Jump to content

ᱡᱤᱨᱟᱹᱱ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱦᱚᱲ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱞᱟᱹᱭ ᱡᱚᱠᱷᱮᱡ ᱚᱠᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱴᱷᱟᱠᱮᱫ ᱴᱷᱟᱠᱮᱫ ᱮ ᱞᱟᱹᱭᱟ, ᱚᱠᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱦᱟᱦᱟᱲᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮᱭ ᱞᱟᱹᱭᱟ, ᱚᱠᱟ ᱨᱮᱫᱚᱭ ᱠᱩᱠᱞᱤᱭᱟ ᱾ ᱚᱞ ᱨᱮ ᱱᱚᱶᱟᱠᱚ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱚᱜ-ᱟ ᱾ ᱚᱱᱟᱠᱚ ᱜᱮ ᱡᱤᱨᱟᱹᱱ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ (en:Punctuation)ᱫᱚᱵᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱜᱮ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱮᱢ ᱮᱱᱟ᱾

 1. ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ (᱾)
 2. ᱠᱚᱢᱟ/ᱡᱤᱨᱟᱹᱣ (,)
 3. ᱥᱮᱢᱤᱠᱚᱞᱚᱱ/ᱛᱚᱯᱟᱜ (;)
 4. ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ (?)
 5. ᱦᱟᱦᱟᱲᱟ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ (!)
 6. ᱪᱮᱛᱮᱫ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ("")
 7. ᱯᱷᱟᱨᱠᱟ/ᱰᱮᱥ (-)
 8. ᱠᱚᱞᱚᱱ (:)
 9. ᱦᱟᱹᱲᱩᱵ [()]

ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱟᱹᱭᱟᱹᱛ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱫᱚᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣᱟ᱾ ᱡᱮᱢᱚᱱ-

 1. ᱥᱤᱧ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱯᱩᱨᱩᱵᱽ ᱱᱟᱠᱷᱟ ᱨᱮ ᱨᱟᱠᱟᱵ-ᱟ ᱾
 2. ᱜᱟᱹᱭ ᱠᱚ ᱟᱹᱛᱤᱧ ᱠᱟᱱᱟ᱾

ᱡᱤᱨᱟᱹᱣ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱥᱚᱢᱟᱱ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱱ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱟᱹᱭᱟᱹᱛ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱤᱨᱟᱹᱣ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱚᱜ-ᱟ ᱾ ᱡᱮᱢᱚᱱ -

 1. ᱦᱚᱲᱮᱡ, ᱢᱩᱜᱽ, ᱨᱟᱸᱵᱽᱲᱟ, ᱢᱟᱹᱥᱨᱤ ᱡᱚᱛᱚ ᱫᱟᱹᱞ ᱜᱮ ᱤᱧ ᱫᱚᱹᱧ ᱡᱚᱢᱟ ᱾

ᱛᱚᱯᱟᱜ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱵᱷᱟᱵᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱮᱭᱟ ᱯᱩᱱᱭᱟᱹ ᱟᱹᱭᱟᱹᱛ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱮᱴᱟᱜ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱯᱮᱭᱟ ᱯᱩᱱᱭᱟᱹ ᱟᱹᱭᱟᱹᱛ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱚᱯᱟᱜ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨᱚᱜ-ᱟ ᱾ ᱡᱮᱢᱚᱱ -

 1. ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱦᱚᱲ ᱡᱟᱦᱟᱸᱱᱟᱜ ᱦᱩᱭ ᱮᱢᱟᱱᱚᱜ-ᱟ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱵᱟᱠᱚ ᱮᱦᱚᱵᱟ, ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱦᱚᱲ; ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱦᱚᱲ ᱡᱟᱦᱟᱸᱱᱟᱜ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱜᱤᱭᱟᱜ-ᱟ, ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱚᱫᱷᱚᱢ; ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱦᱚᱲ ᱡᱟᱦᱟᱸᱱᱟᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱵᱟᱠᱚ ᱵᱟᱹᱜᱤᱭᱟᱜ-ᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱵᱩᱫᱷᱤᱢᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱾

ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱡᱟᱦᱟᱸᱱᱟᱜ ᱵᱟᱵᱚᱛ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨᱚᱜ-ᱟ᱾ ᱡᱮᱢᱚᱱ

 1. ᱚᱠᱟ ᱛᱮᱢ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ?
 2. ᱩᱱᱤ ᱪᱮᱫ ᱮ ᱪᱮᱠᱟᱭᱮᱜ-ᱟ ?

ᱦᱟᱦᱟᱲᱟ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱭᱟᱹᱛ ᱨᱮ ᱦᱟᱦᱟᱲᱟ, ᱵᱚᱛᱚᱨ, ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ, ᱦᱤᱨᱠᱟᱹ, ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱠᱚᱜ-ᱟ ᱚᱱᱰᱮ ᱫᱚ ᱦᱟᱦᱟᱲᱟ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨᱚᱜ-ᱟ ᱾ ᱡᱮᱢᱚᱱ-

 1. ᱟᱹᱰᱤ ᱪᱚᱨᱚᱠ ᱵᱟᱦᱟ ᱫᱚᱭᱟ !
 2. ᱟᱹᱣ ! ᱵᱚᱨᱚ ᱚᱪᱚ ᱠᱮᱫᱤᱧᱟᱢ ᱾

ᱪᱮᱛᱮᱫ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱚᱠᱚᱭ ᱪᱮᱫ ᱮ ᱨᱚᱲ ᱟᱠᱟᱫ-ᱟ ᱚᱱᱟ ᱚᱞ ᱫᱚ ᱱᱚᱶᱟ ᱪᱮᱛᱮᱫ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱨᱮᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ ᱾ ᱡᱮᱢᱚᱱ-

 1. ᱜᱩᱨᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱟᱫ-ᱟ, "ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱟᱭᱳ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱮ ᱱᱤᱫᱷᱟᱹᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱩᱱᱤ ᱜᱮ ᱦᱟᱨᱟ ᱢᱮᱭᱟᱭ, ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱚᱞ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱱᱟᱪᱟᱨ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱢᱟᱜᱨᱟᱝ-ᱟ᱾"

ᱯᱷᱟᱨᱠᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱡᱟᱦᱟᱸᱭᱟᱜ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹ ᱠᱚ ᱥᱚᱡᱷᱮ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱛᱮ indirectly ᱚᱞ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱯᱷᱟᱨᱠᱟ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ-ᱟ ᱾ ᱡᱮᱢᱚᱱ-

 1. ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱮ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱜ-ᱟ- ᱢᱚᱱ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮᱢ ᱚᱞᱚᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱤᱱᱤᱰ ᱨᱮ ᱱᱤᱦᱟᱹᱛᱤ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱮᱞᱮᱢ ᱟᱹᱜᱩᱭᱟ᱾

ᱠᱚᱞᱚᱱ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟ ᱚᱞ ᱠᱚᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮ ᱠᱚᱞᱚᱱ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨᱚᱜ-ᱟ᱾ ᱡᱮᱢᱚᱱ

 1. ᱥᱟᱨᱱᱟ ᱟᱨ ᱦᱤᱱᱫᱩ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ : ᱢᱤᱫ ᱥᱚᱜ ᱥᱮᱴᱮᱡ
 2. ᱫᱤᱠᱩ ᱥᱟᱶ ᱵᱮᱦᱟ ᱵᱟᱯᱞᱟ : ᱵᱩᱜᱤ ᱟᱨ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱾

ᱦᱟᱹᱲᱩᱵ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱮ ᱴᱷᱟᱹᱣᱠᱟᱹ ᱥᱟᱹᱦᱤᱡ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱵᱚᱛ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱦᱟᱹᱲᱩᱵ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱨᱮ ᱫᱚᱦᱚᱜ-ᱟ᱾ ᱡᱮᱢᱚᱱ-

 1. ᱨᱟᱢᱚᱭᱤᱡ ᱦᱚᱯᱚᱱ (ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱩᱥᱟᱹᱞ) ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱥᱮᱫ ᱪᱚᱭ ᱥᱮᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾
 2. ᱨᱟᱱ (ᱯᱟᱨᱟᱥᱤᱴᱟᱢᱚᱞ) ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱜᱩ ᱛᱟᱨᱟᱭ ᱢᱮ᱾

ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

 • Larry Trask: Guide to Punctuation A helpful online resource
 • History of Punctuation, in French Helpful photographs of early punctuation
 • Punctuation Marks in English: Clarity in Expression
 • Unicode reference tables:
  • "General punctuation U2000" (PDF).
  • "CJK Symbols and Punctuation U3000" (PDF).
  • "CJK Compatibility Forms UFE30" (PDF).
  • "Small Form Variants UFE50" (PDF).
  • "Halfwidth and Fullwidth Forms UFF00" (PDF).
 • Ethiopic script
 • Automatic Recovery of Capitalization and Punctuation of Automatic Speech Transcripts
 • English Punctuation Rules
 • Punctuation marks with independent clauses, by Jennifer Frost

ᱥᱟ.ᱠᱷᱭᱟ.ᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]