ᱟᱨᱴᱥᱟᱠᱷ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱯᱱᱟᱹᱛ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱟᱨᱴᱥᱟᱠᱷ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱯᱱᱟᱹᱛ
Արցախի Հանրապետություն
Artsakhi Hanrapetutyun
Нагорно-Карабахская Республика
Nagorno-Karabakhskaya Respublika
ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱥᱮᱱᱮᱨᱮᱧԱզատ ու Անկախ Արցախ (Armenian)
Azat u Ankakh Artsakh   (transliteration)
"Free and Independent Artsakh"
ᱟᱨᱴᱥᱟᱠᱷ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱟᱞᱪᱟᱞ
Territory controlled by Artsakh in dark green, claimed territory in light green.
ᱨᱟᱡᱽᱜᱟᱲᱥᱴᱮᱯᱟᱱᱠᱮᱨᱴ
ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱨᱟᱡᱽᱜᱟᱲ
ᱨᱟᱡᱽ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱟᱨᱢᱮᱱᱤᱭᱟᱱa
ᱨᱟᱥᱤᱭᱟᱱb[᱑]
ᱢᱤᱫ ᱢᱮᱱᱮᱫ Artsakhi
ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ Unitary presidential republicc
 -  President Arayik Harutyunyan
 -  President of the National Assembly Arthur Tovmasyan
ᱞᱮᱡᱤᱥᱞᱟᱪᱚᱨ National Assembly
Independence from the Soviet Union
 -  Autonomy 2 September 1991[᱒] 
 -  Declared 10 December 1991 
ᱦᱚᱲᱮᱞ
 -  March 2021[᱓] ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱡᱚᱠᱷᱟ 120,000 
 -  2015[᱔] census 150,932 (191st)
ᱡᱤ.ᱰᱤ.ᱯᱤ (ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱫᱟᱲᱮ ᱵᱟᱨᱟᱵᱟᱹᱨᱤ) 2019 ᱯᱟᱭᱛᱟᱨ
 -  ᱡᱚᱛᱚᱨᱮ $713 million (n/a)
 -  ᱦᱚᱲ ᱯᱤᱪᱷᱤ $4,803 (n/a)
ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ (AMD)
ᱛᱟᱹᱨᱤ ᱚᱠᱛᱚ AMT (ᱭᱩᱴᱤᱥᱤ+4)
ᱦᱚᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱷᱟᱨᱮ ᱛᱮ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱢᱮ right
ᱤᱱᱴᱚᱨᱱᱮᱴ ᱴᱤᱹᱮᱞᱹᱰᱤᱹ .am, .հայ
ᱯᱷᱚᱱ ᱠᱳᱰ +374 47d

ᱟᱨᱴᱥᱟᱠᱷ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨᱴᱥᱟᱠᱷ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱯᱱᱟᱹᱛ ᱟᱨᱢᱮᱱᱤᱭᱟᱱ ᱱᱟᱜᱳᱨᱱᱳ ᱠᱟᱨᱟᱵᱟᱠᱷ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱯᱱᱟᱹᱛ ᱮᱱ.ᱠᱮ.ᱟᱨ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱵᱟᱲᱟᱭᱚᱜᱼᱟ, ᱫᱚ ᱮᱛᱚᱢ ᱠᱚᱠᱮᱥᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱮᱴᱟᱜ ᱟᱠᱟᱱ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱡᱮᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱡᱟᱨᱵᱟᱭᱡᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱸᱥ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭᱚᱜᱼᱟ᱾ ᱟᱨᱴᱥᱟᱠᱷ ᱫᱚ ᱞᱟᱦᱟᱸ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱱᱟᱜᱳᱨᱱᱳ-ᱠᱟᱨᱟᱵᱟᱠᱷ ᱥᱟᱭᱚᱛᱛᱥᱟᱥᱤᱛ ᱳᱵᱽᱞᱟᱥᱴ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱜᱟᱱ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱟᱸᱰᱮᱯᱟᱥᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱠᱚᱭ ᱪᱟᱪᱞᱟᱣᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱟᱪᱮ ᱥᱮᱫ ᱟᱨᱢᱮᱱᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱮᱛᱚᱢ ᱥᱮᱫ ᱤᱨᱟᱱ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱤᱢᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱟᱨᱴᱥᱟᱠᱷ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱟᱡᱽᱜᱟᱲ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱴᱮᱯᱟᱱᱠᱮᱨᱴ

ᱱᱟᱜᱟᱢ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱢᱤᱞᱤᱴᱟᱨᱤ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱦᱟᱞᱚᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱚᱛᱱᱚᱜ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱦᱚᱲᱮᱞ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱠᱟᱹᱣᱰᱤᱭᱟᱹᱨᱤ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱦᱮᱡᱥᱮᱱ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱮᱪᱮᱫ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱚᱯᱷᱤᱥᱤᱭᱟᱞ ᱣᱮᱵᱽᱥᱟᱭᱤᱴ
ᱢᱤᱰᱤᱭᱟ
ᱮᱴᱟᱜ

ᱥᱟᱹᱠᱷᱹᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. "Парламент Карабаха признал русский язык официальным языком республики". www.rbc.ru (in ᱨᱩᱥᱤᱭᱟᱱ). RBK Group. Retrieved 4 August 2021.
  2. Zürcher, Christoph (2007). The Post-Soviet Wars: Rebellion, Ethnic Conflict, and Nationhood in the Caucasus ([Online-Ausg.]. ed.). New York: New York University Press. p. 168. ISBN 9780814797099.
  3. "Nikol Pashinyan, Arayik Harutyunyan chair meeting on ongoing and upcoming programs to be implemented in Artsakh". primeminister.am. The Office to the Prime Minister of the Republic of Armenia. 25 March 2021. Archived from the original on 13 May 2021. ...today most of the population - about 120,000 citizens - live in Artsakh...
  4. "ԼՂՀ 2015Թ. ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՕՊԵՐԱՏԻՎ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ". STAF NKRE. 30 March 2016. Archived from the original on 16 April 2016. Retrieved 30 March 2016.