ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search

ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ > ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱩᱨᱩᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱩᱨᱩᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱫᱚ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ , ᱡᱟᱹᱛᱤ , ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ , ᱟᱹᱨᱤᱥ ᱾ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱥᱟᱨᱱᱟ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱨᱚᱲᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟᱜ , ᱠᱤᱥᱠᱩ , ᱢᱟᱹᱨᱰᱤ , ᱢᱩᱨᱢᱩ , ᱥᱚᱨᱮᱱ , ᱦᱮᱢᱵᱽᱨᱚᱢ , ᱵᱮᱥᱨᱟ , ᱵᱟᱥᱠᱮ , ᱴᱩᱰᱩ , ᱪᱚᱬᱮ , ᱰᱚᱸᱰᱠᱟ , ᱯᱟᱶᱨᱤᱭᱟ ᱾ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮᱞᱵᱟᱨ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱾

ᱯᱚᱫ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ > ᱦᱟᱸᱥᱫᱟᱜ ᱯᱩᱨᱩᱫᱷᱩᱞ , ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱨᱟᱯᱟᱡᱽ , ᱢᱟᱹᱨᱰᱤ ᱠᱤᱥᱟᱹᱬ , ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨ , ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱥᱤᱯᱟᱹᱦᱤ , ᱦᱮᱢᱵᱽᱨᱚᱢ ᱠᱟᱹᱨᱡᱤ , ᱵᱮᱥᱨᱟ ᱵᱟᱭᱟᱨ , ᱵᱟᱥᱠᱮ ᱵᱮᱯᱟᱨ , ᱴᱩᱰᱩ ᱨᱩᱥᱤᱠᱟ , ᱪᱚᱬᱮ ᱥᱮᱸᱫᱮᱨᱟ , ᱰᱚᱸᱰᱠᱟ ᱜᱩᱯᱤ , ᱯᱟᱶᱨᱤᱭᱟᱹ ᱚᱡᱷᱟ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱜᱟᱲ ᱠᱚ > ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱜᱟᱲ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟᱜ-ᱪᱟᱹᱭ ᱜᱟᱲ,ᱠᱩᱴᱟᱹᱢᱜᱟᱲ,ᱴᱟᱹᱴᱤ ᱡᱷᱟᱹᱨᱤ ᱜᱟᱲ,ᱪᱟᱶᱨᱤᱡ ᱜᱟᱲ ᱾ ᱠᱤᱥᱠᱩ-ᱠᱚᱸᱭᱰᱟ ᱜᱟᱲ,ᱢᱟᱱ ᱜᱟᱲ,ᱪᱤᱨᱩ ᱜᱟᱲ ᱾ ᱢᱟᱹᱨᱰᱤ-ᱵᱟᱫᱚᱞᱤ ᱜᱟᱲ,ᱪᱤᱨᱩ ᱜᱟᱲ,ᱢᱤᱨᱩ ᱜᱟᱲ ᱾ ᱢᱩᱨᱢᱩ-ᱪᱟᱢᱯᱟ ᱜᱟᱲ,ᱫᱷᱤᱨᱤ ᱜᱟᱲ,ᱫᱟᱨᱮ ᱜᱟᱲ,ᱵᱟᱦᱟ ᱜᱟᱲ ᱾ ᱥᱚᱨᱮᱱ-ᱪᱟᱹᱭᱵᱟᱦᱮᱨ ᱜᱟᱲ,ᱵᱩᱭᱥᱟᱹ ᱜᱟᱲ,ᱥᱟᱨ ᱜᱟᱲ ᱾ ᱦᱮᱢᱵᱽᱨᱚᱢ-ᱠᱷᱟᱹᱭᱨᱤ ᱜᱟᱲ ᱾ ᱵᱮᱥᱨᱟ-ᱪᱟᱹᱭ ᱜᱟᱲ,ᱥᱤᱢ ᱜᱟᱲ,ᱠᱩᱠᱨᱤ ᱜᱟᱲ,ᱢᱟᱱ ᱜᱟᱲ,ᱫᱩᱜ ᱜᱟᱲ ᱾ ᱵᱟᱥᱠᱮ-ᱦᱟᱨᱵᱟ ᱠᱚᱭᱚᱝ ᱜᱟᱲ,ᱦᱚᱞᱚᱝ ᱜᱟᱰᱟ ᱜᱟᱲ,ᱪᱟᱹᱨᱟᱹᱭ ᱜᱟᱲ ᱾ ᱴᱩᱰᱩ-ᱥᱤᱢ ᱜᱟᱲ,ᱢᱟᱱ ᱜᱟᱲ,ᱢᱟᱰᱣᱟ ᱜᱟᱲ ᱾ ᱪᱚᱬᱮ-ᱡᱟᱸᱜᱮ ᱠᱚᱰᱮ ᱜᱟᱲ,ᱫᱩᱜᱽᱫᱟᱹ ᱜᱟᱲ ᱾ ᱰᱚᱸᱰᱠᱟ-ᱰᱤᱞᱦᱤ ᱜᱟᱲ ᱾ ᱯᱟᱶᱨᱤᱭᱟᱹ-ᱵᱟᱦᱟ ᱜᱟᱲ,ᱯᱟᱣᱲᱟᱹ ᱜᱟᱲ,ᱨᱟᱦᱮᱲ ᱜᱟᱲ ᱾