Jump to content

ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ: ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ ᱠᱚ

(Spelling ᱦᱩᱲᱟᱹᱜ ᱠᱚ ᱧ ᱥᱚᱡᱷᱮ ᱟᱠᱟᱫᱟ)
 
== ᱵᱟᱰᱟᱭ ==
ᱦᱚᱭ ᱨᱮ ᱫᱟᱜᱣᱟᱥᱯᱫᱟᱜᱵᱷᱟᱯ ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱟᱜ ᱥᱩᱯᱩᱨ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮᱠᱟᱛᱮᱜ ᱥᱟᱸᱜᱷᱱᱟᱱ (condensation) ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱚᱥᱟᱸᱠ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱡᱚᱠᱦᱚᱱᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱚᱞᱚ ᱚᱥᱟᱸᱠ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱧᱩᱨᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱛᱚᱠᱷᱚᱱ ᱞᱚᱞᱚᱨᱮᱭᱟᱲ ᱫᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱩᱴ ᱥᱮ ᱟᱨᱮᱞ ᱨᱩᱯ ᱛᱮ ᱚᱛ ᱨᱮ ᱧᱩᱨᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱜᱮ ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ (ᱡᱟᱹᱲᱤ) ᱵᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ-ᱟ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱥ ᱚᱠᱛᱚ ᱶᱤᱛᱳᱨᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱮ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱟᱠᱟᱫ ᱫᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ-ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱠᱟᱬ ᱶᱤᱛᱳᱨᱢᱚᱛᱨᱚ ᱦᱤᱢᱠᱟᱬ ᱠᱷᱚᱱ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱫᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱸᱥ ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱟᱯᱤ ᱵᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ-ᱟ᱾
[[ᱨᱮᱫ:MeanMonthlyP.gif|center|thumb|550x550px|ᱫᱩᱱᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱩᱫᱟᱹ-ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱨᱮ ᱢᱟᱥᱣᱟᱨ ᱚᱥᱟᱛ ᱫᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱸᱥ]]
ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱨᱟᱠᱟᱵᱚᱜ ᱫᱟᱜᱣᱟᱥᱯᱫᱟᱵᱷᱟᱯ ᱪᱮᱛᱟᱪᱮᱛᱟᱱ ᱛᱮ ᱨᱟᱠᱟᱵᱚᱜ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱜ ᱪᱷᱟᱹᱨᱭᱟᱹᱣᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱲᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱦᱚᱭ ᱪᱮᱛᱟᱱᱛᱮ ᱨᱟᱠᱟᱵᱚᱜ-ᱟ, ᱩᱱᱨᱮ ᱫᱟᱜᱣᱟᱥᱯᱫᱟᱜᱵᱷᱟᱯ ᱫᱷᱟᱨᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱚᱢ ᱤᱫᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱵᱟᱬᱜᱤᱵᱟᱬᱛᱤ ᱪᱮᱛᱟᱱᱛᱮ ᱨᱟᱠᱟᱵᱚᱜ-ᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱦᱚᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱚᱞᱚ ᱚᱱᱟ ᱟᱸᱠᱟᱸᱥ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ-ᱟ,ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱚᱭ ᱫᱟᱜᱣᱟᱥᱯᱫᱟᱜᱵᱷᱟᱯ ᱮ ᱫᱷᱟᱨᱟᱱ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱼᱟ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱠᱚᱢ ᱛᱟᱯᱫᱷᱤᱯᱟᱣ ᱨᱮ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ, ᱫᱟᱜᱣᱟᱥᱯᱫᱟᱜᱵᱷᱟᱯ ᱫᱟᱜ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ- ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱨᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱨᱤᱢᱤᱞ ᱫᱚ ᱵᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱨᱤᱢᱤᱞ ᱫᱟᱜ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱫᱷᱚᱨᱚᱛᱟᱞ ᱨᱮ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱮᱫ-ᱟ᱾ ᱴᱤᱯᱤᱜ ᱫᱟᱜ ᱵᱟᱱᱟᱣ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱦᱚᱸ ᱡᱩᱫᱤ ᱦᱚᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱯᱫᱷᱤᱯᱟᱣ ᱠᱚᱢ ᱤᱫᱤᱜ -ᱤᱫᱤᱜ ᱛᱮ ᱦᱤᱢᱟᱸᱠ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱠᱚᱢ ᱦᱭᱩᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ-ᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱦᱤᱢᱡᱟᱹᱲᱤ ᱫᱟᱜ, ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱟᱨᱟᱭᱟᱵᱟᱨᱭᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱵᱚᱱ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱢᱟ᱾
 
* (᱑) ᱦᱚᱭ ᱨᱮ ᱯᱟᱨᱭᱟᱯᱛᱥᱟᱨᱮᱡ ᱟᱸᱥ ᱨᱮ ᱫᱟᱜᱣᱟᱥᱯᱫᱟᱜ ᱵᱷᱟᱯ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱨ
* (᱒) ᱣᱟᱥᱯᱵᱷᱟᱯ ᱛᱮ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱦᱚᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱥᱩᱨ ᱨᱮ ᱦᱮᱡᱩᱜ ᱨᱮ ᱨᱮᱭᱟᱲᱚᱜ ᱼᱟ ᱟᱨ ᱚᱥᱟᱸᱠ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜᱟ᱾
*
 
== ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ==
᱕,᱓᱖᱕

edits