Jump to content

ᱦᱮᱢᱟᱞ ᱨᱤᱛᱩ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱦᱮᱢᱟᱞ ᱨᱤᱛᱩ ᱫᱚ ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱨᱤᱛᱩ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱫᱚᱨ ᱟᱨ ᱫᱟᱥᱟᱸᱭ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱦᱮᱢᱟᱞ ᱨᱤᱛᱩ ᱫᱚ ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱞᱟᱹᱰᱷᱟᱹᱭ ᱟᱠᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ ᱾ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱮᱸᱫᱮ ᱨᱤᱢᱤᱞ ᱡᱚᱠᱚᱭ ᱥᱟᱦᱟ ᱜᱤᱰᱤ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱞᱚᱥᱚᱫ ᱦᱚᱨ ᱠᱚᱭ ᱨᱚᱦᱚᱲ ᱜᱚᱫ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱰᱚᱰᱷᱟᱜ ᱠᱚᱨᱮ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱞᱚᱥᱚᱫ ᱢᱮᱥᱟ ᱵᱚᱰᱮ ᱫᱟᱜ ᱠᱚ ᱥᱟᱯᱷᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱤᱛᱩ ᱨᱮ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱦᱟᱹᱨᱭᱟᱹᱲ ᱜᱮ ᱥᱟᱡᱟᱣ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱯᱩᱸᱰ ᱨᱤᱢᱤᱞ ᱩᱰᱟᱹᱣ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱦᱟᱹᱨᱭᱟᱹᱲ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱛᱟᱹᱦᱩᱸ ᱡᱷᱟᱹᱞᱠᱟᱣᱜ ᱞᱮᱠᱟ ᱧᱮᱞᱚᱜᱼᱟ ᱾

ᱱᱟᱭᱠᱚ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱨᱤᱛᱩ ᱨᱮ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮ ᱜᱚᱴᱟ ᱯᱟᱲᱟ ᱫᱟᱜ ᱛᱮᱜᱮ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱫᱟᱜ ᱠᱚ ᱵᱚᱰᱮ ᱜᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱱᱚᱶᱟ ᱦᱮᱢᱟᱞ ᱨᱤᱛᱩ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱟᱯᱷᱟᱜ-ᱟ ᱟᱨ ᱞᱚᱥᱚᱫ ᱠᱚᱜ ᱟᱲᱮ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱨᱚᱦᱚᱲ ᱧᱚᱜᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱤᱛᱩ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱡᱚ ᱵᱟᱦᱟ ᱠᱚ ᱥᱤᱨᱡᱟᱹᱣᱜᱼᱟ ᱾ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱦᱤ,ᱤᱫ ᱦᱤᱥᱤᱫ ᱦᱚᱭ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣᱜ ᱛᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱚᱞᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱚᱱᱚᱬᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱮᱠᱞᱟ ᱱᱤᱪᱚᱞ ᱨᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱱᱚᱞ ᱥᱩᱸᱜᱟ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱜᱟᱵᱟᱱ ᱟᱠᱟᱱ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱴᱤᱛᱟᱹᱨ ᱾

ᱠᱟᱭᱠᱚ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱦᱮᱸᱢᱟᱞ ᱨᱤᱛᱩ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱫᱚᱨ ᱟᱨ ᱫᱟᱥᱟᱸᱭ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱠᱮ ᱫᱚ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱪᱟᱥ ᱵᱟᱹᱫᱽ ᱵᱟᱹᱭᱦᱟᱹᱲ ᱨᱮᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱡᱚᱛᱚ ᱢᱟᱬᱟᱝ ᱟᱜ ᱠᱚ ᱦᱚᱸ ᱪᱟᱵᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟ ᱪᱟᱹᱛ ᱵᱟᱹᱭᱥᱟᱹᱛ ᱨᱩᱴᱷᱤ ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱵᱷᱟᱫᱚᱨ ᱫᱟᱥᱟᱸᱭ ᱟᱠᱟᱞ ᱥᱟᱠᱟᱞ ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱱᱚᱶᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚ ᱠᱚᱥᱴᱚᱜᱼᱟ ᱾

ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱱᱚᱶᱟ ᱦᱮᱢᱟᱞ ᱨᱤᱛᱩ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱱ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱚᱱᱚᱬᱦᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱱ ᱫᱚ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱟᱹᱪᱩᱨᱚᱜ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱨᱤᱛᱩ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱨᱩ ᱯᱷᱮᱨᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱚᱛᱚ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱱᱟᱭᱠᱟ ᱠᱟᱭᱠᱟ ᱦᱚᱸᱵᱚ ᱧᱟᱢᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱾

ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Autumn