Jump to content

ᱤᱥᱟᱹᱭ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱤᱥᱟᱹᱭ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱤᱱ

ᱤᱥᱟᱹᱭ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱫᱚ ᱡᱤᱥᱩᱣᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱟᱨ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱠᱩ ᱱᱤᱭᱟᱹᱛᱮᱜᱮ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤᱨᱮ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱤᱥᱟᱹᱭ ᱦᱚᱲ ᱠᱩᱣᱟᱜ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱡᱤᱥᱩᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤᱨᱮ ᱡᱚᱛᱚᱠᱤᱪᱷᱩ ᱠᱟᱱᱟᱭ᱾ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱥᱨᱤᱡᱚᱱᱤᱡ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱡᱟᱸᱦᱟᱸᱭ ᱵᱚ ᱵᱩᱡᱷᱦᱟᱹᱣᱟᱜ ᱩᱱᱤᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱨᱟᱹ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱡᱤᱥᱩ ᱫᱚ ᱠᱩ ᱞᱮᱠᱷᱟᱭᱭᱟ᱾ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱳᱭᱟᱜ population ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱤᱥᱟᱹᱭ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤᱨᱮ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱜᱮᱭᱟᱠᱩ᱾

᱒᱐᱐᱑ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤᱨᱮ ᱒ᱹ᱑ billion ᱤᱥᱟᱹᱭ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱦᱚᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱩᱣᱟ᱾[᱑][᱒][᱓][᱔] ᱤᱣᱨᱳᱯ, ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱟᱨ ᱫᱟᱹᱠᱷᱤᱱ ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟ, ᱟᱯᱷᱨᱤᱠᱟ, ᱯᱷᱤᱞᱤᱯᱤᱱᱥ ᱱᱤᱭᱟᱹᱠᱩ ᱡᱟᱜᱟᱨᱮ ᱤᱥᱟᱹᱭ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱫᱚ ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮᱠᱩ ᱢᱟᱱᱟᱣᱟ᱾

ᱤᱥᱟᱹᱭ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱤᱦᱩᱞᱤ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱢᱤᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱤᱥᱟᱹᱭ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱽᱨᱟᱦᱟᱢᱤᱭᱳ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱤᱥᱟᱹᱭ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱯᱚᱛᱚᱵᱽ ᱫᱚ ᱵᱟᱭᱵᱮᱞ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱵᱟᱭᱵᱮᱞ ᱫᱚ ᱢᱟᱨᱮ ᱱᱤᱭᱚᱢ ᱟᱨ ᱱᱟᱣᱟ ᱱᱤᱭᱚᱢ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱵᱟᱨ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱤᱥᱟᱹᱭ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢᱨᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱵᱷᱟᱜᱽ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱵᱷᱟᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱨᱮᱭᱟ᱾ ᱠᱮᱛᱷᱞᱤᱠ ᱟᱨ ᱯᱨᱳᱴᱮᱥᱴᱮᱱᱴ᱾

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. 33.2% of 6.7 billion world population (under the section 'People') "World" Archived ᱒᱐᱑᱐-᱐᱑-᱐᱕ at the Wayback Machine.। CIA world facts।
  2. "The List: The World's Fastest-Growing Religions" Archived ᱒᱐᱐᱗-᱐᱕-᱒᱑ at the Wayback Machine.। foreignpolicy.com। মার্চ ২০০৭। সংগৃহীত ২০১০-০১-০৪।
  3. "Major Religions Ranked by Size" Archived ᱒᱐᱐᱗-᱐᱗-᱐᱗ at the Wayback Machine.। Adherents.com। সংগৃহীত ২০০৯-০৫-০৫।
  4. ANALYSIS (২০১১-১২-১৯)। "Global Christianity" Archived ᱒᱐᱑᱘-᱑᱒-᱒᱖ at the Wayback Machine.। Pewforum.org। সংগৃহীত ২০১২-০৮-১৭।