ᱧᱩᱱᱩᱢ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search

ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱮ ᱥᱚᱫᱚᱨᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱧᱩᱱᱩᱢ (en:Noun) ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ-ᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱦᱚᱲ, ᱜᱟᱰᱟ, ᱵᱩᱨᱩ, ᱡᱤᱱᱤᱥ, ᱫᱤᱥᱚᱢ, ᱟᱹᱛᱩ, ᱯᱚᱱᱚᱛ, ᱵᱟᱡᱟᱨ, ᱫᱟᱨᱮ, ᱱᱟᱹᱬᱤ ᱮᱢᱟᱱ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ-ᱟ ᱾

ᱯᱚᱨᱠᱟᱨ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱧᱩᱱᱩᱢ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱫᱚ ᱢᱚᱬᱮ ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ-

 1. ᱡᱟᱹᱛ ᱧᱩᱱᱩᱢ
 2. ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱧᱩᱱᱩᱢ
 3. ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱧᱩᱱᱩᱢ
 4. ᱜᱩᱱ/ᱚᱵᱚᱥᱛᱟ ᱧᱩᱱᱩᱢ
 5. ᱠᱟᱱᱣᱟ ᱧᱩᱱᱩᱢ

ᱡᱟᱹᱛ ᱧᱩᱱᱩᱢ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱧᱩᱱᱩᱢ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱡᱟᱹᱛ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱚᱪᱚᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱡᱟᱹᱛ ᱧᱩᱱᱩᱢ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱫᱟᱹᱭᱠᱟᱹ- ᱦᱚᱲ, ᱡᱟᱱᱣᱟᱨ, ᱪᱮᱬᱮ, ᱵᱩᱨᱩ, ᱫᱟᱨᱮ, ᱜᱟᱰᱟ, ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱮᱢᱟᱱ ᱾ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱥᱤᱧᱚᱛ, ᱯᱟᱠᱤᱥᱛᱟᱱ, ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ, ᱱᱮᱯᱟᱲ ᱮᱢᱟᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱧᱩᱱᱩᱢ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱚ ᱦᱚᱲ, ᱵᱩᱨᱩ, ᱯᱚᱱᱚᱛ, ᱫᱤᱥᱚᱢ, ᱜᱟᱰᱟ, ᱟᱹᱛᱩ, ᱵᱟᱡᱟᱨ, ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱮᱢᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱚᱪᱚᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱧᱩᱱᱩᱢ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ

 1. ᱨᱟᱢ, ᱞᱚᱠᱷᱚᱱ, ᱥᱤᱛᱟᱹ, ᱠᱟᱹᱯᱨᱟᱹ, ᱥᱚᱢᱨᱟᱭ ᱮᱢᱟᱱ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ
 2. ᱦᱮᱢᱟᱞ ᱵᱩᱨᱩ, ᱢᱮᱫᱷᱟᱥᱚᱱ, ᱠᱟᱹᱯᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱞᱩᱜᱩ ᱵᱩᱨᱩ ᱮᱢᱟᱱ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ
 3. ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ, ᱵᱟᱝᱞᱟ, ᱳᱰᱤᱭᱟ, ᱢᱚᱱᱤᱯᱩᱨᱤ ᱮᱢᱟᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ
 4. ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ, ᱯᱟᱠᱤᱥᱛᱟᱱ, ᱥᱨᱤᱞᱚᱝᱠᱟ, ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ ᱮᱢᱟᱱ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ
 5. ᱵᱩᱰᱷᱟᱹᱜᱚᱲᱚᱢ, ᱜᱟᱝ ᱱᱟᱹᱭ, ᱢᱚᱦᱟᱱᱚᱫᱤ, ᱮᱢᱟᱱ ᱜᱟᱰᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ
 6. ᱵᱷᱩᱲᱟᱹᱜᱟᱹᱰᱤᱭᱟᱹ, ᱯᱤᱸᱰᱟᱨᱜᱟᱹᱰᱤᱭᱟᱹ, ᱛᱚᱞᱠᱷᱚ, ᱰᱟᱸᱰᱵᱩᱥ ᱮᱢᱟᱱ ᱟᱹᱛᱩ ᱠᱮᱭᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ
 7. ᱨᱟᱺᱪᱤ, ᱡᱟᱢᱥᱮᱫᱽᱯᱩᱨ, ᱫᱷᱟᱱᱵᱟᱫᱽ, ᱵᱷᱩᱵᱽᱱᱮᱥᱚᱨ, ᱫᱤᱱᱟᱡᱽᱯᱩᱨ ᱮᱢᱟᱱ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ
 8. ᱦᱤᱛᱟᱹᱞ, ᱫᱟᱲᱮ ᱜᱮ ᱫᱷᱚᱱ, ᱡᱚᱢᱥᱤᱢ ᱵᱤᱱᱛᱤ ᱦᱚᱨ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱮᱢᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱾

ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱧᱩᱱᱩᱢ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱧᱩᱱᱩᱢ ᱦᱚᱲ, ᱮᱢᱟᱱ ᱜᱚᱴ ᱟᱨ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱯᱷᱚᱴᱮᱞᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱧᱮᱱᱩᱢ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱫᱟᱹᱭᱠᱟᱹ-ᱯᱟᱛᱟ, ᱯᱷᱟᱹᱫ ᱮᱢᱟᱱ ᱾

 1. ᱯᱟᱛᱟ ᱼ ᱢᱤᱫ ᱴᱟᱺᱰᱤ ᱨᱮ ᱡᱟᱣᱨᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ
 2. ᱯᱷᱟᱹᱫ ᱼ ᱢᱮᱞᱮᱴᱟᱹᱨᱤ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ

ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱯᱟᱛᱟ, ᱯᱷᱟᱹᱫ ᱫᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱧᱩᱱᱩᱢ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ ᱾

ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱧᱩᱱᱩᱢ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱚᱪᱚᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱧᱩᱱᱩᱢ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱫᱟᱹᱭᱠᱟᱹ- ᱥᱚᱱᱟ, ᱨᱩᱯᱟᱹ, ᱦᱟᱥᱟ, ᱱᱚᱱᱚᱞ ᱮᱢᱟᱱ

ᱜᱩᱱ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱚᱵᱚᱥᱛᱟ ᱧᱩᱱᱩᱢ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱜᱩᱱ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱚᱵᱚᱥᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱜᱩᱱ ᱧᱩᱱᱩᱢ ᱵᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱫᱟᱹᱭᱠᱟᱹ- ᱫᱟᱭᱟ, ᱤᱠᱟᱹ, ᱥᱩᱠ, ᱫᱩᱠ, ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱮᱢᱟᱱ ᱾

ᱠᱟᱱᱣᱟ ᱧᱩᱱᱩᱢ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱥᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱷᱟᱵᱽ ᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱚᱪᱚᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱜᱮ ᱠᱟᱱᱣᱟ ᱧᱩᱱᱩᱢ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱫᱟᱹᱭᱠᱟᱹ -

 1. ᱥᱮᱱᱟᱜ (ᱥᱮᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ)
 2. ᱧᱮᱧᱮᱞ (ᱧᱮᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ)

ᱮᱢᱟᱱ᱾

ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]