ᱦᱳ ᱪᱤ ᱢᱤᱱ ᱥᱤᱴᱤ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search
ᱦᱳ ᱪᱤ ᱢᱤᱱ ᱥᱤᱴᱤ
Thành phố Hồ Chí Minh
ᱥᱟᱭᱜᱚᱱ
Sài Gòn
ᱢᱤᱭᱩᱱᱤᱥᱤᱯᱟᱞᱤᱴᱤ
ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟᱛᱟᱨ, ᱞᱮᱜᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱚᱡᱚᱢ ᱥᱮᱫ: ᱦᱳ ᱪᱤ ᱢᱤᱱ ᱥᱤᱴᱤ ᱥᱠᱟᱭᱞᱟᱭᱤᱱ, Municipal Theatre, Nguyen Hue flower street around Tết holiday, Ho Chi Minh City Hall, Notre-Dame Cathedral Basilica of Saigon, ᱵᱮᱱ ᱛᱷᱟᱱ ᱵᱟᱡᱟᱨ, ᱯᱷᱩᱱᱩᱨᱜᱟᱹᱞ ᱯᱮᱯᱤᱥ
ᱮᱴᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ: Pearl of the Far East

Interactive map outlining Ho Chi Minh City
Thanh pho Ho Chi Minh in Vietnam.svg
ᱫᱤᱥᱚᱢ Flag of Vietnam.svg ᱵᱷᱤᱭᱮᱛᱱᱟᱢ
ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱥᱟᱢᱟᱝᱼᱠᱚᱧᱮ
Settled ᱑᱖᱙᱘
Municipality status ᱒ ᱡᱩᱞᱟᱭ ᱑᱙᱗᱖
ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱑᱙ ᱥᱟᱦᱟᱨ ᱦᱚᱱᱚᱛ & ᱕ ᱨᱩᱨᱟᱞ ᱦᱚᱱᱚᱛ
ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ
 • ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱢᱤᱭᱩᱱᱤᱥᱤᱯᱟᱞᱤᱴᱤ
 • Secretary of CPV Nguyễn Thiện Nhân
 • Chairman of People's Committee Nguyễn Thành Phong
 • Chairperson of People's Council Nguyễn Thị Lệ
ᱮᱨᱤᱭᱟ [᱑][᱒]
 • ᱢᱤᱭᱩᱱᱤᱥᱤᱯᱟᱞᱤᱴᱤ 2061.2 ᱠᱤᱢᱤ (795.83 ᱜᱟᱺᱴ ᱢᱟᱭᱤᱞ)
 • ᱱᱟᱜᱟᱨ 10619.4 ᱠᱤᱢᱤ (4100.17 ᱜᱟᱺᱴ ᱢᱟᱭᱤᱞ)
ᱩᱥᱩᱞ 19 ᱢᱤᱴᱚᱨ (63 ᱯᱷᱩᱴ)
ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱡᱚᱠᱷᱟ ᱥᱮᱨᱢᱟ (1/4/2019)[᱑]
 • ᱢᱤᱭᱩᱱᱤᱥᱤᱯᱟᱞᱤᱴᱤ ᱘,᱙᱙᱓,᱐᱘᱒
 • ᱫᱷᱟᱹᱲ ᱮᱞ 1st
 • ᱰᱮᱱᱥᱤᱴᱤ 4400/ᱠᱤᱢᱤ2 (11000/ᱜᱟᱺᱴ ᱢᱟᱹᱭᱤᱞ)
 • ᱢᱟᱦᱟᱱᱟᱜᱟᱨ ᱑᱓,᱕᱔᱒,᱙᱐᱐
 • ᱢᱟᱦᱟᱱᱟᱜᱟᱨ ᱰᱮᱱᱥᱤᱴᱤ 1275/ᱠᱤᱢᱤ2 (3300/ᱜᱟᱺᱴ ᱢᱟᱹᱭᱤᱞ)
Demonym(s) Saigonese
GDP (PPP) (2019)[᱓]
 • Total US$236.1 billion
 • Per capita US$26,253
GDP (nominal) (2019)[᱔]
 • Total US$61.7 billion
 • Per capita US$6,862
ICT (ᱭᱩᱴᱤᱥᱤ+07:00)
Area codes 28
ᱣᱮᱵᱽᱥᱟᱭᱤᱴ www.hochiminhcity.gov.vn

ᱦᱳ ᱪᱤ ᱢᱩᱱ ᱥᱤᱴᱤ (ᱵᱷᱤᱭᱮᱛᱱᱟᱢᱤ ᱺ Thành phố Hồ Chí Minh) ᱡᱟᱦᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱭᱜᱚᱱ (ᱵᱷᱤᱭᱮᱛᱱᱟᱢᱤ ᱺ Sài Gòn) ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱦᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭᱚᱜ-ᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱷᱤᱭᱮᱛᱱᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱱᱟᱜᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶ ᱦᱚᱲ ᱮᱞ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚ ᱵᱷᱤᱭᱮᱛᱱᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱱᱟᱜᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ, ᱒᱐᱑᱙ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱽ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱨᱮ ᱗᱑,᱒᱓,᱓᱔᱐ ᱜᱟᱱ (᱑.᱓ ᱠᱳᱴᱤ ᱢᱮᱴᱨᱚᱯᱚᱞᱤᱴᱚᱱ ᱚᱱᱪᱚᱞ ᱨᱮ) ᱦᱚᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ᱾[᱕] ᱵᱷᱤᱭᱮᱛᱱᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱧᱮ ᱥᱮᱫ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱟᱜᱟᱨ ᱥᱟᱭᱜᱚᱱ ᱜᱟᱰᱟ ᱟᱰᱮᱯᱟᱥᱮ ᱞᱮᱠᱷᱟᱜᱩᱴ ᱮᱨᱤᱭᱟ ᱒᱐᱖᱑ ᱠᱤᱞᱳᱢᱤᱴᱟᱨ (᱗᱙᱖ sq ᱢᱟᱭᱤᱞ) ᱛᱮ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱑᱙᱕᱕ ᱠᱷᱚᱱ ᱑᱙᱗᱕ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱦᱟᱹᱵᱤᱫ ᱥᱟᱭᱜᱚᱱ ᱠᱚᱧᱮ ᱵᱷᱤᱭᱮᱛᱱᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱟᱡᱽᱜᱟᱲ ᱛᱟᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱤᱱ ᱱᱟᱜᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱵᱮᱯᱟᱨ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱥᱟᱭᱜᱚᱱ ᱟᱨ ᱜᱚᱴᱟ ᱱᱟᱜᱟᱨ ᱫᱚ ᱦᱳ ᱪᱤ ᱢᱤᱱ ᱥᱤᱴᱤ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾[᱖]

ᱧᱩᱛᱩᱢ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱦᱳ ᱪᱤ ᱢᱤᱱ ᱥᱤᱴᱤ ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱨᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱸᱵᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱡᱟᱹᱛᱤ, ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱟᱨ ᱨᱟᱡᱽᱟᱹᱨᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱠᱛᱚᱭ ᱩᱫᱩᱜᱟ᱾ ᱠᱷᱚᱢᱮᱨ ᱨᱟᱡᱽ ᱟᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱮᱯᱟᱨ ᱵᱚᱱᱫᱚᱨ (port) ᱱᱟᱜᱟᱨ ᱛᱟᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ[᱗][᱘] ᱡᱟᱦᱟ ᱫᱚ ᱯᱨᱤᱭᱮ ᱱᱚᱠᱚᱨ (ᱠᱷᱟᱢᱮᱨ ᱺ ព្រៃនគរ) ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ᱾[᱙][᱑᱐][᱑᱑][᱑᱒] ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱤᱱ ᱦᱚ ᱠᱚᱢᱵᱚᱰᱤᱭᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱴᱷᱮᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱟᱜᱟᱨ ᱯᱨᱤᱭᱮ ᱱᱚᱠᱚᱨ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮᱜᱮ ᱩᱯᱨᱩᱢᱚᱜ-ᱟ᱾[᱑᱐][᱑᱑] ᱵᱷᱤᱭᱮᱛᱱᱟᱢ ᱥᱟᱥᱚᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱠᱟᱛᱮᱡ ᱜᱤᱭᱟ ᱫᱤᱱ (嘉定) ᱫᱚᱦᱚ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ᱾ ᱑᱘᱖᱐ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱯᱷᱨᱮᱸᱪ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱞᱟᱦᱟ ᱦᱟᱹᱵᱤᱫ ᱱᱚᱣᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱯᱷᱨᱮᱸᱪ ᱦᱮᱡ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱭᱜᱚᱱ ᱦᱩᱭ ᱮᱱᱟ᱾

ᱱᱮᱛᱟᱨᱟᱜ ᱦᱳ ᱪᱤ ᱢᱤᱱ ᱥᱤᱴᱤ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱑᱙᱗᱕ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱵᱷᱤᱭᱮᱛᱱᱟᱢ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱭ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱦᱳ ᱪᱤ ᱢᱤᱱ ᱟᱜ ᱢᱟᱹᱱ ᱛᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱦᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱵᱷᱤᱭᱮᱛᱱᱟᱢᱤ ᱦᱚᱲ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱟᱜᱟᱨ ᱱᱟᱭᱜᱚᱱ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ-ᱟ᱾

ᱱᱟᱜᱟᱢ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

Saigon City Hall (1968)
Street view of Saigon in 1968
Saigon Opera House in 1967

ᱚᱛᱱᱚᱜ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱦᱳ ᱪᱤ ᱢᱤᱱ ᱥᱤᱴᱤ ᱵᱷᱤᱭᱮᱛᱱᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱢᱟᱝ-ᱠᱚᱧᱮ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾ ᱡᱟᱦᱟ ᱫᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱟᱡᱽᱜᱟᱲ ᱦᱟᱱᱚᱭ ᱠᱷᱚᱱ ᱑᱗᱖᱐ ᱠᱤᱞᱳᱢᱤᱴᱟᱨ ᱠᱚᱧᱮ ᱥᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ ᱟᱨ ᱫᱚᱨᱭᱟ ᱟᱴᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱑᱙ ᱢᱤᱴᱟᱨ (᱖᱒ ᱯᱷᱩᱴ) ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮᱠᱷᱟᱜᱩᱴ ᱮᱨᱤᱭᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱒᱐᱙᱕ ᱠᱤᱞᱳᱢᱤᱴᱟᱨ (᱘᱐᱙ sq ᱢᱤᱴᱟᱨ)᱾

ᱦᱚᱭ ᱦᱤᱥᱤᱫ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱨᱟᱱ ᱥᱚᱱ ᱱᱦᱟᱴ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱰᱟᱹᱦᱤ, ᱦᱳ ᱪᱤ ᱢᱤᱱ ᱥᱤᱴᱤᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱭᱼᱦᱤᱥᱤᱫ ᱵᱟᱵᱚᱛ ᱠᱟᱛᱷᱟ
ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱡᱟᱱ ᱯᱷᱮᱵᱽ ᱢᱟᱨᱪ ᱮᱯᱨᱤᱞ ᱢᱮᱹ ᱡᱩᱱ ᱡᱩᱞᱟᱭ ᱟᱜᱚᱥᱴ ᱥᱮᱯ ᱚᱠᱴᱚ ᱱᱚᱵᱷᱮ ᱰᱤᱥᱮ ᱥᱮᱨᱢᱟ
ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱨᱮᱠᱳᱨᱰ °ᱥᱮ (°ᱯᱷᱟ) 36.4
(97.5)
38.7
(101.7)
39.4
(102.9)
40.0
(104.0)
39.0
(102.2)
37.5
(99.5)
35.2
(95.4)
35.0
(95.0)
35.3
(95.5)
34.9
(94.8)
35.0
(95.0)
36.3
(97.3)
40.0
(104.0)
ᱮᱵᱷᱚᱨᱮᱡᱽ ᱪᱮᱛᱟᱱ °ᱥᱮ (°ᱯᱷᱟ) 31.6
(88.9)
32.9
(91.2)
33.9
(93.0)
34.6
(94.3)
34.0
(93.2)
32.4
(90.3)
32.0
(89.6)
31.8
(89.2)
31.3
(88.3)
31.2
(88.2)
31.0
(87.8)
30.8
(87.4)
32.3
(90.1)
ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱮᱵᱷᱚᱨᱮᱡᱽ °ᱥᱮ (°ᱥᱮ) 26.0
(78.8)
26.8
(80.2)
28.0
(82.4)
29.2
(84.6)
28.8
(83.8)
27.8
(82.0)
27.5
(81.5)
27.4
(81.3)
27.2
(81.0)
27.0
(80.6)
26.7
(80.1)
26.0
(78.8)
27.4
(81.3)
ᱮᱵᱷᱚᱨᱮᱡᱽ ᱞᱟᱛᱟᱨ °ᱥᱮ (°ᱯᱷᱟ) 21.1
(70.0)
22.5
(72.5)
24.4
(75.9)
25.8
(78.4)
25.2
(77.4)
24.6
(76.3)
24.3
(75.7)
24.3
(75.7)
24.4
(75.9)
23.9
(75.0)
22.8
(73.0)
21.4
(70.5)
23.7
(74.7)
ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱚᱢ ᱨᱮᱠᱳᱨᱰ °ᱥᱮ (°ᱯᱷᱟ) 13.8
(56.8)
16.0
(60.8)
17.4
(63.3)
20.0
(68.0)
20.0
(68.0)
19.0
(66.2)
16.2
(61.2)
20.0
(68.0)
16.3
(61.3)
16.5
(61.7)
15.9
(60.6)
13.9
(57.0)
13.8
(56.8)
ᱮᱵᱷᱚᱨᱮᱡᱽ ᱫᱟᱜᱼᱡᱟᱹᱲᱤ ᱢᱤᱢᱤ (ᱤᱧᱪᱤ) 13.8
(0.54)
4.1
(0.16)
10.5
(0.41)
50.4
(1.98)
218.4
(8.60)
311.7
(12.27)
293.7
(11.56)
269.8
(10.62)
327.1
(12.88)
266.7
(10.50)
116.5
(4.59)
48.3
(1.90)
᱑,᱙᱓᱑
(76.01)
ᱮᱵᱷᱚᱨᱮᱡᱽ ᱫᱟᱜᱼᱡᱟᱹᱲᱤ ᱢᱟᱦᱟᱸ 2.4 1.0 1.9 5.4 17.8 19.0 22.9 22.4 23.1 20.9 12.1 6.7 155.6
ᱮᱵᱷᱚᱨᱮᱡᱽ relative humidity (%) 72 70 70 72 79 82 83 83 85 84 80 77 78
ᱮᱵᱷᱚᱨᱮᱡᱽ ᱪᱟᱸᱫᱚᱠᱤᱭᱟᱹ ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱚᱠᱛᱚ 245 246 272 239 195 171 180 172 162 182 200 226 ᱒,᱔᱙᱐
ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱑: Vietnam Institute for Building Science and Technology,[᱑᱓] Asian Development Bank[᱑᱔]
ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱒: World Meteorological Organization (rainfall)[᱑᱕]

ᱥᱟᱥᱚᱱᱤᱭᱟᱹ ᱴᱚᱴᱷᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

Night view of the city from Bitexco Financial Tower

ᱦᱳ ᱪᱤ ᱢᱤᱱ ᱥᱤᱴᱤ ᱵᱷᱤᱭᱮᱛᱱᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱭᱩᱱᱤᱥᱤᱯᱟᱞᱤᱴᱤ ᱱᱟᱜᱟᱨ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱯᱨᱚᱫᱮᱥ ᱦᱚ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱒᱔ ᱜᱚᱴᱟᱱ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱴᱤᱝ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ (᱒᱐᱐᱓ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱽ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ)᱾

Administrative divisions of HCMC's urban districts
1–12. Districts 1 to 12
13. Bình Thạnh
14. Bình Tân
15. Gò Vấp
16. Phú Nhuận
17. Tân Bình
18. Tân Phú
19. Thủ Đức

ᱰᱮᱢᱚᱜᱽᱨᱟᱯᱷᱤ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱠᱟᱹᱣᱰᱤᱟᱹᱨᱤ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱦᱮᱡᱽᱥᱮᱱ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱮᱪᱮᱫ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱧᱮᱞ ᱡᱚᱝ ᱡᱟᱜᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱟᱨᱦᱚ ᱧᱮᱞ ᱢᱮ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]


ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

 1. ᱑.᱐ ᱑.᱑ "Area, population and population density by province". GENERAL STATISTICS OFFICE of VIETNAM. Archived from the original on 6 ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ 2018. Retrieved 26 ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ 2018.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 2. Metro:
  Thành Phố Hồ Chí Minh; Đồng Nai; Bình Dương
 3. "TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI Tháng 12 và năm 2018". Statistical Office in Ho Chi Minh City (in Vietnamese). Archived from the original on 4 ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ 2019. Retrieved 4 ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ 2019.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 4. "TP.HCM: GDP bình quân đầu người cuối năm 2015 đạt hơn 5.500 USD". Archived from the original on 8 ᱰᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ 2015.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 5. "Báo cáo sơ bộ Tổng điều tra Dân số và nhà ở 2019". GSO. 2019. Retrieved 20 ᱢᱟᱨᱪ 2020.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 6. "Craft brews and skyline views the ultimate Ho Chi Minh City itinerary". National Geographic. Retrieved 23 ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ 2019. 
 7. Vo, Nghia M. (2011). Saigon: A History (in ᱟᱝᱜᱽᱨᱮᱡᱤ). McFarland. 
 8. Robert M. Salkin; Trudy Ring (1996). Paul E. Schellinger; Robert M. Salkin, eds. Asia and Oceania. International Dictionary of Historic Places. 5. Taylor & Francis. pp. 353–354. ISBN 1-884964-04-4. 
 9. Nghia M. Vo; Chat V. Dang; Hien V. Ho (2008-08-29). The Women of Vietnam. Saigon Arts, Culture & Education Institute Forum. Outskirts Press. ISBN 1-4327-2208-5. Archived from the original on 3 ᱢᱟᱨᱪ 2016. Retrieved 20 ᱰᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ 2018.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 10. ᱑᱐.᱐ ᱑᱐.᱑ Chandler, David (2008). A History of Cambodia (4th ed.). Westview Press. 
 11. ᱑᱑.᱐ ᱑᱑.᱑ Tarling, Nicholas (2000). The Cambridge history of Southeast Asia. Cambridge University Press. 
 12. ᱛᱩᱢᱟᱹᱞ ᱦᱩᱲᱟᱹᱜ:Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named HistDict
 13. "Vietnam Building Code Natural Physical & Climatic Data for Construction" (PDF) (in Vietnamese). Vietnam Institute for Building Science and Technology. Archived from the original (PDF) on 22 ᱡᱩᱞᱟᱭ 2018. Retrieved 23 ᱡᱩᱞᱟᱭ 2018. 
 14. "Viet Nam: Ha Noi and Ho Chi Minh City Power Grid Development Sector Project" (PDF). Asian Development Bank. Archived from the original (PDF) on 23 ᱡᱩᱞᱟᱭ 2018. Retrieved 27 ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ 2015. 
 15. "World Weather Information Service – Ho Chi Minh City". World Meteorological Organization. Archived from the original on 27 ᱡᱩᱱ 2013. Retrieved 5 ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ 2012.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)