Ramjit Tudu ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱜ ᱮᱱᱮᱢᱠᱩ

Jump to navigation Jump to search
ᱮᱱᱮᱢᱠᱩ ᱞᱟᱹᱜᱤᱛ ᱥᱮᱸᱫᱨᱟᱯᱷᱟᱭᱞᱟᱣᱢᱩᱨᱪᱷᱟᱹᱣ ᱪᱟᱵᱟ
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
(ᱱᱟᱣᱟᱱᱟᱜ | ᱢᱟᱨᱮᱱᱟᱜ) ᱧᱮᱞᱢᱮ (ᱱᱟᱣᱟᱱᱟᱜ ᱕᱐ | ) (᱒᱐ | ᱕᱐ | ᱑᱐᱐ | ᱒᱕᱐ | ᱕᱐᱐)

᱒᱐ ᱚᱜᱚᱥᱴ ᱒᱐᱒᱒

᱑᱕ ᱚᱜᱚᱥᱴ ᱒᱐᱒᱒

᱑᱓ ᱚᱜᱚᱥᱴ ᱒᱐᱒᱒

᱙ ᱚᱜᱚᱥᱴ ᱒᱐᱒᱒

᱒᱒ ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱑

᱒᱐ ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱑

᱖ ᱚᱜᱚᱥᱴ ᱒᱐᱒᱑

᱓ ᱡᱩᱞᱟᱭ ᱒᱐᱒᱑

᱓᱐ ᱡᱩᱱ ᱒᱐᱒᱑

(ᱱᱟᱣᱟᱱᱟᱜ | ᱢᱟᱨᱮᱱᱟᱜ) ᱧᱮᱞᱢᱮ (ᱱᱟᱣᱟᱱᱟᱜ ᱕᱐ | ) (᱒᱐ | ᱕᱐ | ᱑᱐᱐ | ᱒᱕᱐ | ᱕᱐᱐)