ᱛᱷᱚᱠ:ᱡᱷᱟᱨᱠᱷᱚᱸᱰ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱟᱨ ᱱᱚᱜᱚᱨ ᱠᱚ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱷᱟᱨᱠᱷᱚᱸᱰ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱟᱨ ᱱᱚᱜᱚᱨ ᱠᱚ ᱾

ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱛᱷᱚᱠᱠᱩ

ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱛᱷᱚᱠᱠᱩ, ᱡᱚᱛᱚᱠᱚᱛᱮ ᱒᱓

ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱦᱴᱟᱞᱩ "ᱡᱷᱟᱨᱠᱷᱚᱸᱰ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱟᱨ ᱱᱚᱜᱚᱨ ᱠᱚ"

ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮᱫᱚ ᱮᱠᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢᱛᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾