Jump to content

ᱤᱝᱜᱽᱞᱤᱥ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱤᱝᱜᱽᱞᱤᱥ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱫᱚ ᱤᱝᱨᱟᱹᱡᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱚᱱᱞᱟᱭᱤᱱ ᱮᱱᱥᱞᱭᱚᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱵᱟᱱᱫᱷᱟᱣ ᱞᱮᱱᱟ ᱑᱕ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱐᱑ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱨᱮ, ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱜᱮ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱫᱚ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱵᱮᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱐ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱟᱭᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱟᱨᱴᱤᱠᱮᱞ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮᱜᱮ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱑ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱦᱚᱸ ᱑᱑% ᱟᱨᱴᱮᱠᱮᱞ ᱫᱚ ᱤᱝᱜᱽᱨᱟᱹᱡᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱫᱟ ᱾

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟᱱᱥ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱤᱵᱟᱹᱫᱽ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱜᱽᱨᱟᱯᱷᱤᱠᱥ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. Zachte, Erik (14 November 2011). "Wikimedia Traffic Analysis Report – Page Edits Per Wikipedia Language – Breakdown". Wikimedia Statistics. Retrieved 19 January 2011.
  2. "Usability and Experience Study". Wikimedia Foundation. Retrieved 19 January 2012.