ᱪᱷᱟᱸᱪ:Mainpage welcome

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search
ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ
ᱢᱤᱫ ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ
Crystal Clear app tutorials.png ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱢ ᱠᱚᱴᱟᱵᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱞᱤᱱᱢᱮ

ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱟᱠᱷᱲᱟᱤᱢᱮᱞ ᱛᱮ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭᱞᱚᱜᱤᱱ/ᱱᱟᱶᱟ ᱮᱠᱟᱶᱩᱴ ᱛᱮᱭᱟᱨ

 
Communauté silhouette.svg ᱱᱟᱶᱟ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱪᱮᱫᱚᱜ ᱢᱮ

ᱮᱦᱚᱵᱵᱟᱰᱟᱭᱡᱚᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟᱚᱞ ᱨᱮ ᱥᱚᱦᱚᱫᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱ ᱚᱱᱚᱞ ᱞᱤᱥᱴᱤ

ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟᱜ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱦᱚᱵ ᱪᱤᱠᱤ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱛᱷᱚᱠ ᱪᱮᱛᱟᱱᱨᱮ ᱞᱤᱱᱢᱮ

᱐-᱙
ᱛᱷᱚᱠ
ᱱᱟᱶᱟ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱚᱞᱢᱮ:

 ᱞᱟᱦᱟᱛᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱠᱚᱨᱮ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚᱢ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱱᱟᱶᱟ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱮᱢ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ