ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱡᱚᱛᱚ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮᱠᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ ᱾ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱩᱨᱩᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱩᱨᱩᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱩᱨᱩᱢ ᱨᱴᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱠᱚᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ, ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱮᱢᱟᱱ ᱾ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱥᱟᱨᱱᱟ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱨᱚᱲᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ- ᱦᱟᱸᱥᱫᱟᱜ, ᱠᱤᱥᱠᱩ, ᱢᱟᱹᱨᱰᱤ, ᱢᱩᱨᱢᱩ, ᱥᱚᱨᱮᱱ, ᱦᱮᱢᱵᱽᱨᱚᱢ, ᱵᱮᱥᱨᱟ, ᱵᱟᱥᱠᱮ, ᱴᱩᱰᱩ, ᱪᱚᱬᱮ, ᱰᱚᱸᱰᱠᱟ ᱟᱨ ᱯᱟᱶᱨᱤᱭᱟ ᱾ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮᱞᱵᱟᱨ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱾

ᱯᱚᱫᱽ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱜᱟᱲ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱵᱤᱫᱟᱹᱞ ᱫᱚ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱨᱟᱡᱟ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱨᱟᱯᱟᱡᱽ ᱾ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱨᱰᱤ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱤᱥᱟᱹᱬ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ, ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱛᱚᱨᱟᱣ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ, ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱠᱚᱫᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱫᱩᱜ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱚ ᱥᱤᱯᱟᱹᱦᱤᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ, ᱵᱮᱥᱨᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱮᱱᱮᱡ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱠᱚ ᱵᱟᱭᱟᱨ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ, ᱵᱟᱥᱠᱮ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱤᱡᱽ ᱵᱮᱯᱟᱨ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱵᱤᱥᱛᱤ ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱟᱨ ᱴᱩᱰᱩ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱨᱩ ᱚᱨᱚᱝ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚ ᱡᱩᱞᱩᱢ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟᱜ ᱯᱩᱨᱩᱫᱷᱩᱞ, ᱢᱟᱹᱨᱰᱤ ᱠᱤᱥᱟᱹᱬ, ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨ, ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱥᱤᱯᱟᱹᱦᱤ, ᱦᱮᱢᱵᱽᱨᱚᱢ ᱠᱟᱹᱨᱡᱤ, ᱵᱮᱥᱨᱟ ᱵᱟᱭᱟᱨ, ᱵᱟᱥᱠᱮ ᱵᱮᱯᱟᱨᱤᱭᱟᱹ, ᱪᱚᱬᱮ ᱥᱮᱸᱫᱮᱨᱟ, ᱰᱚᱸᱰᱠᱟ ᱜᱩᱯᱤ, ᱯᱟᱶᱨᱤᱭᱟᱹ ᱚᱡᱷᱟ ᱨᱚᱲ ᱫᱚ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱾

ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱡᱟᱹᱱᱤ ᱜᱟᱲ ᱠᱚ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱜᱟᱲ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱾

᱑/ᱦᱟᱸᱥᱫᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟᱜ

ᱪᱟᱹᱭ ᱜᱟᱲ,ᱠᱩᱴᱟᱹᱢᱜᱟᱲ,ᱴᱟᱹᱴᱤ ᱡᱷᱟᱹᱨᱤ ᱜᱟᱲ,ᱪᱟᱶᱨᱤᱡ ᱜᱟᱲ ᱮᱢᱟᱱ ᱾

᱒/ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱠᱚᱣᱟᱜ

ᱠᱚᱸᱭᱰᱟ ᱜᱟᱲ, ᱢᱟᱱ ᱜᱟᱲ,ᱪᱤᱨᱩ ᱜᱟᱲ ᱮᱢᱟᱱ ᱾

᱓/ᱢᱟᱹᱨᱰᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ

ᱵᱟᱫᱚᱞᱤ ᱜᱟᱲ, ᱪᱤᱨᱩ ᱜᱟᱲ,ᱢᱤᱨᱩ ᱜᱟᱲ ᱾

᱔/ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱪᱟᱢᱯᱟ ᱜᱟᱲ, ᱫᱷᱤᱨᱤ ᱜᱟᱲ, ᱫᱟᱨᱮ ᱜᱟᱲ,ᱵᱟᱦᱟ ᱜᱟᱲ ᱾

᱕/ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ

ᱪᱟᱹᱭᱵᱟᱦᱮᱨ ᱜᱟᱲ,ᱵᱩᱭᱥᱟᱹ ᱜᱟᱲ,ᱥᱟᱨ ᱜᱟᱲ ᱾

᱖/ᱦᱮᱢᱵᱽᱨᱚᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱷᱟᱹᱭᱨᱤ ᱜᱟᱲ ᱾

᱗/ᱵᱮᱥᱨᱟ ᱠᱚᱣᱟᱜ

ᱪᱟᱹᱭ ᱜᱟᱲ,ᱥᱤᱢ ᱜᱟᱲ,ᱠᱩᱠᱨᱤ ᱜᱟᱲ,ᱢᱟᱱ ᱜᱟᱲ,ᱫᱩᱜ ᱜᱟᱲ ᱾

᱘/ᱵᱟᱥᱠᱮ ᱠᱚᱣᱟᱜ

ᱦᱟᱨᱵᱟ ᱠᱚᱭᱚᱝ ᱜᱟᱲ,ᱦᱚᱞᱚᱝ ᱜᱟᱰᱟ ᱜᱟᱲ,ᱪᱟᱹᱨᱟᱹᱭ ᱜᱟᱲ ᱾

᱙/ᱴᱩᱰᱩ ᱠᱚᱣᱟᱜ

ᱥᱤᱢ ᱜᱟᱲ,ᱢᱟᱱ ᱜᱟᱲ,ᱢᱟᱰᱣᱟ ᱜᱟᱲ ᱾

᱑᱐/ᱪᱚᱬᱮ ᱠᱚᱣᱟᱜ

ᱡᱟᱸᱜᱮ ᱠᱚᱰᱮ ᱜᱟᱲ,ᱫᱩᱜᱽᱫᱟᱹ ᱜᱟᱲ ᱮᱢᱟᱱ ᱾

᱑᱑/ᱰᱚᱸᱰᱠᱟ ᱠᱚᱣᱟᱜ

ᱰᱤᱞᱦᱤ ᱜᱟᱲ ᱾

᱑᱒/ᱯᱟᱶᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ

ᱵᱟᱦᱟ ᱜᱟᱲ,ᱯᱟᱣᱲᱟᱹ ᱜᱟᱲ, ᱨᱟᱦᱮᱲ ᱜᱟᱲ ᱮᱢᱟᱱ ᱾

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ ᱢᱮ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]