ᱛᱷᱚᱠ:ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱨᱚᱱᱚᱲ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search

ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱨᱚᱱᱚᱲ ᱵᱟᱵᱚᱛ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ᱾

ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱦᱴᱟᱞᱩ "ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱨᱚᱱᱚᱲ"

ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱑᱑ ᱥᱟᱦᱴᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱷᱚᱠᱨᱮ, ᱥᱟᱱᱟᱢᱠᱚᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱑᱑ ᱾