ᱥᱟᱨᱡᱳᱢ ᱵᱟᱦᱟ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search
ᱥᱟᱨᱡᱚᱢ ᱵᱟᱦᱟ

ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱵᱟᱦᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱡᱚᱢ ᱵᱟᱦᱟ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱟᱦᱟ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱥᱟᱨᱱᱟ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱯᱩᱱᱟᱹᱭ ᱵᱟᱦᱟ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱵᱟᱦᱟ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱨᱱᱟ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱞᱩᱛᱩᱨ ᱨᱮᱠᱚ ᱨᱮᱵᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱠᱩᱲᱤ ᱠᱚᱫᱚ ᱨᱚᱫ ᱨᱮᱠᱚ ᱵᱟᱦᱟᱭᱟ᱾

ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱵᱤᱫᱷᱤ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  • ᱵᱟᱦᱟ ᱟᱹᱣᱨᱤ ᱵᱚᱸᱜᱟᱭ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱟᱨᱡᱚᱢ ᱵᱟᱦᱟ ᱥᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱵᱟᱦᱟ ᱦᱚᱸ ᱞᱩᱛᱩᱨ ᱥᱮ ᱨᱚᱫ ᱨᱮ ᱵᱟᱠᱚ ᱨᱮᱵᱮᱫᱟ᱾
  • ᱡᱟᱦᱮᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱛᱟᱝ ᱟᱹᱜᱩ ᱟᱠᱟᱫ ᱥᱟᱨᱡᱚᱢ ᱵᱟᱦᱟ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮ ᱥᱟᱛᱮ ᱨᱮᱠᱚ ᱨᱮᱵᱮᱫ ᱠᱟᱜ-ᱟ᱾ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱹᱭᱨᱤ ᱠᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱛᱮ ᱵᱟᱠᱚ ᱵᱚᱞᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ-ᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾
  • ᱞᱟᱡ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱡᱚᱠᱷᱮᱡ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱦᱟ ᱚᱰᱚᱠ ᱠᱟᱛᱮ ᱨᱤᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱧᱩ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱞᱟᱡ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱪᱟᱵᱟᱜ-ᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾

ᱴᱮᱠᱱᱚᱞᱚᱡᱤ ᱨᱮ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱨᱡᱚᱢ ᱵᱟᱦᱟ ᱞᱮ~ᱟᱣᱩᱴ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱠᱤᱵᱚᱨᱰ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾

ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱯᱚᱲᱦᱚᱱ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]