Jump to content

ᱠᱷᱚᱡᱟ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱠᱷᱚᱡᱟ
ᱯᱩᱨᱤ ᱡᱚᱜᱚᱱᱱᱟᱛᱷ ᱢᱩᱸᱫᱽᱨᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱚᱡᱟ (ᱯᱷᱮᱬᱤ)
ᱮᱦᱚᱵ
ᱮᱴᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢᱯᱷᱮᱬᱤ
ᱢᱩᱬ ᱴᱷᱟᱶᱵᱷᱟᱨᱚᱛ
ᱮᱞᱟᱠᱟᱯᱩᱨᱤ, ᱳᱰᱤᱥᱟ
ᱡᱚᱢ ᱵᱟᱵᱚᱫᱽ ᱛᱮ
ᱢᱩᱬ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱᱟᱜᱢᱚᱭᱤᱫᱟ, ᱦᱮᱸᱫᱮ ᱡᱤᱨᱟ.
ᱠᱷᱚᱡᱟ

ᱠᱷᱚᱡᱟ (About this sound[[:Media:Or-ଖଜା.oga|ᱪᱷᱟᱸᱪ:IPAc]] ), ᱯᱷᱮᱬᱤ About this sound[[:Media:Or-ଫେଣି.oga|ᱪᱷᱟᱸᱪ:IPAc]]  ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟ) ᱫᱚ ᱢᱚᱭᱤᱫᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨᱻᱮᱫ ᱢᱤᱫ ᱳᱰᱤᱭᱟ ᱯᱤᱴᱷᱟ. ᱠᱟᱱᱟ ᱾ [᱑] ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱛᱟᱞᱠᱷᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱡᱷᱟ.ᱞᱻᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱛᱷᱟᱨᱮ ᱛᱷᱟᱨ ᱫᱚᱲᱚᱢ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱡᱚᱜᱚᱱᱱᱟᱛᱷᱻᱟᱜ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱫᱷᱩᱯ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱚ ᱪᱟᱞ ᱟᱭᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱯᱩᱨᱤ ᱨᱮ ᱯᱷᱮᱬᱤ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱟᱧᱡᱚᱢᱟᱱ ᱯᱤᱴᱷᱟ./ᱢᱤᱴᱷᱟ. ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱟᱰᱤ ᱫᱤᱱ ᱦᱟ.ᱵᱤᱡ ᱮᱥᱮᱫ ᱰᱤᱵᱟ. ᱨᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱳᱰᱤᱭᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱠᱩᱲᱤ ᱠᱚ ᱵᱤᱫᱟ.ᱭ ᱠᱚ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱯᱟᱨᱟᱵᱽ ᱠᱚᱨᱮ ᱱᱚᱶᱟ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱮᱢᱮᱫᱻᱟ ।

ᱢᱚᱭᱤᱫᱟ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱥᱤᱯᱤᱭᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱳᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱨᱳᱴᱤ ᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨᱻᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱜᱮᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱷᱟ.ᱞ ᱡᱷᱟ.ᱞ ᱠᱷᱚᱡᱟ ᱞᱮᱠᱟᱠᱚᱱ ᱵᱮᱱᱟᱣᱻᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱥᱩᱱᱩᱢ ᱨᱮ ᱠᱚ ᱪᱷᱟᱬᱟᱣᱻᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱪᱤᱱᱤ ᱨᱟᱥᱮ ᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱞᱮᱛᱮ, ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱠᱷᱚᱡᱟ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱜᱷᱟ.ᱬᱤᱡ ᱚᱱᱟ ᱨᱮ ᱠᱚ ᱡᱚᱵᱮ ᱭᱟ ᱾ ᱛᱚᱵᱮ ᱠᱷᱚᱡᱟ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱮᱱᱟ ᱾