ᱛᱷᱚᱠ:ᱥᱤᱧᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱠᱷᱮᱞᱣᱟᱹᱨᱤ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search

ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱨᱤᱱ ᱠᱷᱮᱞᱣᱟᱹᱨᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱚᱱᱚᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾

ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱦᱴᱟᱞᱩ "ᱥᱤᱧᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱠᱷᱮᱞᱣᱟᱹᱨᱤ"

ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱒ ᱥᱟᱦᱴᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱷᱚᱠᱨᱮ, ᱥᱟᱱᱟᱢᱠᱚᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱒ ᱾