ᱠᱟᱱᱣᱟ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search

ᱟᱹᱭᱟᱹᱛ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱚᱪᱚᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱣᱟ (en:Verb) ᱵᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮ ᱠᱟᱱᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱨ ᱴᱷᱮᱱ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾

  1. ᱟᱛᱨᱟ ᱠᱟᱱᱣᱟ
  2. ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱠᱟᱱᱣᱟ

ᱟᱛᱨᱟ ᱠᱟᱱᱣᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱱᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱵᱟᱝ ᱪᱟᱵᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱚᱪᱚᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱛᱨᱟ ᱠᱟᱱᱣᱟ ᱵᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱡᱮᱢᱚᱱ-

  1. ᱩᱱᱤ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱛᱩᱞᱩᱡ ᱵᱷᱤᱱᱫᱟᱹᱲ ᱮᱱᱟᱭ᱾
  2. ᱟᱢ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱᱮᱢ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟᱢ᱾

ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱠᱟᱱᱣᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱱᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱪᱟᱵᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱚᱪᱚᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱠᱟᱱᱣᱟ ᱵᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱡᱮᱢᱚᱱ-

  1. ᱩᱱᱤ ᱫᱟᱠᱟ ᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟᱭ
  2. ᱨᱟᱢᱚ ᱫᱚᱠᱟᱱ ᱥᱮᱱ ᱞᱮᱱᱟᱭ

ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱠᱟᱱᱣᱟ ᱫᱚ ᱯᱮ ᱴᱷᱮᱱ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ-

  1. ᱡᱚᱛᱚᱥ ᱠᱟᱱᱣᱟ
  2. ᱵᱤᱱ ᱡᱚᱛᱚᱥ ᱠᱟᱱᱣᱟ
  3. ᱜᱚᱜᱚᱲᱚ ᱠᱟᱱᱣᱟ

ᱡᱚᱛᱚᱥ ᱠᱟᱱᱣᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱤᱱ ᱡᱚᱛᱚᱥ ᱠᱟᱱᱣᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱜᱚᱜᱚᱲᱚ ᱠᱟᱱᱣᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]