Jump to content

ᱱᱟᱭᱡᱟᱨᱼᱠᱚᱝᱜᱳ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱠᱚ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱱᱟᱭᱡᱟᱨᱼᱠᱚᱝᱜᱳ
Niger–Kordofanian
ᱚᱛᱱᱚᱜ
ᱪᱷᱮᱨ
ᱟᱯᱷᱨᱤᱠᱟ
ᱯᱟᱹᱱᱟᱹᱨᱥᱤ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧOne of the world's primary language families
ᱯᱨᱳᱴᱳᱼᱯᱟᱹᱨᱥᱤProto-Niger-Congo
ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ
ᱟᱭᱮᱥᱳ ᱖᱓᱙ᱼ᱒ / nic
ᱜᱞᱚᱴᱴᱚᱞᱚᱜᱽᱵᱟᱝ ᱵᱟᱲᱟᱭ
Map showing the distribution of major Niger–Congo languages. Pink-red is the Bantu subfamily.

ᱱᱟᱭᱡᱟᱨᱼᱠᱚᱝᱜᱳ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱠᱚ ᱫᱚ ᱟᱯᱷᱨᱤᱠᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱛᱟᱨᱼᱥᱟᱦᱟᱨᱟ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱚᱲᱼᱦᱚᱲ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱮᱥᱟᱨ ᱢᱟᱨᱟᱝ, ᱟᱨ ᱟᱯᱷᱨᱤᱠᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱚᱲᱼᱦᱚᱲ, ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱮᱞ ᱟᱨ ᱴᱚᱴᱷᱟᱠᱤᱭᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱠᱟᱱᱟ[᱑]

ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱱᱟᱭᱡᱟᱨᱼᱠᱚᱝᱜᱳ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱠᱚ ᱾

ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱚᱲᱼᱦᱚᱲ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱮᱥᱟᱨ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱠᱟᱱᱟ, ᱒᱐᱑᱕ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱽ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱗᱐ ᱠᱳᱴᱤ ᱜᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱱᱚᱶᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱾ ᱱᱟᱭᱡᱟᱨᱼᱠᱚᱝᱜᱳ ᱢᱩᱫ ᱨᱮᱜᱮ, ᱵᱟᱱᱴᱩ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱠᱚ ᱛᱮ ᱓᱕ ᱠᱳᱴᱤ (᱒᱐᱑᱕) ᱜᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱟ, ᱡᱟᱦᱟ ᱫᱚ ᱜᱚᱴᱟ ᱱᱟᱭᱡᱟᱨᱼᱠᱚᱝᱜᱳ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱠᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱨᱫᱷᱮᱠ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱟᱭᱡᱟᱨᱼᱠᱚᱝᱜᱳ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱠᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱦᱚᱲ ᱨᱚᱲᱼᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱭᱳᱨᱩᱵᱟ, ᱤᱜᱽᱵᱳ, ᱯᱷᱩᱞᱟ ᱟᱨ ᱠᱩᱡᱩ ᱮᱢᱟᱱ ᱾ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱛᱮ ᱨᱚᱲᱼᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱥᱳᱭᱟᱦᱤᱞᱤ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟ ᱫᱚ ᱟᱯᱷᱨᱤᱠᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱟᱨ ᱠᱚᱧᱮ ᱱᱟᱠᱷᱟ ᱨᱮ ᱞᱤᱝᱜᱩᱣᱟ ᱯᱷᱨᱟᱝᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱼᱟ ᱾

ᱡᱟᱱᱟᱢ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱠᱚ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱟᱴᱞᱟᱱᱴᱤᱠᱼᱠᱚᱝᱜᱳ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱠᱚᱨᱰᱚᱯᱷᱟᱱᱤᱭᱟᱱ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱟᱜᱟᱢ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ ᱢᱮ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱪᱷᱟᱸᱪ:Commonscatinline

Journals

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. Irene Thompson, “Niger-Congo Language Family”, ”aboutworldlanguages”, March 2015