Jump to content

Ramjit Tudu ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱜ ᱮᱱᱮᱢᱠᱩ

A user with ᱕,᱙᱙᱗ edits. Account created on ᱔ ᱚᱜᱚᱥᱴ ᱒᱐᱑᱘.
ᱮᱱᱮᱢᱠᱩ ᱞᱟᱹᱜᱤᱛ ᱥᱮᱸᱫᱨᱟᱯᱷᱟᱭᱞᱟᱣᱢᱩᱨᱪᱷᱟᱹᱣ ᱪᱟᱵᱟ
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
(ᱱᱟᱣᱟᱱᱟᱜ | ᱢᱟᱨᱮᱱᱟᱜ) ᱧᱮᱞᱢᱮ (ᱱᱟᱣᱟᱱᱟᱜ ᱕᱐ | ) (᱒᱐ | ᱕᱐ | ᱑᱐᱐ | ᱒᱕᱐ | ᱕᱐᱐)

᱘ ᱡᱩᱱ ᱒᱐᱒᱔

᱑᱒ ᱢᱮ ᱒᱐᱒᱔

᱑᱑ ᱮᱯᱨᱤᱞ ᱒᱐᱒᱔

᱖ ᱮᱯᱨᱤᱞ ᱒᱐᱒᱔

᱑᱗ ᱢᱟᱨᱪ ᱒᱐᱒᱔

᱑᱖ ᱢᱟᱨᱪ ᱒᱐᱒᱔

᱙ ᱢᱟᱨᱪ ᱒᱐᱒᱔

᱘ ᱢᱟᱨᱪ ᱒᱐᱒᱔

᱒᱕ ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱔

᱒᱔ ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱔

᱑᱒ ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱔

᱑ ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱔

᱒᱗ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱔

᱒᱑ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱔

᱔ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱔

᱒ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱔

᱓᱑ ᱰᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱓

᱑᱘ ᱰᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱓

(ᱱᱟᱣᱟᱱᱟᱜ | ᱢᱟᱨᱮᱱᱟᱜ) ᱧᱮᱞᱢᱮ (ᱱᱟᱣᱟᱱᱟᱜ ᱕᱐ | ) (᱒᱐ | ᱕᱐ | ᱑᱐᱐ | ᱒᱕᱐ | ᱕᱐᱐)