ᱵᱤᱧ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search
ᱵᱤᱧ

ᱵᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱢᱤᱫ ᱫᱚ ᱵᱤᱥ ᱵᱤᱧ ᱟᱨ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱵᱤᱥ ᱵᱤᱧ ᱾ ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱚᱛᱚ ᱴᱷᱟᱶ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱵᱤᱧ ᱵᱟᱠᱚ ᱧᱮᱞᱚᱜ-ᱟ ᱾ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱴᱷᱟᱶ ᱨᱮ ᱡᱚ ᱵᱤᱧ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ ᱾ ᱫᱟᱜ ᱫᱷᱟᱨᱟ ᱡᱟᱜᱟ ᱨᱮ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱚᱜ-ᱟ ᱾ ᱵᱤᱧ ᱫᱚ ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱩᱨ ᱠᱚ ᱵᱚᱨᱚᱣᱟᱜ-ᱟ ᱾ ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱨᱮ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱒᱕᱐᱐ ᱜᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱵᱤᱧ ᱠᱚ ᱧᱮᱞᱚᱜ-ᱟ ᱾ ᱴᱩᱣᱟᱴᱚᱨᱟ ᱵᱤᱧᱟᱜ ᱡᱚ ᱯᱮᱭᱟ ᱢᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ ᱾ ᱵᱤᱧ ᱫᱚ ᱫᱟᱜ ᱟᱨ ᱜᱷᱩᱴᱩ ᱜᱚᱴᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ ᱾ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱒᱑᱖ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱵᱤᱧ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱢᱩᱸᱫᱽ ᱠᱷᱚᱱ ᱕᱒ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱵᱤᱧᱟᱜ ᱫᱚ ᱵᱤᱥ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱟᱭ ᱵᱩᱜᱤᱭᱟ ᱾

ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱵᱤᱧ ᱠᱚ ᱧᱮᱞᱚᱜ-ᱟ ᱾ ᱵᱤᱧ ᱵᱤᱥ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱛᱮ ᱵᱷᱮᱱᱚᱢ (venom) ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ-ᱟ ᱾ ᱵᱤᱥ ᱵᱤᱧ ᱫᱤ ᱠᱚ ᱵᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱢᱤᱫ ᱫᱚ ᱠᱚᱞᱩᱵᱨᱤᱰᱤ ᱟᱨ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱭᱯᱚᱨᱤᱰᱤ ᱾ ᱠᱤᱞᱩᱵᱨᱤᱰᱤ ᱵᱤᱧ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱵᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ ᱠᱚᱣᱟ, ᱢᱤᱫ ᱫᱚ ᱮᱞᱟᱯᱤᱰᱤ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱜᱷᱩᱴᱩ ᱵᱤᱧ ᱟᱨ ᱡᱚᱥᱟᱨ ᱫᱚ ᱦᱟᱭᱰᱨᱚᱯᱷᱤᱱᱤ ᱵᱟᱝ ᱢᱟ ᱥᱟᱹᱢᱩᱸᱫᱽ ᱵᱤᱧ ᱾ ᱮᱞᱟᱯᱤᱰᱤ ᱜᱩᱴ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱱᱯᱷᱚᱲᱟ, ᱡᱟᱹᱢᱵᱽᱲᱩ, ᱦᱟᱣᱟᱞ ᱢᱩᱨᱩᱢ, ᱛᱤᱛᱨᱤ ᱵᱤᱧ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱾ ᱵᱤᱥ ᱵᱤᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱵᱟᱨ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱨᱮ ᱠᱚ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱦᱮᱢᱚᱞᱟᱭᱴᱤᱠ ᱟᱨ ᱱᱤᱣᱴᱨᱚ ᱴᱚᱠᱥᱤᱠ ᱾

ᱧᱩᱢ ᱠᱚ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

 • ᱵᱟᱱᱯᱷᱚᱲᱟ
 • ᱜᱟᱸᱰᱮᱛ
 • ᱠᱟᱬᱟ ᱯᱟᱴᱬᱟ
 • ᱰᱷᱚᱸᱰ
 • ᱵᱤᱛᱠᱤᱞ ᱰᱷᱚᱸᱰ
 • ᱡᱟᱹᱢᱵᱽᱲᱩ
 • ᱟᱭᱟᱝ
 • ᱛᱤᱛᱨᱤ
 • ᱰᱩᱞᱩ ᱰᱩᱝ
 • ᱠᱟᱬᱤ ᱵᱤᱧ
 • ᱵᱚᱰᱟ ᱵᱤᱧ

ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞᱢᱮ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]


ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]