱨᱤᱠᱷᱩᱴᱟᱹ,ᱨᱟᱹᱛᱨᱟᱭ,ᱥᱚᱸᱥᱟ ᱾ ᱕ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱟᱹᱛᱩ

ᱢᱩᱠᱛᱟᱯᱩᱨ ᱯᱟᱲᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱜᱷᱚᱨᱠᱩᱸᱰᱤᱭᱟᱹ,ᱠᱚᱥᱟᱯᱚᱲ,ᱯᱟᱛᱷᱚᱨᱪᱟᱹᱴᱤᱭᱟᱹ,ᱠᱩᱰᱟᱹᱯᱟᱲᱟ,ᱯᱟᱨᱚᱭ,ᱱᱩᱶᱟᱜᱟᱸ,ᱠᱚᱨᱚᱧ ᱠᱩᱞᱦᱤ ᱾ ᱘ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱟᱹᱛᱩ ᱾

ᱫᱩᱦᱤᱠᱩᱴᱤ ᱯᱟᱲᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱫᱩᱦᱤᱠᱩᱴᱤ,ᱟᱜᱽᱲᱟ,ᱜᱟᱰᱟ ᱰᱤᱦᱤ,ᱵᱷᱟᱹᱞᱤᱭᱟᱹ,ᱥᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ,ᱫᱟᱹᱲᱢᱟᱹᱚᱞᱟ ᱾ ᱖ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱟᱹᱛᱩ ᱾

ᱥᱩᱴᱞᱩ ᱯᱟᱲᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱮᱱᱟᱜᱟᱹᱰᱤᱭᱟ,ᱛᱩᱨᱥᱤᱪᱟᱣᱨᱟ,ᱡᱚᱜᱽᱱᱟᱛᱷ,ᱯᱩᱨᱱᱟᱹ,ᱠᱟᱴᱯᱟᱲ ᱾ ᱕ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱟᱹᱛᱩ ᱾

ᱥᱟᱞᱵᱩᱱᱤ ᱯᱟᱲᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱛᱟᱨᱟᱠᱩᱴᱤ,ᱠᱟᱸᱪᱠᱩᱴᱤ,ᱛᱟᱨᱟᱥᱚᱲ,ᱵᱷᱟᱹᱞᱩᱵᱟᱥᱟ ᱥᱟᱞᱵᱩᱱᱤ ᱾ ᱕ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱟᱹᱛᱩ ᱾

ᱡᱩᱜᱩᱲ ᱯᱟᱲᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱩᱭᱫᱤᱯᱩᱨ,ᱪᱤᱲᱫᱟᱹ,ᱢᱚᱨᱠᱩᱸᱰᱤᱭᱟᱹ,ᱠᱚᱸᱭᱯᱷᱩᱞᱤᱭᱟᱹ,ᱯᱟᱛᱷᱚᱨᱪᱟᱹᱴᱤ,ᱠᱟᱢᱟᱨᱰᱤᱦᱤ,ᱵᱷᱤᱢᱯᱩᱨ,ᱦᱩᱛᱟᱹᱯᱩᱨ,ᱡᱩᱜᱽᱯᱩᱨᱟᱹ,ᱰᱷᱚᱰᱟᱥᱟᱹᱭ ᱾ ᱑᱐ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱟᱹᱛᱩ ᱾

ᱡᱚᱛᱚ ᱨᱮ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱑᱘ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱯᱟᱲᱟ ᱵᱮᱸᱛᱞᱩᱴᱤ ᱯᱟᱠᱟᱲ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ ᱾ ᱯᱟᱠᱟᱲ ᱨᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱛᱮ ᱑᱒᱗ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱟᱹᱛᱩ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ ᱾