Jump to content

ᱠᱟᱱᱣᱟ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱟᱹᱭᱟᱹᱛ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱚᱪᱚᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱣᱟ (en:Verb) ᱵᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮ ᱠᱟᱱᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱨ ᱴᱷᱮᱱ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱠᱟᱱᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱮᱱᱮᱛ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱾ ᱡᱟᱦᱟ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱛᱮ ᱡᱟᱹᱢᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱥᱮ ᱜᱚᱴᱟᱜ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱟ, ᱚᱱᱟ ᱜᱮ ᱠᱟᱱᱣᱟ ᱫᱚ ᱾ ᱫᱟᱹᱭᱠᱟᱹ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱠᱶᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱛᱮᱫ ᱯᱩᱥᱴᱟᱹᱜ ᱟ ᱾ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ -

ᱵᱟᱵᱩᱭ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ - Babu is reading

ᱞᱚᱥᱚ ᱞᱚᱥᱚᱫ ᱨᱮᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤᱮᱫᱟ - Lasa is working in the muddy field .

ᱥᱟᱹᱜᱮᱱ ᱯᱩᱠᱷᱨᱤᱨᱮ ᱯᱟᱹᱲᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ - Sagun is swimming in the pond .

ᱚᱱᱚᱞ ᱪᱤᱴᱷᱤᱭ ᱚᱞ ᱮᱫᱟ - Anal is writing letter .

ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱟᱹᱭᱟᱹᱛ ᱨᱮ - ᱵᱟᱵᱩ ᱪᱮᱫ ᱪᱮᱫ ᱮ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱮᱫᱟ ᱾ ᱛᱮᱞᱟ ᱨᱮ ᱞᱟᱹᱭᱚᱜ ᱟ - ᱵᱟᱹᱵᱩᱭ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱢᱮᱱᱮᱠ ᱱᱚᱰᱮ " ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ " ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱮᱠ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱮᱰᱮᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱹᱭᱠ.ᱛ ᱨᱮ ᱯᱟᱹᱲᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱱᱣᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱟᱹᱭᱟᱹᱛ ᱨᱮ" ᱚᱞᱮᱫᱟ " ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱟᱱᱣᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱹᱭᱟᱹᱛ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱣᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱱᱣᱟ ᱫᱟᱲᱮ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱹᱭᱟᱹᱛ ᱫᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱨᱚᱱᱚᱲ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱵᱤᱱ ᱠᱟᱱᱣᱟ ᱟᱹᱭᱟᱹᱛ ᱛᱮᱦᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱮᱱᱦᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱨᱮ ᱠᱟᱱᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱱᱮᱢ ᱫᱚ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱮᱠᱷᱮᱱ ᱠᱟᱱᱣᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱹᱭᱟᱹᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱥᱮ ᱵᱷᱟᱵ ᱟᱨ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱥᱮᱛ ᱥᱟᱵ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱛᱮ ᱢᱮᱱ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱟ ᱠᱟᱱᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱭᱟᱹᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱤᱥᱤᱡᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱠᱟᱱᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ Definition[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱡᱟᱦᱟᱹ ᱟᱹᱲᱟᱹᱛᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱚᱣ ᱥᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱯᱷᱚᱴᱮᱞᱚᱜ ᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱣᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ - ᱟ I ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ - ᱚᱜ, ᱚᱝ, ᱚᱞ, ᱟᱠᱷᱟᱣ, ᱟᱴ, ᱟᱵ, ᱮᱨ, ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱾

Verb : A word by which denotes of an action or doing word is called verb .

  1. ᱟᱛᱨᱟ ᱠᱟᱱᱣᱟ
  2. ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱠᱟᱱᱣᱟ

ᱟᱛᱨᱟ ᱠᱟᱱᱣᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱱᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱵᱟᱝ ᱪᱟᱵᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱚᱪᱚᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱛᱨᱟ ᱠᱟᱱᱣᱟ ᱵᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱡᱮᱢᱚᱱᱼ

  1. ᱩᱱᱤ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱛᱩᱞᱩᱡ ᱵᱷᱤᱱᱫᱟᱹᱲ ᱮᱱᱟᱭ᱾
  2. ᱟᱢ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱᱮᱢ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟᱢ᱾

ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱠᱟᱱᱣᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱱᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱪᱟᱵᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱚᱪᱚᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱠᱟᱱᱣᱟ ᱵᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱡᱮᱢᱚᱱᱼ

  1. ᱩᱱᱤ ᱫᱟᱠᱟ ᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟᱭ
  2. ᱨᱟᱢᱚ ᱫᱚᱠᱟᱱ ᱥᱮᱱ ᱞᱮᱱᱟᱭ

ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱠᱟᱱᱣᱟ ᱫᱚ ᱯᱮ ᱴᱷᱮᱱ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚᱼ

  1. ᱡᱚᱛᱚᱥ ᱠᱟᱱᱣᱟ
  2. ᱵᱤᱱ ᱡᱚᱛᱚᱥ ᱠᱟᱱᱣᱟ
  3. ᱜᱚᱜᱚᱲᱚ ᱠᱟᱱᱣᱟ

ᱡᱚᱛᱚᱥ ᱠᱟᱱᱣᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱤᱱ ᱡᱚᱛᱚᱥ ᱠᱟᱱᱣᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱜᱚᱜᱚᱲᱚ ᱠᱟᱱᱣᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟ.ᱠᱷᱭᱟ.ᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]