ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱟᱺᱡᱷᱤ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱟᱺᱡᱷᱤ
ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱟᱺᱡᱷᱤ ᱟᱜ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ, ᱫᱩᱢᱠᱟᱹ, ᱡᱷᱟᱨᱠᱷᱚᱸᱰ
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ  ᱟᱨ  ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱴᱷᱟᱶ᱑᱑ ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱑᱗᱕᱐
ᱛᱤᱞᱚᱠᱯᱩᱨ, ᱥᱩᱞᱛᱟᱱᱜᱚᱸᱡᱽ, ᱵᱤᱦᱟᱨ, ᱠᱚᱢᱯᱟᱹᱱᱤ ᱨᱟᱡᱽ
ᱜᱩᱨ᱑᱓ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱑᱗᱘᱕
ᱡᱟᱹᱛᱤᱥᱟᱱᱛᱟᱲ
ᱨᱟᱡᱽᱟᱹᱨᱤ ᱞᱟᱲᱟᱣᱱᱟᱦᱩᱞ

ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱟᱺᱡᱷᱤ ᱫᱚ ᱵᱤᱦᱟᱨ ᱯᱚᱱᱚᱛ, ᱵᱷᱟᱜᱚᱞᱯᱩᱨ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱩᱞᱛᱟᱱᱜᱚᱸᱡᱽ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱛᱟᱹᱨᱤᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱤᱞᱚᱠᱯᱩᱨ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮ ᱑᱗᱕᱐ ᱥᱟᱞᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱑᱑ ᱢᱟᱺᱦᱤᱛ ᱦᱤᱞᱚᱜ, ᱢᱤᱫ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱱᱟᱭ ᱾[᱑] ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱦᱚᱲ ᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱟᱺᱡᱷᱤ ᱫᱚ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱡᱚᱥ ᱥᱟᱨ ᱛᱩᱧ, ᱜᱤᱸᱰᱩᱣᱟᱹᱨᱤ ᱪᱟᱯᱟᱫ, ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱠᱷᱟᱸᱰᱟ ᱠᱟᱹᱯᱤ ᱦᱩᱨᱞᱟᱹ ᱮᱢᱟᱱ ᱛᱮᱢᱟᱱ ᱦᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱦᱚᱸᱭ ᱥᱮᱬᱟ ᱞᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱾ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱳᱨᱳ ᱥᱮᱵᱟ ᱫᱮᱵᱟ ᱦᱚᱸ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱩᱨ ᱮ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱾ ᱢᱤᱫ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱠᱟᱛᱮᱭ ᱦᱟᱨᱟᱵᱩᱨᱩ ᱞᱮᱱ ᱛᱮ ᱟᱡ ᱦᱚᱸ ᱚᱠᱛᱚ ᱡᱟᱹᱱᱤ ᱜᱮ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱟᱪᱟᱨ ᱧᱮᱞ ᱟᱨ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱟᱠ ᱮ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱡ ᱦᱚᱸ ᱢᱟᱺᱡᱷᱤ ᱟᱨ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱛᱮᱭ ᱛᱚᱨᱟᱣ ᱞᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱫᱤᱠᱩ, ᱢᱩᱥᱞᱟᱹ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱦᱤᱸᱫᱩ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱟᱺᱡᱷᱤ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱩᱨ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱵᱟᱛᱟᱣ ᱞᱮᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱠᱤᱥᱟᱹᱬ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱟᱹᱱ ᱢᱚᱦᱚᱛ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱫᱟᱭᱟ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱚᱨᱮᱡ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱟᱡ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱩᱨ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱵᱟᱛᱟᱣ ᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱤᱱᱟᱹ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱠᱩᱸᱵᱽᱲᱩ ᱵᱩᱠᱲᱩ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱦᱚᱲᱢᱚ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱟᱺᱡᱷᱤᱭᱟᱜ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱩᱞᱟᱺᱰ ᱜᱩᱞᱴᱷᱩ ᱟᱨ ᱱᱤᱥᱟᱹᱬ ᱫᱟᱲᱮ ᱜᱮᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱵᱮᱲᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱥᱮᱨ ᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ, ᱦᱟᱨᱟ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱟᱹᱛᱩ ᱛᱤᱞᱚᱠᱯᱩᱨ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱮᱱᱟᱭ, ᱚᱸᱰᱮ ᱟᱡ ᱵᱟᱵᱟᱭ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱛᱟᱞᱟᱭᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱᱟᱜ ᱟᱹᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱜᱮᱠᱚ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱤᱭᱚ ᱠᱚᱢᱯᱟᱱᱤᱨᱮᱱ (ᱤᱥᱴ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟ ᱠᱚᱢᱯᱟᱹᱱᱤ) ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱥᱮᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱚᱪᱞᱚᱱ ᱵᱤᱨᱩᱫᱷ ᱨᱮ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱡ ᱫᱷᱟᱨᱮ ᱯᱟᱥᱮ ᱨᱤᱱ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱠᱚᱭ ᱚᱛ ᱡᱩᱜᱟᱫ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱫᱚ ᱟᱡ ᱛᱮᱛᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱫᱷᱤᱱᱠᱤᱭᱟᱹᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱡ ᱨᱤᱱ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱠᱚ ᱦᱚᱸ ᱟᱡ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮ ᱞᱤᱸᱫᱷᱟᱹᱨ ᱫᱷᱤᱸᱠᱤᱭᱟᱹᱭ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱞᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱠᱚᱢᱯᱟᱹᱱᱤ ᱨᱤᱱ ᱟᱢᱞᱟ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱛᱟᱣ ᱟᱨ ᱠᱚᱪᱞᱚᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞ ᱧᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱚᱛᱚ ᱡᱟᱹᱛ ᱨᱤᱱ ᱜᱮ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱟᱺᱡᱷᱤ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱚ ᱴᱮᱸᱰᱷᱟ ᱞᱮᱱᱟ ᱾ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱟᱥᱟ ᱟᱨ ᱵᱷᱚᱨᱥᱟ ᱫᱚ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱟᱺᱡᱷᱤ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱩᱱᱤ ᱜᱮ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞ ᱛᱮᱫ ᱫᱚᱭ ᱧᱟᱢ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱚᱣᱟ ᱾

ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱟᱺᱡᱷᱤ ᱫᱚ ᱟᱹᱛᱩ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱟᱬᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚᱢᱯᱟᱱᱤᱨᱤᱱ ᱟᱢᱞᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱯᱷᱚᱨ ᱯᱷᱩᱱᱫᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱠ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱦᱚᱲᱴᱷᱮᱱ ᱯᱨᱚᱪᱟᱨᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱫᱟᱬᱟ ᱫᱟᱬᱟ ᱛᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱡᱩᱠᱟᱹᱞ ᱢᱚᱱᱟᱱ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱᱠᱚᱭ ᱧᱟᱢᱠᱮᱫ ᱠᱚᱫᱚ, ᱡᱚᱛᱚ ᱟᱭᱟᱜ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱛᱮᱜᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱥᱟᱹᱛᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱑᱗᱘᱑ ᱥᱟᱞᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱤᱭᱟᱹᱡᱚᱲ ᱟᱹᱛᱩ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱨᱤᱴᱤᱥ ᱨᱟᱡᱽ ᱵᱤᱨᱩᱫᱽ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱫᱷᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹᱜ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱜᱚᱝᱜᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱨᱢᱤ ᱜᱟᱰᱟ ᱛᱟᱞᱟᱢᱟᱞᱟ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱤᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱟᱡᱨᱤᱱ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱟᱱᱛᱮ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱮᱫᱟ ᱾ ᱵᱤᱨ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱪᱷᱟᱰᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱩᱝᱜᱮᱨ, ᱵᱷᱟᱜᱚᱞᱯᱩᱨ ᱟᱨ ᱫᱟᱹᱢᱤᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱩᱨᱩ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱵᱨᱤᱴᱤᱥ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽᱨᱤᱱ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱟᱭᱢᱟ ᱫᱷᱟᱣ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱨᱮ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱦᱚᱸᱭ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱵᱨᱤᱴᱤᱥ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱷᱟᱜᱚᱞᱯᱩᱨ ᱨᱤᱱ ᱠᱟᱞᱮᱠᱴᱚᱨ ᱚᱜᱟᱥᱴᱟᱥ ᱠᱞᱤᱵᱽᱞᱮᱱᱰ, ᱥᱟᱨ ᱟᱭᱟᱨᱠᱩᱴ ᱮᱢᱟᱱ ᱥᱟᱦᱮᱵᱽ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱠᱚ ᱟᱹᱭᱩᱨᱮᱫ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱛᱮ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱫᱚ ᱟᱡ ᱱᱤᱡᱮ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱡᱨᱮᱱ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱫᱚᱭ ᱟᱹᱭᱩᱨᱮᱫ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱵᱤᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱷᱩᱲ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱨᱤᱱ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱭᱨᱤ ᱠᱚ ᱛᱩᱧᱮᱫ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ, ᱵᱨᱤᱴᱤᱥ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱫᱚ ᱠᱚ ᱟᱹᱲᱤᱥ ᱞᱟᱲᱟᱣᱮᱱᱟ , ᱮᱱᱛᱮ ᱵᱟᱹᱭᱨᱤᱢᱟ ᱵᱟᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱮᱫ ᱠᱚ ᱾ ᱟᱢᱫᱟᱡᱽᱛᱮ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱥᱟᱶ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭᱟ, ᱞᱟᱹᱭᱟᱠᱚ ᱠᱟᱛᱷᱟᱡ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱛᱟᱞᱮ ᱫᱚᱨᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱛᱟᱞᱮ ᱫᱟᱨᱮᱛᱮ, ᱪᱚᱴ ᱪᱚᱴᱛᱮᱭᱮ ᱩᱪᱟᱹᱲ ᱱᱟᱪᱟᱲ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮ-ᱛᱟᱵᱮᱛ ᱧᱟᱢ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱨᱮ ᱨᱚᱥᱟᱣ ᱴᱷᱤᱠ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱫᱚ ᱑᱗᱘᱔ ᱥᱟᱞ ᱡᱟᱹᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱨᱮ ᱵᱨᱤᱴᱤᱥ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽᱨᱤᱱ ᱠᱚ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱛᱷᱟᱯᱟ ᱛᱷᱩᱜ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱤᱱᱟᱹ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜᱮ ᱜᱮᱞ ᱯᱮ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱛᱟᱞᱮ ᱫᱟᱨᱮ ᱫᱟᱱᱟᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱟᱞᱮᱠᱴᱚᱨ ᱠᱞᱤᱵᱽ ᱞᱮᱸᱰ ᱥᱟᱦᱮᱵᱽ ᱮ ᱛᱩᱧ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ (ᱟᱫᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱫᱚᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟ ᱜᱤᱰᱟᱹᱨᱤᱛᱮᱭᱮ ᱪᱟᱯᱟᱫ ᱞᱮᱫᱮᱭᱟ) ᱥᱚᱝᱜᱮ ᱥᱚᱝᱜᱮᱛᱮᱜᱮ ᱠᱞᱤᱵᱽᱞᱚᱸᱰ ᱥᱟᱦᱮᱵᱽ ᱫᱚᱭ ᱵᱮᱸᱰᱟᱣ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱨᱤᱱ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹᱭᱮᱱᱟ ᱾ ᱵᱨᱤᱴᱤᱥ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱨᱤᱱ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱦᱟᱱᱛᱮ ᱱᱟᱛᱮ ᱟᱢ ᱤᱧ ᱠᱚ ᱫᱟᱹᱲ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱮᱱᱟ { ᱴᱷᱤᱠ ᱤᱱᱟᱹ ᱚᱠᱛᱜᱮ ᱥᱟᱨ ᱟᱭᱟᱨᱠᱩᱴ - ᱟᱨ ᱥᱮᱱᱟᱯᱚᱛᱤ ᱡᱟᱹᱨᱟᱹᱣᱟᱜ ᱟᱭᱩᱨᱛᱮ ᱧᱩᱛ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱵᱨᱤᱴᱤᱥ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽᱠᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨᱮᱱᱟ ᱜᱷᱟᱴᱟᱢᱟᱹᱨᱠᱚ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭᱮᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱨᱮᱜᱮ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱫᱚᱭ ᱥᱟᱯ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱱᱟ ᱑᱓ ᱡᱟᱹᱱᱩᱣᱟᱹᱨᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱨᱮ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱨᱤᱱ ᱯᱳᱱ ᱵᱚᱭᱦᱟᱠᱚ ᱵᱮᱱᱫᱚᱤᱭᱮᱱᱟ ᱾ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱤᱱᱟᱹᱦᱤᱞᱚᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱨᱮ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱡᱷᱚᱛᱚᱛᱮ ᱓᱘᱘ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱜᱚᱡ ᱞᱮᱱᱟ ᱠᱞᱤᱵᱽᱞᱚᱸᱰ ᱥᱟᱦᱮᱵᱽ ᱜᱚᱡᱠᱮᱫᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱟᱞᱟ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱤᱝᱨᱮᱡᱽ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱪᱟᱴ ᱪᱚᱴ ᱠᱚ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱵᱤᱱ ᱵᱤᱞᱚᱢ ᱛᱮ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱜᱚᱞᱯᱩᱨ ᱛᱮᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱛᱤ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱛᱚᱞ ᱠᱮᱫᱮ ᱯᱩᱱᱭᱟᱹ ᱥᱟᱫᱚᱢ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱛᱚᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱚᱴᱟ ᱵᱷᱟᱜᱚᱞᱯᱩᱨ ᱚᱛᱨᱮ ᱠᱚ ᱚᱨ ᱟᱹᱪᱩᱨ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱮᱱᱨᱮᱦᱚᱸ — ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱜᱚᱡ ᱞᱮᱱᱛᱮ ᱵᱟᱲᱮ ᱫᱟᱨᱮ ᱨᱮᱠᱚ ᱯᱟᱹᱥᱤ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱯᱟᱹᱥᱤ ᱠᱮᱫᱮ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱜᱚᱡ ᱢᱟᱬᱟ ᱧᱮᱞᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱵᱟᱵᱚᱛ ᱫᱤᱜᱫᱷᱟᱹ ᱛᱟᱦᱮᱸᱠᱟᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ, ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱫᱟᱨᱮ ᱨᱮ ᱯᱟᱹᱥᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱟᱠᱟ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱜ ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱛᱟᱹᱨᱤᱠ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱥᱟᱞ ᱵᱟᱵᱚᱛ ᱦᱚᱸ ᱟᱯᱟᱵᱟᱹᱲᱭᱟᱹ ᱢᱚᱛᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱟᱫᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱑᱗᱘᱕ ᱥᱟᱞ, ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱚᱠᱛᱮ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱟᱺᱡᱷᱤᱭᱟᱜ ᱩᱢᱮᱨ ᱫᱚ ᱓᱔—᱓᱕ ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱛᱟᱭᱟ ᱾ ᱵᱷᱜᱚᱞᱯᱩᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱠᱟ ᱫᱚᱵᱟᱹᱴᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱟᱺᱡᱷᱤ ᱠᱚ ᱯᱟᱹᱥᱤ ᱞᱮᱫᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱜᱟᱯᱟ ᱥᱟᱨ ᱛᱮᱨᱟᱝᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱛᱟᱭᱟ ᱾ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱨᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱫᱚ ᱠᱞᱤᱵᱽᱞᱚᱸᱰ ᱥᱟᱦᱮᱵᱟᱜ ᱜᱚᱲᱦᱚᱱ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱥᱮᱫᱜᱮᱭ ᱛᱮᱨᱟᱝᱮᱫᱠᱟᱱᱟ ᱾[᱒]

ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱳᱨᱳ ᱫᱮᱵᱟ ᱥᱮᱵᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱟᱺᱡᱷᱤ ᱫᱚ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱳᱨᱳ ᱫᱮᱵᱟ ᱥᱮᱵᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱩᱨ ᱮ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱫᱤᱱ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱜᱚᱥᱟᱬᱮ ᱛᱷᱟᱱ ᱨᱮ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱳᱨᱳᱭ ᱫᱮᱵᱟ ᱥᱮᱵᱟ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱤᱱ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱤᱸᱜᱽᱨᱟ,ᱡᱽ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽᱨᱤ ᱫᱚᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱡᱚᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱾ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱫᱚ ᱜᱚᱥᱟᱬᱮ ᱛᱷᱟᱱ ᱨᱮ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱳᱨᱳᱭ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱟᱠᱟᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱤᱸᱜᱽᱨᱟᱹᱡᱽ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽᱨᱤ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮᱭ ᱢᱮᱛᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ, " ᱮᱛᱮ ᱜᱳ ! ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱟᱺᱡᱷᱤ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱷᱤᱨᱤ ᱫᱤᱱ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱮᱢ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ? ᱱᱚᱶᱟᱨᱮ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱮᱫ ᱮᱢ ᱧᱟᱢᱮᱫ ᱛᱮ ? " ᱩᱱ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱤᱞᱠᱟ.ᱭ ᱢᱮᱱ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱠᱮᱜᱼᱟ, " ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱫᱷᱤᱨᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱦᱮᱵᱽ, ᱱᱩᱭ ᱫᱚᱭ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱞᱮᱭᱟ ᱾ " ᱩᱱᱨᱮ ᱤᱸᱜᱽᱨᱟᱹᱡᱽ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽᱨᱤᱭ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱜᱼᱟ, " ᱢᱤᱫ ᱢᱮᱬᱦᱮᱫ ᱨᱮᱱᱤᱡ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱢᱟᱜ ᱛᱚᱯᱟᱜ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱮᱢ ᱩᱰᱩᱠ ᱦᱚᱪᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱛᱟᱭᱟ ?" ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱟᱺᱡᱷᱤᱭ ᱢᱮᱱ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱠᱮᱜᱼᱟ, ᱦᱚᱸ ᱥᱟᱦᱮᱵᱽ, ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱩᱰᱩᱠᱚᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱾ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱱᱮᱸᱰᱟ ᱟᱠᱟᱫ ᱫᱤᱱᱨᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱤᱞᱠᱟ. ᱢᱟᱺᱡᱷᱤ ᱟᱨ ᱤᱸᱜᱽᱨᱟᱹᱡᱽ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱜᱚᱥᱟᱬᱮ ᱛᱷᱟᱱ ᱨᱮ ᱢᱮᱬᱦᱮᱫ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱤᱞᱠᱟ. ᱢᱟᱺᱡᱷᱤ ᱫᱚ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱳᱨᱳ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱤᱨᱭᱟ.ᱣ ᱮ ᱚᱨᱚᱝ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱾ ᱛᱤᱨᱭᱟᱹᱣ ᱚᱨᱚᱝᱼᱚᱨᱚᱝ ᱴᱟᱴᱠᱟ ᱜᱮ ᱢᱮᱬᱦᱮᱫ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱛᱤᱨᱭᱟᱹᱣ ᱛᱮᱭ ᱛᱷᱟᱯᱟ ᱜᱚᱫ ᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱦᱚᱴᱚᱜ ᱛᱚᱯᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱦᱚᱸ ᱰᱤᱧ ᱰᱟᱹᱵᱩᱨ ᱞᱤᱸᱜᱤ ᱟᱬᱜᱚ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱧᱮᱞ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱟ.ᱰᱤ ᱡᱩᱨ ᱠᱚ ᱦᱟᱦᱟᱲᱟ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱤᱱᱟᱹ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱤᱸᱜᱽᱨᱟᱹᱡᱽ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽᱨᱤ ᱠᱚ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱨᱤᱱ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱳᱨᱳ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱵᱟᱛᱟᱣ ᱠᱚ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱾

ᱤᱸᱜᱽᱨᱟᱹᱡᱽ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱱᱟᱦᱟᱪᱟᱨ ᱵᱟᱹᱭᱼᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱤᱫᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱧᱮᱞᱛᱮ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱟᱺᱦᱤᱥ ᱮ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱑᱘ ᱥᱮᱸᱪᱚᱨᱤ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱚᱨᱮᱡ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱤᱸᱜᱽᱨᱟᱹᱡᱽ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱱᱟᱦᱟᱪᱟᱨ ᱴᱮᱠᱟᱣ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱵᱟᱵᱟ ᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮ ᱛᱩᱯᱩᱫ ᱮᱭᱦᱚᱵ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱛᱩᱯᱩᱫ ᱑᱖᱘᱑ ᱠᱷᱚᱱ ᱑᱗᱘᱔ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱡᱩᱞ ᱟᱠᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱞᱟᱹᱰᱷᱟᱹᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱨᱥᱚᱝ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱛᱩᱯᱩᱫ ᱠᱟᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱫᱤᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱷᱟᱜᱚᱞᱯᱩᱨ ᱨᱮ ᱠᱚᱞᱮᱠᱴᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽᱨᱤ ᱚᱜᱚᱥᱴ ᱠᱞᱤᱵᱽᱞᱮᱸᱰ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱟᱹᱱᱤᱡ ᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱱᱩᱭ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱴᱷᱟᱶ ᱨᱤᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱩᱨ ᱮ ᱦᱟᱨᱠᱮᱛ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱢᱟᱦᱟᱡᱚᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱱᱟᱦᱟᱪᱟᱨ ᱛᱟᱺᱦᱩ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱤᱫᱤ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱚ ᱧᱮᱞᱛᱮ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱟᱺᱡᱷᱤ ᱭᱟᱜ ᱨᱟᱹᱜᱤ ᱫᱚ ᱛᱟᱺᱦᱩ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱫᱚ ᱚᱜᱚᱥᱴ ᱠᱞᱤᱵᱽᱞᱮᱸᱰ ᱜᱚᱡᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮ ᱴᱷᱟᱹᱣᱠᱟᱹ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱾ ᱠᱞᱤᱵᱽ ᱞᱮᱸᱰᱟᱜ ᱵᱷᱟᱜᱚᱞᱯᱩᱨ ᱦᱤᱨᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱵᱮᱲᱟᱨᱮ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱟᱺᱡᱷᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱟᱡ ᱥᱩᱨ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱡᱟᱜ ᱟᱜ ᱥᱟᱨ ᱛᱮᱭ ᱛᱩᱧ ᱦᱟᱨᱟᱲ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱫᱚ ᱑᱓ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱑᱗᱘᱔ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱵᱷᱟᱜᱚᱞᱯᱩᱨ ᱤᱫᱤᱭᱮ ᱠᱟᱱ ᱵᱮᱲᱟᱨᱮ ᱡᱤᱣᱤ ᱛᱟᱭ ᱫᱚ ᱚᱴᱟᱝ ᱮᱱᱟ ᱾

ᱠᱞᱤᱵᱽᱞᱮᱸᱰ ᱜᱚᱡ ᱟᱠᱟᱱ ᱴᱷᱟᱶ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱠᱚ ᱜᱷᱮᱨᱟᱣ ᱟᱹᱪᱩᱨ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱟᱺᱡᱷᱤ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱤᱱ ᱫᱟᱨᱮ ᱠᱚᱨᱮ ᱩᱠᱩ ᱠᱟᱛᱮᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱵᱟᱭ ᱥᱟᱦᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱫ ᱛᱮ ᱫᱟᱨᱮ ᱰᱟᱹᱨ ᱮ ᱞᱟᱲᱟᱣ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱥᱟᱵ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱤᱦᱚᱞ ᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱚᱸᱰᱮ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱫᱚᱢ ᱪᱟᱭᱞᱚᱢ ᱨᱮ ᱛᱚᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱚᱴᱟ ᱜᱚᱰᱟ ᱠᱚ ᱜᱚᱦᱚᱲ ᱟᱹᱪᱩᱨ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱮᱱ ᱦᱚᱸ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱞᱮᱱᱟ ᱧᱮᱞᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱤᱸᱜᱽᱨᱟᱹᱡᱽ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽᱨᱤᱭ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱜᱼᱟ," ᱱᱩᱭ ᱫᱚ ᱦᱚᱲ ᱫᱚᱭ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾ " ᱵᱮᱲᱟ ᱦᱟᱺᱥᱩᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ, ᱪᱷᱟᱱᱚᱜ ᱟᱭ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱞᱟᱛᱷᱟ ᱤᱸᱜᱽᱨᱟᱹᱡᱽ ᱥᱟᱦᱮᱵᱽ ᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱠᱮᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱵᱷᱟᱜᱚᱞᱯᱩᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱲᱮ ᱫᱟᱨᱮ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱜᱮᱥᱟᱭ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮ ᱠᱚ ᱯᱟᱹᱥᱤ ᱜᱚᱡ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱟᱡᱟᱜ ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱢᱟᱸᱦᱟ ᱢᱟᱺᱦᱤᱛ ᱫᱚ ᱒᱑. ᱑. ᱑᱗᱘᱔ ᱥᱟᱞ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱜᱩᱨ ᱛᱟᱭᱚᱢ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱟᱲᱮ ᱫᱟᱨᱮ ᱨᱮᱠᱚ ᱯᱟᱹᱥᱤ ᱜᱚᱡ ᱞᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱪᱷᱚᱠ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱠᱚ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱾ ᱟᱡᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱦᱟᱴ, ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱵᱟᱡᱟᱨ, ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱚᱦᱚᱞ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱟᱠᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱑᱘. ᱘. ᱑᱙᱔᱗ ᱥᱟᱞᱮᱨᱮ ᱵᱷᱟᱜᱚᱞᱯᱩᱨ ᱪᱷᱚᱠᱨᱮ ᱟᱡᱟᱜ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱦᱚᱸ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱟᱺᱠᱷᱤ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱵᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟᱡᱟᱜ ᱥᱚᱱᱚᱛ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱚ ᱛᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱵᱚ ᱦᱤᱲᱤᱧ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱟᱺᱡᱷᱤ ᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱜᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾

ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱢᱩᱨᱩᱭ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱟᱺᱡᱷᱤ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱢᱩᱨᱟᱹᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱫᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱢᱩᱨᱩᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱳᱰᱤᱥᱟ, ᱢᱚᱭᱩᱨᱵᱷᱚᱸᱡᱽ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱦᱟᱜ ᱯᱟᱛᱨᱚᱢᱚᱦᱩᱞᱯᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱫᱟ ᱾

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. ᱥᱟᱶᱛᱟᱞᱤ ᱜᱚᱱᱚ ᱥᱚᱝᱜᱨᱟᱢᱮᱨ ᱤᱛᱤᱦᱟᱥ (ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱨᱟᱫᱟ ed.). ᱥᱨᱤ ᱚᱱᱤᱛᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ. ᱯᱷᱟᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱑᱙᱗᱖. p. ᱑᱔. {{cite book}}: |access-date= requires |url= (help); Check date values in: |date= (help)
  2. अमर साहिद बाबा तिलका मांझी. Researcher.

ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]