ᱛᱷᱚᱠ:ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱦᱴᱟᱞᱩ "ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ"

ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱔ ᱥᱟᱦᱴᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱷᱚᱠᱨᱮ, ᱥᱟᱱᱟᱢᱠᱚᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱔ ᱾