ᱱᱟᱣᱟᱫᱟ ᱦᱚᱱᱚᱛ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱱᱟᱣᱟᱫᱟ ᱦᱚᱱᱚᱛ
ᱵᱤᱦᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱱᱚᱛ
ᱵᱤᱦᱟᱨ ᱨᱮ ᱱᱟᱣᱟᱫᱟ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱴᱷᱟᱶ
ᱵᱤᱦᱟᱨ ᱨᱮ ᱱᱟᱣᱟᱫᱟ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱴᱷᱟᱶ
ᱫᱤᱥᱚᱢᱥᱤᱧᱚᱛ
ᱯᱚᱱᱚᱛᱵᱤᱦᱟᱨ
ᱠᱷᱚᱸᱰᱢᱚᱜᱚᱫᱷ
ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹᱥᱟᱲᱟᱱᱟᱣᱟᱫᱟ
ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ
 • ᱞᱳᱠ ᱥᱚᱵᱷᱟ ᱵᱟᱪᱷᱱᱟᱣ ᱴᱚᱴᱷᱟᱱᱟᱣᱟᱫᱟ
 • ᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱥᱚᱵᱷᱟ ᱵᱟᱪᱷᱱᱟᱣ ᱴᱚᱴᱷᱟᱱᱟᱣᱟᱫᱟ, ᱦᱤᱥᱩᱣᱟ, ᱨᱟᱡᱟᱣᱞᱤ, ᱜᱚᱵᱤᱸᱫᱽᱯᱩᱨ ᱟᱨ ᱣᱟᱨᱤᱥᱟᱞᱤᱜᱚᱸᱡᱽ
ᱮᱨᱤᱭᱟ
 • ᱜᱩᱴ2494 ᱠᱤᱢᱤ (963 ᱜᱟᱺᱴ ᱢᱟᱭᱤᱞ)
ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱡᱚᱠᱷᱟ ᱥᱮᱨᱢᱟ(᱒᱐᱑᱑)
 • ᱜᱩᱴ᱒,᱒᱑᱙,᱑᱔᱖
 • ᱰᱮᱱᱥᱤᱴᱤ890/ᱠᱤᱢᱤ2 (2300/ᱜᱟᱺᱴ ᱢᱟᱹᱭᱤᱞ)
 • ᱱᱟᱜᱟᱨ᱒᱑᱕,᱕᱗᱙ (᱙.᱗ per cent)
ᱦᱚᱲ ᱮᱞᱮᱞ
 • ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ᱕᱙.᱗᱖ ᱥᱟᱭᱠᱚᱲᱟ
 • ᱡᱟᱱᱟᱝ ᱡᱟᱹᱱᱤ᱙᱓᱙
IST (ᱭᱩᱴᱤᱥᱤ+᱐᱕:᱓᱐)
ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱥᱚᱲᱚᱠᱦᱚᱨNH 20, NH 120
ᱣᱮᱵᱽᱥᱟᱭᱤᱴhttp://nawada.bih.nic.in/

ᱱᱟᱣᱟᱫᱟ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱫᱚ ᱵᱤᱦᱟᱨ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱫᱚ ᱢᱚᱜᱚᱫᱷ ᱥᱟᱢᱨᱟᱡᱽ ᱥᱟᱶ ᱡᱩᱲᱟᱹᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹᱥᱟᱲᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱣᱟᱫᱟ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱤᱨ ᱛᱮ ᱜᱟᱡᱟᱲ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱯᱟᱸᱰᱚᱵᱚ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱵᱤᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱵᱟᱥᱟ ᱥᱟᱶ ᱦᱚᱸ ᱡᱩᱲᱟᱹᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱦᱚᱸ ᱱᱟᱣᱟᱫᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱤᱱᱟᱹᱝ ᱜᱟᱱ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱫᱚ ᱵᱤᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱜᱷᱮᱨᱟᱣ ᱮᱥᱮᱫ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱺ ᱨᱚᱡᱚᱣᱞᱤ, ᱠᱳᱣᱟᱠᱳᱞ, ᱜᱚᱵᱤᱸᱫᱽᱯᱩᱨ ᱮᱢᱟᱱ ᱾

ᱱᱟᱣᱟᱫᱟ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱫᱚ "ᱱᱟᱣᱟ" ᱟᱨ "ᱟᱵᱟᱫᱽ" ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱛᱮ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱢᱮᱱᱮᱛ ᱠᱷᱩᱨᱤ ᱱᱟᱹᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱛᱚᱨ ᱱᱟᱠᱷᱟ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱟᱹᱛᱩ ᱵᱚᱥᱠᱚᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ, ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱣᱟ ᱟᱵᱟᱫᱽ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱩᱫᱩᱜ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱫᱚ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱱᱟᱣᱟᱫᱟ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱤᱢᱟᱹ ᱫᱚ ᱫᱩᱠᱷᱤᱱ ᱨᱮ ᱡᱷᱟᱨᱠᱷᱚᱸᱰ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱠᱳᱰᱟᱨᱢᱟ ᱥᱟᱶ ᱵᱷᱤᱲᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱢᱟᱬᱟᱝ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱚᱭᱟ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱚᱵᱚᱞ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱥᱚᱵᱽᱰᱤᱵᱤᱡᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱒᱔ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱑᱙᱔᱓ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱱᱟᱣᱟ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱩᱯ ᱮ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱠᱷᱩᱨᱤ ᱱᱟᱹᱭ ᱟᱨ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱨᱟᱡᱽᱦᱚᱨ ᱓᱑ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮᱠᱷᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱵᱟᱛᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱦᱮᱡᱥᱮᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱦᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱔ ᱠᱤᱞᱚ ᱢᱤᱴᱚᱨ ᱟᱜ ᱵᱟᱭᱯᱟᱥ ᱥᱚᱲᱚᱠ ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱝ ᱜᱮᱞᱟᱝ ᱢᱟᱬᱟᱝ ᱨᱮ ᱨᱟ.ᱨᱟ. -᱓᱑ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱭᱯᱟᱥ ᱦᱚᱨ ᱫᱚ ᱫᱩᱠᱷᱤᱱ ᱨᱮ ᱥᱚᱫᱽᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟ ᱪᱚᱣᱠ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱛᱚᱨ ᱨᱮ ᱠᱮᱸᱫᱩᱣᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱩᱨ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱦᱚᱨ ᱥᱟᱶ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱧᱟᱯᱟᱢᱟ ᱾ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱥᱚᱲᱚᱠ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱴᱷᱟᱶ ᱟᱨ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱩᱨ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱠᱮᱸᱫᱩᱣᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱩᱥᱟᱹᱨᱟ ᱜᱮ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱟᱨᱟᱢᱟᱜ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤᱭᱟᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱨᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱟᱣᱟᱫᱟ ᱠᱟᱱᱩᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ, ᱩᱱᱩᱥᱩᱞ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ, ᱩᱛᱚᱨ ᱠᱮᱸᱫᱽᱨᱤᱭᱟᱹ ᱟᱥᱲᱟ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱠᱮᱸᱫᱩᱣᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱚ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹ ᱛᱷᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱱᱚᱰᱮ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱚᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱟᱨ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱤᱱ ᱠᱩᱲᱤ ᱠᱚᱲᱟ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱟᱣᱟᱫᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱯᱥᱟᱰ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱚ ᱢᱚᱜᱚᱫᱷ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱧᱮᱢᱮᱞ ᱴᱚᱴᱷᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱯᱟᱴᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱛᱚᱨ-ᱯᱩᱨᱩᱵᱽ ᱨᱮ ᱙᱓ ᱠᱚᱞᱚᱢᱤᱴᱚᱨ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱱᱟᱣᱟᱫᱟ ᱫᱚ ᱵᱤᱦᱟᱨ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱪᱚᱨᱚᱠ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱞᱮᱨᱮ ᱵᱚᱥᱠᱚᱫ ᱟᱠᱟᱱ ᱱᱟᱣᱟᱫᱟ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱧᱮᱢᱮᱞ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱠᱚᱠᱞᱚᱛ, ᱯᱨᱚᱡᱟᱛᱚᱸᱛᱨᱚ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ, ᱵᱟᱵᱟ ᱟᱜ ᱢᱚᱡᱟᱨ ᱟᱨ ᱦᱩᱱᱩᱢᱟᱱ ᱢᱩᱫᱽᱨᱤ, ᱥᱤᱛᱟᱢᱚᱰᱷᱤ, ᱱᱟᱨᱚᱫᱽ ᱢᱤᱣᱡᱤᱭᱚᱢ, ᱥᱮᱠᱷᱚᱫᱮᱣᱭᱟ ᱟᱨ ᱜᱩᱱᱤᱭᱟᱡᱤ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱛᱷᱟᱱ, ᱮᱢᱟᱱ ᱱᱚᱰᱮᱱᱟᱜ ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱧᱮᱢᱮᱞ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹᱥᱟᱲᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱣᱟᱫᱟ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱟᱜᱟᱢᱮᱛ ᱱᱚᱡᱚᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮ ᱢᱚᱦᱚᱛ ᱯᱩᱨᱩᱱ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱵᱟᱛᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱥᱟᱥᱚᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱚᱛᱠᱚ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱱᱚᱣᱟ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱥᱟᱥᱚᱱ ᱞᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱾

ᱱᱟᱣᱟᱫᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱟᱨ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱟᱹᱛᱩ ᱟᱨ ᱫᱚᱞᱟᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱺ ᱜᱚᱱᱫᱟᱯᱩᱨ, ᱤᱸᱫᱽᱨᱟ ᱪᱚᱣᱠ, ᱥᱴᱮᱥᱚᱱ ᱨᱳᱰ, ᱢᱮᱱ ᱨᱳᱰ, ᱢᱟᱨᱮ ᱵᱟᱡᱟᱨ, ᱜᱚᱰ ᱯᱚᱨ, ᱱᱭᱩ ᱮᱨᱤᱭᱟ, ᱯᱨᱚᱥᱟᱫᱽ ᱵᱤᱜᱽᱦᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱾

ᱱᱟᱜᱟᱢ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

᱒᱖ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱑᱙᱗᱓ ᱨᱮ ᱜᱟᱭᱟ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱟᱣᱟᱫᱟ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱫᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱚᱛᱱᱚ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱱᱟᱣᱟᱫᱟ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱫᱚ ᱒,᱔᱙᱔ ᱥᱠᱚᱭᱟᱨ ᱠᱤᱞᱚᱢᱤᱴᱚᱨ ᱮᱨᱤᱭᱟ ᱨᱮ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ [᱑] ᱛᱩᱞᱟᱹᱡᱚᱠᱷᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ Chile ᱨᱮᱭᱟᱜ Navarino Island ᱥᱟᱶ ᱵᱟᱨᱟᱵᱟᱹᱨᱤᱜᱼᱟ ᱾[᱒] ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱥᱚᱢᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱛᱤᱱᱟᱹᱝ ᱜᱟᱱ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱩᱨᱩ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱛᱤᱱᱟᱹᱝ ᱜᱟᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱱᱟᱹᱭ ᱠᱚᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱥᱟᱠᱨᱤ, ᱠᱷᱩᱨᱤ, ᱯᱚᱧᱪᱟᱱᱮ ᱮᱢᱟᱱ ᱾

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. Srivastava, Dayawanti; et al., eds. (2010). "States and Union Territories: Bihar: Government". India 2010: A Reference Annual (54th ed.). New Delhi: Additional Director General, Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting (India), Government of India. pp. 1118–1119. ISBN 978-81-230-1617-7.
  2. "Island Directory Tables: Islands by Land Area". United Nations Environment Program. 1998-02-18. Archived from the original on 2018-12-25. Retrieved 2011-10-11. Navarino Island 2,473 km2

ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]