Jump to content

ᱛᱷᱚᱠ:ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱨᱚᱱᱚᱲ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱨᱚᱱᱚᱲ ᱵᱟᱵᱚᱛ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ᱾

ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱦᱴᱟᱞᱩ "ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱨᱚᱱᱚᱲ"

ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱑᱑ ᱥᱟᱦᱴᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱷᱚᱠᱨᱮ, ᱥᱟᱱᱟᱢᱠᱚᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱑᱑ ᱾