ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱟᱺᱡᱷᱤ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search
ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱟᱺᱡᱷᱤ
ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱟᱺᱡᱷᱤ ᱟᱜ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ, ᱫᱩᱢᱠᱟᱹ, ᱡᱷᱟᱨᱠᱷᱚᱸᱰ
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱟᱨ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱴᱷᱟᱶ ᱑᱑ ᱯᱷᱮᱵᱷᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱑᱗᱕᱐
ᱵᱨᱤᱴᱤᱥ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ
ᱜᱩᱨ ᱑᱗᱘᱕
ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ
ᱨᱟᱡᱽᱟᱹᱨᱤ ᱞᱟᱲᱟᱣᱱᱟ ᱦᱩᱞ

ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱟᱺᱡᱷᱤ ᱫᱚ ᱵᱤᱦᱟᱨ ᱯᱚᱱᱚᱛ, ᱵᱷᱟᱜᱚᱞᱯᱩᱨ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱩᱞᱛᱟᱱ ᱜᱚᱸᱡᱽ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱛᱟᱹᱨᱤᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱤᱞᱚᱠᱯᱩᱨ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮ ᱑᱗᱕᱐ ᱥᱟᱞᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱑᱑ ᱢᱟᱺᱦᱤᱛ ᱦᱤᱞᱚᱜ, ᱢᱤᱫ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱭ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱱᱟ ᱾ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱦᱚᱲ ᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱤᱞᱠᱟ ᱢᱟᱺᱡᱷᱤ ᱫᱚ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱡᱚᱥ ᱥᱟᱨ ᱛᱩᱧ, ᱜᱤᱸᱰᱩᱣᱟᱹᱨᱤ ᱪᱟᱯᱟᱫ, ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱠᱷᱟᱸᱰᱟ ᱠᱟᱹᱯᱤ ᱦᱩᱨᱞᱟᱹ ᱮᱢᱟᱱ ᱛᱮᱢᱟᱱ ᱦᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱦᱚᱸᱭ ᱥᱮᱬᱟ ᱞᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱾ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱳᱨᱳ ᱥᱮᱵᱟ ᱫᱮᱵᱟ ᱦᱚᱸ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱩᱨ ᱮ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱾ ᱢᱤᱫ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱠᱟᱛᱮᱭ ᱦᱟᱨᱟᱵᱩᱨᱩ ᱞᱮᱱ ᱛᱮ ᱟᱡ ᱦᱚᱸ ᱚᱠᱛᱚ ᱡᱟᱹᱱᱤ ᱜᱮ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱟᱪᱟᱨ ᱧᱮᱞ ᱟᱨ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱟᱠ ᱮ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱡ ᱦᱚᱸ ᱢᱟᱺᱡᱷᱤ ᱟᱨ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱠᱟ.ᱢᱤ ᱟ.ᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱛᱮᱭ ᱛᱚᱨᱟᱣ ᱞᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱫᱤᱠᱩ, ᱢᱩᱥᱞᱟᱹ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱦᱤᱸᱫᱩ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱟᱺᱡᱷᱤ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱩᱨ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱵᱟᱛᱟᱣ ᱞᱮᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱠᱤᱥᱟᱹᱬ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱞᱟ.ᱜᱤᱫ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱟᱹᱱ ᱢᱚᱦᱚᱛ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱫᱟᱭᱟ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱚᱨᱮᱡ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱟᱡ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱩᱨ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱵᱟᱛᱟᱣ ᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱷᱟ.ᱛᱤᱨ ᱤᱱᱟᱹ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱠᱩᱸᱵᱽᱲᱩ ᱵᱩᱠᱲᱩ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱦᱚᱲᱢᱚ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱟᱺᱡᱷᱤᱭᱟᱜ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱩᱞᱟᱺᱰ ᱜᱩᱞᱴᱷᱩ ᱟᱨ ᱱᱤᱥᱟᱹᱬ ᱫᱟᱲᱮ ᱜᱮᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱵᱮᱲᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱥᱮᱨ ᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ, ᱦᱟᱨᱟ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱟᱹᱛᱩ ᱛᱤᱞᱚᱠᱯᱩᱨ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱮᱱᱟᱭ, ᱚᱸᱰᱮ ᱟᱡ ᱵᱟᱵᱟᱭ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱛᱟᱞᱟᱭᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱᱟᱜ ᱟᱹᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱜᱮᱠᱚ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱤᱭᱚ ᱠᱚᱢᱯᱟᱱᱤᱨᱮᱱ (ᱤᱥᱴ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟ ᱠᱚᱢᱯᱟᱹᱱᱤ) ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱥᱮᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱚᱪᱞᱚᱱ ᱵᱤᱨᱩᱫᱷ ᱨᱮ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱡ ᱫᱷᱟᱨᱮ ᱯᱟᱥᱮ ᱨᱤᱱ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱠᱚᱭ ᱚᱛ ᱡᱩᱜᱟᱫ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱫᱚ ᱟᱡ ᱛᱮᱛᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱫᱷᱤᱱᱠᱤᱭᱟᱹᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱡ ᱨᱤᱱ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱠᱚ ᱦᱚᱸ ᱟᱡ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮ ᱞᱤᱸᱫᱷᱟᱹᱨ ᱫᱷᱤᱸᱠᱤᱭᱟᱹᱭ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱞᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱠᱚᱢᱯᱟᱹᱱᱤ ᱨᱤᱱ ᱟᱢᱞᱟ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱛᱟᱣ ᱟᱨ ᱠᱚᱪᱞᱚᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞ ᱧᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱚᱛᱚ ᱡᱟᱹᱛ ᱨᱤᱱ ᱜᱮ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱟᱺᱡᱷᱤ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱚ ᱴᱮᱸᱰᱷᱟ ᱞᱮᱱᱟ ᱾ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱟᱥᱟ ᱟᱨ ᱵᱷᱚᱨᱥᱟ ᱫᱚ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱟᱺᱡᱷᱤ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱩᱱᱤ ᱜᱮ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞ ᱛᱮᱫ ᱫᱚᱭ ᱧᱟᱢ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱚᱣᱟ ᱾

ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱟᱺᱡᱷᱤ ᱫᱚ ᱟᱹᱛᱩ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱟᱬᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚᱢᱯᱟᱱᱤᱨᱤᱱ ᱟᱢᱞᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱯᱷᱚᱨ ᱯᱷᱩᱱᱫᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱠ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱦᱚᱲᱴᱷᱮᱱ ᱯᱨᱚᱪᱟᱨᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱫᱟᱬᱟ ᱫᱟᱬᱟ ᱛᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱡᱩᱠᱟᱹᱞ ᱢᱚᱱᱟᱱ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱᱠᱚᱭ ᱧᱟᱢᱠᱮᱫ ᱠᱚᱫᱚ, ᱡᱚᱛᱚ ᱟᱭᱟᱜ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱛᱮᱜᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱥᱟᱹᱛᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱑᱗᱘᱑ ᱥᱟᱞᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱤᱭᱟᱹᱡᱚᱲ ᱟᱹᱛᱩ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱨᱤᱴᱤᱥ ᱨᱟᱡᱽ ᱵᱤᱨᱩᱫᱽ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱫᱷᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹᱜ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱜᱚᱝᱜᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱨᱢᱤ ᱜᱟᱰᱟ ᱛᱟᱞᱟᱢᱟᱞᱟ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱤᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱟᱡᱨᱤᱱ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱟᱱᱛᱮ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱮᱫᱟ ᱾ ᱵᱤᱨ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱪᱷᱟᱰᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱩᱝᱜᱮᱨ, ᱵᱷᱟᱜᱚᱞᱯᱩᱨ ᱟᱨ ᱫᱟᱹᱢᱤᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱩᱨᱩ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱵᱨᱤᱴᱤᱥ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽᱨᱤᱱ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱟᱭᱢᱟ ᱫᱷᱟᱣ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱨᱮ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱦᱚᱸᱭ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱ ᱛᱮᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱵᱨᱤᱴᱤᱥ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱷᱟᱜᱚᱞᱯᱩᱨ ᱨᱤᱱ ᱠᱟᱞᱮᱠᱴᱚᱨ ᱚᱜᱟᱥᱴᱟᱥ ᱠᱞᱤᱵᱽᱞᱮᱱᱰ, ᱥᱟᱨ ᱟᱭᱟᱨᱠᱩᱴ ᱮᱢᱟᱱ ᱥᱟᱦᱮᱵᱽ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱠᱚ ᱟᱹᱭᱩᱨᱮᱫ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱛᱮ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱩᱨᱢᱨ ᱫᱚ ᱟᱡ ᱱᱤᱡᱮ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱡᱨᱮᱱ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱫᱚᱭ ᱟᱹᱭᱩᱨᱮᱫ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱵᱤᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱷᱩᱲ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱨᱤᱱ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱭᱨᱤ ᱠᱚ ᱛᱩᱧᱮᱫ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ, ᱵᱨᱤᱴᱤᱥ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱫᱚ ᱠᱚ ᱟᱹᱲᱤᱥ ᱞᱟᱲᱟᱣᱮᱱᱟ , ᱮᱱᱛᱮ ᱵᱟᱹᱭᱨᱤᱢᱟ ᱵᱟᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱮᱫ ᱠᱚ ᱾ ᱟᱢᱫᱟᱡᱽᱛᱮ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱥᱟᱶ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭᱟ, ᱞᱟᱹᱭᱟᱠᱚ ᱠᱟᱛᱷᱟᱡ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱛᱟᱞᱮ ᱫᱚᱨᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱛᱟᱞᱮ ᱫᱟᱨᱮᱛᱮ, ᱪᱚᱴ ᱪᱚᱴᱛᱮᱭᱮ ᱩᱪᱟᱹᱲ ᱱᱟᱪᱟᱲ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮ-ᱛᱟᱵᱮᱛ ᱧᱟᱢ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱨᱮ ᱨᱚᱥᱟᱣ ᱴᱷᱤᱠ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱫᱚ ᱑᱗᱘᱔ ᱥᱟᱞ ᱡᱟᱹᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱨᱮ ᱵᱨᱤᱴᱤᱥ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽᱨᱤᱱ ᱠᱚ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱛᱷᱟᱯᱟ ᱛᱷᱩᱜ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱤᱱᱟᱹ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜᱮ ᱜᱮᱞ ᱯᱮ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱛᱟᱞᱮ ᱫᱟᱨᱮ ᱫᱟᱱᱟᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱟᱞᱮᱠᱴᱚᱨ ᱠᱞᱤᱵᱽ ᱞᱮᱸᱰ ᱥᱟᱦᱮᱵᱽ ᱮ ᱛᱩᱧ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ (ᱟᱫᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱫᱚᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟ ᱜᱤᱰᱟᱹᱨᱤᱛᱮᱭᱮ ᱪᱟᱯᱟᱫ ᱞᱮᱫᱮᱭᱟ) ᱥᱚᱝᱜᱮ ᱥᱚᱝᱜᱮᱛᱮᱜᱮ ᱠᱞᱤᱵᱽᱞᱚᱸᱰ ᱥᱟᱦᱮᱵᱽ ᱫᱚᱭ ᱵᱮᱸᱰᱟᱣ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱨᱤᱱ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹᱭᱮᱱᱟ ᱾ ᱵᱨᱤᱴᱤᱥ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱨᱤᱱ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱦᱟᱱᱛᱮ ᱱᱟᱛᱮ ᱟᱢ ᱤᱧ ᱠᱚ ᱫᱟᱹᱲ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱮᱱᱟ { ᱴᱷᱤᱠ ᱤᱱᱟᱹ ᱚᱠᱛᱜᱮ ᱥᱟᱨ ᱟᱭᱟᱨᱠᱩᱴ - ᱟᱨ ᱥᱮᱱᱟᱯᱚᱛᱤ ᱡᱟᱹᱨᱟᱹᱣᱟᱜ ᱟᱭᱩᱨᱛᱮ ᱧᱩᱛ ᱧᱤᱫᱟ ᱵᱨᱤᱴᱤᱥ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽᱠᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨᱮᱱᱟ ᱜᱷᱟᱴᱟᱢᱟᱹᱨᱠᱚ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭᱮᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱨᱮᱜᱮ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱫᱚᱭ ᱥᱟᱯ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱱᱟ ᱑᱓ ᱡᱟᱹᱱᱩᱣᱟᱹᱨᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱨᱮ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱨᱤᱱ ᱯᱳᱱ ᱵᱚᱭᱦᱟᱠᱚ ᱵᱮᱱᱫᱚᱤᱭᱮᱱᱟ ᱾ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱤᱱᱟᱹᱦᱤᱞᱚᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱨᱮ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱡᱷᱚᱛᱚᱛᱮ ᱓᱘᱘ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱜᱚᱡ ᱞᱮᱱᱟ ᱠᱞᱤᱵᱽᱞᱚᱸᱰ ᱥᱟᱦᱮᱵᱽ ᱜᱚᱡᱠᱮᱫᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱟᱞᱟ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱤᱝᱨᱮᱡᱽ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱪᱟᱴ ᱪᱚᱴ ᱠᱚ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱵᱤᱱ ᱵᱤᱞᱚᱢ ᱛᱮ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱜᱚᱞᱯᱩᱨ ᱛᱮᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱛᱤ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱛᱚᱞ ᱠᱮᱫᱮ ᱯᱳᱱᱭᱟ ᱥᱟᱫᱚᱢ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱛᱚᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱚᱴᱟ ᱵᱷᱟᱜᱚᱞᱯᱩᱨ ᱚᱛᱨᱮ ᱠᱚ ᱚᱨ ᱟᱹᱪᱩᱨ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱮᱱᱨᱮᱦᱚᱸ — ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱜᱚᱡ ᱞᱮᱱᱛᱮ ᱵᱟᱲᱮ ᱫᱟᱨᱮ ᱨᱮᱠᱚ ᱯᱟᱹᱥᱤ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱯᱟᱹᱥᱤ ᱠᱮᱫᱮ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱜᱚᱡ ᱢᱟᱬᱟ ᱧᱮᱞᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱵᱟᱵᱚᱛ ᱫᱤᱜᱫᱷᱟᱹ ᱛᱟᱦᱮᱸᱠᱟᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ, ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱫᱟᱨᱮ ᱨᱮ ᱯᱟᱹᱥᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱟᱠᱟ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱜ ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱛᱟᱹᱨᱤᱠ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱥᱟᱞ ᱵᱟᱵᱚᱛ ᱦᱚᱸ ᱟᱯᱟᱵᱟᱹᱲᱭᱟᱹ ᱢᱚᱛᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ ᱾ ᱟᱫᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱑᱗᱘᱕ ᱥᱟᱞ , ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱚᱠᱛᱮ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱟᱺᱡᱷᱤᱭᱟᱜ ᱩᱢᱮᱨ ᱫᱚ ᱓᱔—᱓᱕ ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱛᱟᱭᱟ ᱾ ᱵᱷᱜᱚᱞᱯᱩᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱠᱟ ᱫᱚᱵᱟᱹᱴᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱟᱺᱡᱷᱤ ᱠᱚ ᱯᱟᱹᱥᱤ ᱞᱮᱫᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱜᱟᱯᱟ ᱥᱟᱨ ᱛᱮᱨᱟᱝᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱛᱟᱭᱟ ᱾ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱨᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱫᱚ ᱠᱞᱤᱵᱽᱞᱚᱸᱰ ᱥᱟᱦᱮᱵᱟᱜ ᱜᱚᱲᱦᱚᱱ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱥᱮᱫᱜᱮᱭ ᱛᱮᱨᱟᱝᱮᱫᱠᱟᱱᱟ ᱿

ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱳᱨᱳ ᱫᱮᱵᱟ ᱥᱮᱵᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱤᱞᱠᱟ. ᱢᱟᱺᱡᱷᱤ ᱫᱚ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱳᱨᱳ ᱫᱮᱵᱟ ᱥᱮᱵᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟ.ᱰᱤ ᱡᱩᱨ ᱮ ᱨᱟ.ᱥᱠᱟ.ᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱫᱤᱱ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱜᱚᱥᱟᱬᱮ ᱛᱷᱟᱱ ᱨᱮ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱳᱨᱳᱭ ᱫᱮᱵᱟ ᱥᱮᱵᱟ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱚ ᱠᱟ.ᱢᱤ ᱫᱤᱱ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱤᱸᱜᱽᱨᱟ.ᱡᱽ ᱯᱷᱟ.ᱫᱽᱨᱤ ᱫᱚᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱡᱚᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱾ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱫᱚ ᱜᱚᱥᱟᱬᱮ ᱛᱷᱟᱱ ᱨᱮ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱳᱨᱳᱭ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱟᱠᱟᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱤᱸᱜᱽᱨᱟ.ᱡᱽ ᱯᱷᱟ.ᱫᱽᱨᱤ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮᱭ ᱢᱮᱛᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ, " ᱮᱛᱮ ᱜᱳ ! ᱛᱤᱞᱠᱟ. ᱢᱟᱺᱡᱷᱤ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱷᱤᱨᱤ ᱫᱤᱱ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱮᱢ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ? ᱱᱚᱶᱟᱨᱮ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱮᱫ ᱮᱢ ᱧᱟᱢᱮᱫ ᱛᱮ ? " ᱩᱱ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱤᱞᱠᱟ.ᱭ ᱢᱮᱱ ᱨᱩᱣᱟ.ᱲ ᱠᱮᱜᱼᱟ, " ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱫᱷᱤᱨᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱦᱮᱵᱽ, ᱱᱩᱭ ᱫᱚᱭ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱞᱮᱭᱟ ᱾ " ᱩᱱᱨᱮ ᱤᱸᱜᱽᱨᱟ.ᱡᱽ ᱯᱷᱟ.ᱫᱽᱨᱤᱭ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱜᱼᱟ, " ᱢᱤᱫ ᱢᱮᱬᱦᱮᱫ ᱨᱮᱱᱤᱡ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱢᱟᱜ ᱛᱚᱯᱟᱜ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱮᱢ ᱩᱰᱩᱠ ᱦᱚᱪᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱛᱟᱭᱟ ?" ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱤᱞᱠᱟ. ᱢᱟᱺᱡᱷᱤᱭ ᱢᱮᱱ ᱨᱩᱣᱟ.ᱲ ᱠᱮᱜᱼᱟ, ᱦᱚᱸ ᱥᱟᱦᱮᱵᱽ, ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱩᱰᱩᱠᱚᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱾ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱱᱮᱸᱰᱟ ᱟᱠᱟᱫ ᱫᱤᱱᱨᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱤᱞᱠᱟ. ᱢᱟᱺᱡᱷᱤ ᱟᱨ ᱤᱸᱜᱽᱨᱟ.ᱡᱽ ᱯᱷᱟ.ᱫᱽ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱜᱚᱥᱟᱬᱮ ᱛᱷᱟᱱ ᱨᱮ ᱢᱮᱬᱦᱮᱫ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱤᱞᱠᱟ. ᱢᱟᱺᱡᱷᱤ ᱫᱚ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱳᱨᱳ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱤᱨᱭᱟ.ᱣ ᱮ ᱚᱨᱚᱝ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱾ ᱛᱤᱨᱭᱟ.ᱣ ᱚᱨᱚᱝᱼᱚᱨᱚᱝ ᱴᱟᱴᱠᱟ ᱜᱮ ᱢᱮᱬᱦᱮᱫ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱛᱤᱨᱭᱟ.ᱣ ᱛᱮᱭ ᱛᱷᱟᱯᱟ ᱜᱚᱫ ᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱤᱱᱟ.ᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱦᱚᱴᱚᱜ ᱛᱚᱯᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱦᱚᱸ ᱰᱤᱧ ᱰᱟ.ᱵᱩᱨ ᱞᱤᱸᱜᱤ ᱟᱬᱜᱚ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱧᱮᱞ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱟ.ᱰᱤ ᱡᱩᱨ ᱠᱚ ᱦᱟᱦᱟᱲᱟ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱤᱱᱟ. ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱤᱸᱜᱽᱨᱟ.ᱡᱽ ᱯᱷᱟ.ᱫᱽᱨᱤ ᱠᱚ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱨᱤᱱ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱳᱨᱳ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱵᱟᱛᱟᱣ ᱠᱚ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱾

ᱤᱸᱜᱽᱨᱟ.ᱡᱽ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱱᱟᱦᱟᱪᱟᱨ ᱵᱟ.ᱭᱼᱵᱟ.ᱭ ᱛᱮ ᱵᱟ.ᱲᱛᱤ ᱤᱫᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱧᱮᱞᱛᱮ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱤᱞᱠᱟ. ᱫᱚ ᱟ.ᱰᱤ ᱠᱟᱺᱦᱤᱥ ᱮ ᱟ.ᱭᱠᱟ.ᱣ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞ ᱞᱟ.ᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱑᱘ ᱥᱮᱸᱪᱚᱨᱤ ᱢᱩᱪᱟ.ᱫ ᱢᱩᱪᱟ.ᱫ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱫᱩᱞᱟ.ᱲᱤᱭᱟ. ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱚᱨᱮᱡ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱤᱸᱜᱽᱨᱟ.ᱡᱽ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱱᱟᱦᱟᱪᱟᱨ ᱴᱮᱠᱟᱣ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱞᱟ.ᱜᱤᱫ ᱛᱤᱞᱠᱟ. ᱵᱟᱵᱟ ᱟᱜ ᱟ.ᱭᱩᱨ ᱛᱮ ᱛᱩᱯᱩᱫ ᱮᱭᱦᱚᱵ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱛᱩᱯᱩᱫ ᱑᱖᱘᱑ ᱠᱷᱚᱱ ᱑᱗᱘᱔ ᱫᱷᱟ.ᱵᱤᱡ ᱡᱩᱞ ᱟᱠᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱞᱟ.ᱰᱷᱟ.ᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱨᱥᱚᱝ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱛᱩᱯᱩᱫ ᱠᱟᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟ.ᱜ ᱫᱤᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱷᱟᱜᱚᱞᱯᱩᱨ ᱨᱮ ᱠᱚᱞᱮᱠᱴᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱯᱷᱟ.ᱫᱽᱨᱤ ᱚᱜᱚᱥᱴ ᱠᱞᱤᱵᱽᱞᱮᱸᱰ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱟ.ᱱᱤᱡ ᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱱᱩᱭ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱴᱷᱟᱶ ᱨᱤᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱟ.ᱰᱤ ᱡᱩᱨ ᱮ ᱦᱟᱨᱠᱮᱛ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱢᱟᱦᱟᱡᱚᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱱᱟᱦᱟᱪᱟᱨ ᱛᱟᱺᱦᱩ ᱵᱟ.ᱲᱛᱤ ᱤᱫᱤ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱚ ᱧᱮᱞᱛᱮ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱤᱞᱠᱟ. ᱢᱟᱺᱡᱷᱤ ᱭᱟᱜ ᱨᱟ.ᱜᱤ ᱫᱚ ᱛᱟᱺᱦᱩ ᱵᱟ.ᱲᱛᱤ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱫᱚ ᱚᱜᱚᱥᱴ ᱠᱞᱤᱵᱽᱞᱮᱸᱰ ᱜᱚᱡᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮ ᱴᱷᱟ.ᱣᱠᱟ. ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱾ ᱠᱞᱤᱵᱽ ᱞᱮᱸᱰᱟᱜ ᱵᱷᱟᱜᱚᱞᱯᱩᱨ ᱦᱤᱨᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱵᱮᱲᱟᱨᱮ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱤᱞᱠᱟ. ᱢᱟᱺᱡᱷᱤ ᱫᱚ ᱵᱟ.ᱭ ᱵᱟ.ᱭ ᱛᱮ ᱟᱡ ᱥᱩᱨ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱡᱟᱜ ᱟᱜ ᱥᱟᱨ ᱛᱮᱭ ᱛᱩᱧ ᱦᱟᱨᱟᱲ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ,ᱢᱟ.ᱦᱤᱛ ᱫᱚ ᱑᱓ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱑᱗᱘᱔ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱵᱷᱟᱜᱚᱞ ᱯᱩᱨ ᱤᱫᱤᱭᱮ ᱠᱟᱱ ᱵᱮᱲᱟᱨᱮ ᱡᱤᱣᱤ ᱛᱟᱭ ᱫᱚ ᱚᱴᱟᱝ ᱮᱱᱟ ᱾

ᱠᱞᱤᱵᱽᱞᱮᱸᱰ ᱜᱚᱡ ᱟᱠᱟᱱ ᱴᱷᱟᱶ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱠᱚ ᱜᱷᱮᱨᱟᱣ ᱟ.ᱪᱩᱨ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱛᱤᱞᱠᱟ. ᱢᱟᱺᱡᱷᱤ ᱫᱚ ᱟ.ᱰᱤ ᱫᱤᱱ ᱫᱟᱨᱮ ᱠᱚᱨᱮ ᱩᱠᱩ ᱠᱟᱛᱮᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱵᱟᱭ ᱥᱟᱦᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱫ ᱛᱮ ᱫᱟᱨᱮ ᱰᱟ.ᱨ ᱮ ᱞᱟᱲᱟᱣ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱷᱟ.ᱛᱤᱨ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱥᱟᱵ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱤᱦᱚᱞ ᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱚᱸᱰᱮ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱫᱚᱢ ᱪᱟᱭᱞᱚᱢ ᱨᱮ ᱛᱚᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱚᱴᱟ ᱜᱚᱰᱟ ᱠᱚ ᱜᱚᱦᱚᱲ ᱟ.ᱪᱩᱨ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱮᱱ ᱦᱚᱸ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱪᱤᱠᱟ. ᱞᱮᱱᱟ ᱧᱮᱞᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱤᱸᱜᱽᱨᱟ.ᱡᱽ ᱯᱷᱟ.ᱫᱽᱨᱤᱭ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱜᱼᱟ," ᱱᱩᱭ ᱫᱚ ᱦᱚᱲ ᱫᱚᱭ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾ " ᱵᱮᱲᱟ ᱦᱟᱺᱥᱩᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ, ᱪᱷᱟᱱᱚᱜ ᱟᱭ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱞᱟᱛᱷᱟ ᱤᱸᱜᱽᱨᱟ.ᱡᱽ ᱥᱟᱦᱮᱵᱽ ᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱠᱮᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱵᱷᱟᱜᱚᱞᱯᱩᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱲᱮ ᱫᱟᱨᱮ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱜᱮᱥᱟᱭ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮ ᱠᱚ ᱯᱟ.ᱥᱤ ᱜᱚᱡ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱟᱡᱟᱜ ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱢᱟᱸᱦᱟ ᱢᱟᱺᱦᱤᱛ ᱫᱚ ᱒᱑. ᱑. ᱑᱗᱘᱔ ᱥᱟᱞ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱜᱩᱨ ᱛᱟᱭᱚᱢ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱟᱲᱮ ᱫᱟᱨᱮ ᱨᱮᱠᱚ ᱯᱟ.ᱥᱤ ᱜᱚᱡ ᱞᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱛᱤᱞᱠᱟ. ᱪᱷᱚᱠ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱠᱚ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱾ ᱟᱡᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱛᱤᱞᱠᱟ. ᱦᱟᱴ, ᱛᱤᱞᱠᱟ. ᱵᱟᱡᱟᱨ, ᱛᱤᱞᱠᱟ. ᱢᱚᱦᱚᱞ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱟᱠᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱑᱘. ᱘. ᱑᱙᱔᱗ ᱥᱟᱞᱮᱨᱮ ᱵᱷᱟᱜᱚᱞᱯᱩᱨ ᱪᱷᱚᱠᱨᱮ ᱟᱡᱟᱜ ᱢᱩᱴᱷᱟ.ᱱ ᱦᱚᱸ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱤᱞᱠᱟ. ᱢᱟᱺᱠᱷᱤ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱵᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱵᱟ.ᱱᱩᱜ ᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟᱡᱟᱜ ᱥᱚᱱᱚᱛ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱞᱟ.ᱜᱤᱫ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱠᱟ.ᱢᱤ ᱫᱚ ᱛᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱵᱚ ᱦᱤᱲᱤᱧ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟ.ᱞᱤᱭᱟ. ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱤᱞᱠᱟ. ᱢᱟᱺᱡᱷᱤ ᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱜᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]