Jump to content

ᱩᱧᱩᱢ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱧᱩᱱᱩᱢ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱩᱧᱩᱢ (en:Pronoun) ᱵᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ᱾ "ᱩᱧᱩᱢ" ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱷᱚᱴᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱡᱟᱦᱟ ᱛᱮ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱝ ᱧᱩᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱮᱱᱮᱠ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱩᱠᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱭ ᱥᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱧᱩᱢ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ " ᱩᱧᱩᱢ" ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱾ ᱩᱧᱩᱢ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱟ - "ᱩ " ᱢᱟᱱᱮ ᱩᱠᱩ ᱟᱨ ᱧᱩᱢ ᱢᱟᱱᱮ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱥᱮ ᱪᱷᱟᱹᱴᱭᱟᱹᱨ ᱾ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱢᱫᱟ ᱟᱹᱭᱟᱹᱛ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱛᱟᱲ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱧᱩᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱥᱟᱵᱟᱜ ᱜᱮ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱜ ᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱚᱱ ᱵᱤᱰᱟᱹᱣ ᱞᱮᱜᱮ ᱾ ᱫᱟᱹᱭᱠᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱩᱫᱩᱜ ᱦᱩᱭ ᱮᱱᱟ

ᱠᱤᱭᱟᱹ ᱚᱞᱚᱜ ᱮ ᱥᱮᱱ ᱞᱮᱱᱟ
ᱠᱤᱭᱟᱹ ᱱᱟᱯᱟᱭᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜᱟ
ᱠᱤᱭᱟᱹ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚ ᱠᱩᱥᱤ ᱟᱭᱟ
ᱠᱤᱭᱟᱹ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱠᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱠᱚᱣᱟ

ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱟᱛᱷᱟᱢ ᱟᱹᱭᱟᱹᱛ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱟᱭᱢᱟ ᱫᱷᱟᱣ ᱞᱟᱜᱟᱛ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱹᱭᱟᱹᱛ ᱫᱚ ᱵᱮᱥᱩᱜᱩᱲ ᱜᱮ ᱟᱡᱚᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱛᱮ ᱟᱹᱭᱟᱹᱛ ᱠᱚ ᱥᱩᱜᱩᱲ ᱟᱨ ᱥᱚᱲᱚᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱫᱟᱞ ᱛᱮ ᱩᱠᱩ ᱧᱩᱚᱩᱢ ᱥᱮ ᱩᱧᱩᱢ ᱧᱩᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱠᱟᱞ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱛᱮ ᱢᱮᱱ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱟ - ᱠᱤᱭᱟᱹ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱨᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱠᱚᱞᱮᱡ ᱨᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱟ, ᱩᱱᱤ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱠᱚᱭ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱠᱚᱣᱟ ᱾

ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱟᱹᱭᱟᱹᱛ ᱯᱟᱹᱲᱦᱟᱣ ᱛᱮᱦᱚ ᱵᱟᱝ ᱢᱚᱠᱚᱡᱚᱜᱟ, ᱵᱚᱨᱚᱢ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹᱢ ᱧᱟᱢᱟ ᱾ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱟᱹᱭᱟᱹᱛ ᱨᱮ "ᱠᱤᱭᱟ. " ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱟᱨ ᱛᱮᱥᱟᱨ ᱫᱚ " ᱠᱤᱭᱟ." ᱵᱟᱫᱟᱞ ᱛᱮ " ᱩᱱᱤ " ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱞᱟᱜᱟᱛ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱫᱚ ᱠᱤᱭᱟᱹ ᱜᱮᱭ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱥᱮ ᱧᱩᱱᱩᱢ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱵᱟᱫᱟᱞ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱞᱟᱜᱟᱚᱚᱜ ᱟ, ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱨᱚᱱᱚᱲ ᱨᱮ ᱩᱧᱩᱢ ᱵᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ - ᱟ ᱾ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ - ᱤᱧ, ᱟᱞᱤᱧ, ᱟᱞᱮ, ᱟᱢ, ᱟᱵᱮᱱ, ᱟᱯᱮ, ᱩᱱᱤ, ᱩᱱᱠᱤᱱ, ᱩᱱᱠᱩ, ᱚᱱᱟ, ᱦᱟᱱᱟ, ᱱᱚᱣᱟ, ᱩᱠᱩᱨ, ᱚᱠᱟ, ᱚᱠᱚᱭ, ᱪᱮᱫ , ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱚᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱫᱟᱞ ᱛᱮ ᱧᱩᱢ ᱟᱹᱨᱩ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱮᱰᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱩᱧᱩᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ Definition ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱟ - " ᱡᱟᱦᱟ ᱟ.ᱲᱟ. ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱫᱟᱞ ᱛᱮ ᱧᱩᱢ ᱟ.ᱨᱩᱜ ᱟ, ᱚᱱᱟ ᱟ.ᱲᱟ. ᱜᱮ ᱩᱧᱩᱢ ᱯᱟ.ᱨᱤᱥ ᱟ.ᱲᱟ. ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱟ I " ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ - ᱤᱧ, ᱟᱞᱤᱧ, ᱟᱞᱮ, ᱟᱢ, ᱟᱵᱮᱱ, ᱟᱯᱮ, ᱩᱱᱤ, ᱩᱱᱠᱤᱱ, ᱩᱱᱠᱩ, ᱚᱱᱟ, ᱦᱟᱱᱟ, ᱱᱚᱣᱟ, ᱩᱠᱩᱨ, ᱚᱠᱟ, ᱚᱠᱚᱭ, ᱪᱮᱫ , ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱾

" Pronoun : A word which is used instead of a noun is called Pronoun ."

Example : I , We , You ,He ,She They, Them, Their ,Our , Me , My , Us, It etc .

ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱭᱟᱹᱛ ᱠᱚᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱢᱟᱼ

 1. ᱠᱟᱹᱨᱩ ᱜᱟᱹᱭ ᱮ ᱜᱩᱯᱤᱭᱟ᱾
 2. ᱟᱡ ᱫᱚ ᱨᱟᱢᱚ ᱛᱮᱠᱚ ᱨᱤᱱ ᱜᱟᱹᱭ ᱦᱚᱸᱭ ᱤᱫᱤ ᱛᱟᱨᱟ ᱠᱚᱣᱟ᱾
 3. ᱟᱡᱟᱜ ᱛᱤ ᱨᱮ ᱦᱟᱯᱟ ᱫᱚ ᱞᱮᱛᱟᱲ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ᱾
 4. ᱩᱱᱤ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱫᱚᱠᱟ ᱫᱚᱭ ᱯᱚᱴᱚᱢ ᱛᱟᱨᱟ ᱠᱟᱜᱼᱟ᱾
 5. ᱟᱡᱤᱡ ᱥᱮᱛᱟ ᱦᱚᱸ ᱜᱚᱴᱟ ᱜᱩᱯᱤ ᱯᱟᱸᱡᱟ ᱠᱟᱭᱟ᱾

ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱟᱹᱭᱟᱹᱛ ᱨᱮ ᱢᱚᱴᱟ ᱜᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱚ ᱢᱮᱱ ᱢᱮ ᱟᱡ, ᱟᱡᱟᱜ, ᱩᱱᱤ, ᱟᱡᱤᱡ ᱮᱢᱟᱱ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱚᱫᱚ ᱧᱩᱱᱩᱢ ᱠᱟᱹᱨᱩ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱛᱮ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱩᱧᱩᱢ ᱵᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮ ᱩᱧᱩᱢ ᱫᱚ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱴᱷᱮᱱ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱡᱮᱢᱚᱱᱼ

 1. ᱦᱚᱲ ᱞᱟᱹᱞᱟᱹᱭᱟᱜ ᱩᱧᱩᱢ
 2. ᱱᱤᱥᱴᱟᱹ ᱞᱟᱹᱞᱟᱹᱭᱟᱜ ᱩᱧᱩᱢ
 3. ᱵᱮᱱᱤᱥᱴᱟᱹ ᱞᱟᱹᱞᱟᱹᱭᱟᱜ ᱩᱧᱩᱢ
 4. ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱞᱟᱹᱞᱟᱹᱭᱟᱜ ᱩᱧᱩᱢ
 5. ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱞᱟᱹᱞᱟᱹᱭᱟᱜ ᱩᱧᱩᱢ
 6. ᱱᱤᱡᱮ ᱞᱟᱹᱞᱟᱹᱭᱟᱜ ᱩᱧᱩᱢ

ᱦᱚᱲ ᱞᱟᱹᱞᱟᱹᱭᱟᱜ ᱩᱧᱩᱢ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱱᱤᱥᱴᱟᱹ ᱞᱟᱹᱞᱟᱹᱭᱟᱜ ᱩᱧᱩᱢ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱮᱱᱤᱥᱴᱟᱹ ᱞᱟᱹᱞᱟᱹᱭᱟᱜ ᱩᱧᱩᱢ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱞᱟᱹᱞᱟᱹᱭᱟᱜ ᱩᱧᱩᱢ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱞᱟᱹᱞᱟᱹᱭᱟᱜ ᱩᱧᱩᱢ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱱᱤᱡᱮ ᱞᱟᱹᱞᱟᱹᱭᱟᱜ ᱩᱧᱩᱢ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]