Jump to content

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ:ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱮᱥᱤᱭᱳ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱒᱐᱑᱘/ᱥᱮᱞᱮᱫᱤᱭᱟᱹ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
 ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱨᱟᱭᱨᱤᱛ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱜᱚᱸᱲᱚᱸ ᱥᱮᱞᱮᱫᱤᱭᱟᱹ 
ᱱᱚᱶᱟ ᱵᱩᱛᱟᱹᱢ ᱞᱤᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫᱚᱜ ᱢᱮ ᱾

(ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱢᱮ᱾ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱞᱟᱦᱟᱨᱮ ᱞᱚᱜᱽ ᱤᱱ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲᱟ᱾ ᱵᱟᱢ ᱞᱚᱜᱽ ᱤᱱ ᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱝ ᱦᱟᱛᱟᱣᱚᱜ-ᱟ)

ᱥᱮᱞᱮᱫᱤᱭᱟᱹ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

 1. Subas Murmu
 2. Manik Soren
 3. Ramjit Tudu
 4. R Ashwani Banjan Murmu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) 00:55, 1 ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ 2018 (UTC)
 5. Joy sagar Murmu
 6. Fagu Baskey (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) 01:31, 4 ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ 2018 (UTC)
 7. Maina Tudu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) 17:24, 7 ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ 2018 (UTC)
 8. Sandil Baskey (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) 12:49, 17 ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ 2018 (UTC)
 9. Sohagini Hasdak --Sohagini Hasdak (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) 03:49, 19 ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ 2018 (UTC)
   • (ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟ. ᱥᱟᱣᱛᱮ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ :Suku Murmu)***
 • ᱫᱟᱭᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱨ ᱵᱮᱵᱦᱟᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱚᱞ ᱡᱚᱢᱟᱭ ᱢᱮ᱾ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱥᱮᱡ ᱡᱚᱡᱚᱢ ᱟᱲᱮ 'ᱵᱚᱞᱚᱜ ᱢᱮ' ᱜᱩᱫᱟᱹᱢ ᱨᱮ ᱞᱤᱱ ᱢᱮ᱾ ᱵᱚᱞᱚᱜ ᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱚᱛᱚᱜᱮ OAuth ᱜᱮᱭ ᱧᱮᱞᱟ᱾ ᱟᱢᱮᱢ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱡᱚᱡᱚᱢ ᱟᱲᱮᱨᱮ ᱤᱱᱴᱟᱨᱯᱷᱮᱥ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱦᱚᱸᱢ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ-ᱟ᱾
 • ᱡᱚᱠᱷᱚᱱᱜᱮ ᱟᱢ ᱡᱟᱸᱡᱟᱸᱱ ᱚᱱᱚᱞ ᱮᱢ ᱡᱚᱢᱟᱭᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱨ ᱟᱢᱟᱜ ᱚᱱᱚᱞ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱪᱷᱟᱸᱪ ᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ-ᱟ ᱡᱟᱸᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱡᱟᱸᱦᱟᱸᱭ Organiser ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱛᱮ ᱧᱮᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱛ ᱛᱟᱸᱜᱤᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱵᱩᱡᱦᱟᱹᱜ-ᱟ᱾ᱟᱢ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱨ ᱵᱮᱵᱦᱟᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱰᱟᱦᱟᱨᱮᱢ ᱯᱟᱸᱡᱟᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ-ᱟ, ᱡᱮᱞᱟᱠᱟ ᱟᱢ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱚᱱᱚᱞ ᱮᱢ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱱᱚᱸᱰᱮᱢ ᱧᱮᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ-ᱟ᱾
 • ᱡᱟᱸᱦᱟᱸᱭ ᱥᱮᱞᱮᱫᱤᱭᱟᱹ ᱔ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱚᱱᱚᱞᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨᱟ ᱩᱱᱤ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱯᱳᱥᱴᱠᱟᱨᱰ ᱮ ᱧᱟᱢᱟ᱾ ᱑᱕ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱚᱱᱚᱞ ᱚᱞ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱯᱳᱥᱴᱠᱟᱨᱰ ᱮ ᱧᱟᱢᱟ᱾ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮ ᱡᱟᱸᱦᱟᱸᱭ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱚᱱᱚᱞᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨᱟ, ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱮᱥᱤᱭᱳ Ambassador ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱛᱮᱠᱩ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱺᱱ ᱥᱟᱠᱟᱢ (Certificate) ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱯᱳᱥᱴᱠᱟᱨᱰ ᱮ ᱧᱟᱢᱟ᱾
 • ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱨ ᱵᱮᱵᱦᱟᱨᱛᱮ ᱟᱢ ᱡᱟᱸᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱮᱴᱠᱮ ᱴᱚᱸᱲᱮᱢ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱞᱮᱠᱷᱟᱡ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱦᱴᱟᱨᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱟᱲᱮ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱚᱱᱚᱞ ᱮᱢ ᱡᱚᱢᱟ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ-ᱟ᱾
 • ᱟᱢᱟᱜ ᱡᱟᱸᱦᱟᱸᱱ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱛᱟᱸᱦᱮᱸᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ, ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ FAQ ᱥᱟᱦᱴᱟᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱩᱛᱛᱚᱨ ᱮᱢ ᱧᱟᱢᱟ᱾

ᱥᱮᱞᱮᱫᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱪᱷᱟᱸᱪ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱤᱥᱣᱟᱹ ᱥᱟᱯᱟᱲᱟᱣ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱟᱠᱟᱱ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱨᱮ {{ᱮᱥᱤᱭᱳ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱥᱟᱯᱟᱲᱟᱣ ᱒᱐᱑᱘}} ᱪᱷᱟᱸᱪ ᱠᱚ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾

ᱱᱩᱭ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱮᱥᱤᱭᱳ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱥᱟᱯᱟᱲᱟᱣ, ᱒᱐᱑᱘ ᱨᱮ ᱮᱱᱮᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱾