ᱢᱩᱱᱜᱟᱹ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱢᱩᱱᱜᱟᱹ ᱵᱟᱦᱟ ᱰᱟᱹᱨ
ᱢᱩᱱᱜᱟᱹ ᱥᱩᱴᱤ

ᱢᱩᱱᱜᱟᱹ (Moringa oleifera) ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱩᱛᱩᱣᱟᱱᱟᱜ ᱫᱟᱨᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱲᱟᱜ, ᱵᱟᱦᱟ ᱟᱨ ᱡᱚ (ᱥᱩᱴᱤ) ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱩᱛᱩᱭᱟ ᱾ ᱯᱩᱸᱰ ᱟᱨ ᱟᱨᱟᱜ ᱢᱩᱱᱜᱟᱹ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱨ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱯᱩᱸᱰ ᱢᱩᱱᱜᱟᱹ ᱫᱚ ᱥᱟᱫᱷᱟᱨᱚᱱ ᱫᱟᱨᱮ ᱞᱮᱠᱟ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱫᱚ ᱦᱟᱹᱨᱭᱟᱹᱲ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱨᱟᱜ ᱢᱩᱱᱜᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱫᱷᱟᱨᱟ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱥᱤᱨ ᱫᱚ ᱟᱨᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱱᱩᱠᱤᱱ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱡᱟᱹᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱩᱱᱜᱟᱹ ᱨᱮ ᱜᱩᱱ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱚᱠᱚᱭ ᱚᱠᱚᱭ ᱟᱨᱟᱜ ᱢᱩᱱᱜᱟᱹ ᱫᱚ ᱥᱩᱡᱽᱱᱟᱹ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱾

ᱫᱟᱨᱮ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱢᱩᱱᱜᱟᱹ ᱫᱟᱨᱮ ᱫᱚ ᱒᱐ ᱯᱷᱩᱴ ᱜᱟᱱ ᱩᱥᱩᱞᱚᱜᱼᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱒ ᱢᱤᱴᱚᱨ ᱜᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱢᱟᱜᱟ, ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱚ ᱵᱟᱦᱟ ᱠᱚ ᱛᱤ ᱛᱮ ᱛᱤᱭᱩᱜ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱢᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱾ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱮᱬᱟ ᱦᱟᱨᱟ ᱞᱮᱜᱠᱷᱟᱱ ᱟᱲᱟᱜ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱛᱤᱭᱩᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱩᱥᱠᱤᱞᱟ, ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱟᱨᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱟᱹᱨ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱠᱮᱴᱟᱡ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ ᱾

ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱦᱟᱴ ᱨᱮ ᱢᱩᱱᱜᱟᱹ ᱥᱩᱴᱤ

ᱨᱟᱱ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱢᱩᱱᱜᱟᱹ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱨᱟᱱ ᱢᱩᱨᱜᱟᱹᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱚᱜᱼᱟ ᱾[᱑][᱒]

  • ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱝ ᱨᱚᱦᱚᱲ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚᱴᱮᱡ ᱜᱩᱰᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱤ ᱭᱟᱠᱚ ᱾
  • ᱢᱮᱫ ᱵᱮᱢᱟᱨ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱩᱱᱜᱟᱹ ᱨᱟᱥᱟ ᱫᱚ ᱧᱮᱞᱮᱨᱟᱥᱟ ᱥᱟᱶ ᱢᱮᱥᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱧᱩᱭᱟ ᱾
  • ᱛᱩᱯᱩᱫ, ᱩᱡᱩ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱟᱨᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱷᱟᱞ ᱫᱟᱜ ᱨᱮ ᱞᱚᱦᱚᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱨᱤᱫᱟ ᱟᱨ ᱠᱚ ᱚᱡᱚᱜᱟ ᱾
  • ᱢᱩᱱᱜᱟᱹ ᱪᱷᱟᱞ ᱟᱨ ᱯᱩᱸᱰ ᱛᱩᱲᱤ ᱰᱟᱺᱜᱽᱨᱤ ᱫᱟᱜ ᱥᱟᱶ ᱨᱤᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱟᱯᱟᱜ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱯᱷᱩᱞᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱮᱥᱚᱜᱼᱟ ᱾
  • ᱡᱟᱹᱫᱩ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱩᱱᱜᱟᱹ ᱟᱲᱟᱜ ᱵᱩᱞᱩᱝ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱨᱤᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱚᱡᱚᱜᱟ ᱾

ᱤᱥᱤᱱ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  • ᱢᱩᱱᱜᱟᱹ ᱥᱩᱴᱤ ᱫᱚ ᱩᱛᱩ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱤᱵᱤᱞᱟ, ᱡᱚᱛᱚ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱥᱟᱶ ᱢᱮᱥᱟ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱾
  • ᱢᱩᱱᱜᱟᱹ ᱟᱲᱟᱜ ᱫᱚ ᱥᱤᱢ ᱵᱤᱞᱤ ᱥᱟᱶ ᱠᱚᱨᱦᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱤᱵᱤᱞ ᱡᱚᱢ ᱵᱩᱫᱷᱟᱰᱜᱼᱟ
  • ᱵᱟᱥᱠᱮ ᱫᱟᱠᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱢᱩᱱᱜᱟᱹ ᱟᱲᱟᱜ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱯᱚᱴᱟᱣᱜᱼᱟ ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱟᱫᱷᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱩᱛᱩ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣᱟ ᱾
  • ᱢᱩᱱᱜᱟᱹ ᱵᱟᱦᱟ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱤᱵᱤᱞᱟ, ᱫᱟᱹᱞ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱥᱚᱲᱮ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱡᱚᱢ ᱵᱷᱟᱜᱟᱣᱜ ᱵᱟᱭ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟ ᱾


ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]