ᱦᱚᱨᱤᱭᱟᱱᱵᱷᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱦᱚᱨᱤᱭᱟᱱᱵᱷᱤ
हरयाणवी
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱴᱷᱟᱶᱥᱤᱧᱚᱛ
ᱮᱞᱟᱠᱟᱦᱚᱨᱤᱭᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱫᱤᱞᱞᱤ
ᱡᱟᱹᱛᱦᱚᱨᱤᱭᱟᱱᱵᱷᱤ ᱦᱚᱲ
ᱚᱞ ᱛᱚᱦᱚᱨ
ᱫᱮᱵᱽᱱᱟᱜᱽᱨᱤ
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱳᱰ
ISO 639-3bgc
ᱜᱞᱳᱴᱳᱞᱳᱜᱽhary1238[᱑]
ᱦᱚᱨᱤᱭᱟᱱᱵᱷᱤ ᱨᱚᱲᱼᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ

ᱦᱚᱨᱤᱭᱟᱬᱤ ᱥᱮ ᱦᱚᱨᱤᱭᱟᱱᱵᱷᱤ (हरियाणवी ᱦᱚᱨᱤᱭᱟᱬᱵᱷᱤ ᱥᱮ हरयाणवी ᱦᱚᱨᱭᱟᱬᱵᱷᱤ) ᱫᱚ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱨᱤᱭᱟᱬᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱢᱤᱫ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱤᱱᱫᱳᱼᱟᱨᱡᱚ ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱫᱤᱞᱞᱤ[᱒] ᱟᱨ ᱮᱴᱟᱜ ᱢᱮᱹᱴᱨᱚᱯᱚᱞᱤᱴᱚᱱ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱟ ᱾ ᱵᱨᱚᱡᱽ ᱟᱨ ᱠᱷᱟᱨᱤᱵᱳᱞᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮ ᱦᱚᱨᱤᱭᱟᱬᱵᱷᱤ ᱦᱚᱸ ᱯᱟᱪᱮ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱞᱮᱠᱷᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱫᱮᱵᱽᱱᱟᱜᱽᱨᱤ ᱪᱤᱠᱤ[᱓] ᱛᱮᱠᱚ ᱚᱞᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ ᱨᱮ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱫᱚᱝᱜᱚᱞ[᱔], ᱥᱩᱞᱛᱟᱱ ᱥᱮ ᱛᱟᱱᱩ ᱣᱮᱫᱮᱥ ᱢᱮᱹᱱᱩ ᱨᱤᱴᱟᱨᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱭᱢᱟ ᱵᱚᱞᱤᱭᱩᱰ ᱥᱤᱱᱮᱢᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱨᱤᱭᱟᱱᱵᱷᱤ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ ᱟᱨ ᱦᱚᱨᱤᱭᱟᱱᱵᱷᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱚ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱠᱟᱫᱟ ᱾[᱕] ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱤᱱᱮᱢᱟ ᱠᱚ ᱜᱚᱴᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱟᱨ ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣᱱᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱾[᱖][᱗]

ᱯᱟᱠᱤᱥᱛᱟᱱ ᱨᱮ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱫᱷᱟᱨᱚᱱ ᱟᱹᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱦᱚᱨᱤᱭᱟᱱᱵᱷᱤ Transliteration ᱢᱮᱱᱮᱛ
तू कित जावै सै? Tū kit javæ sæ? ᱟᱢ ᱚᱠᱟᱛᱮᱢ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ?
तू के करै सै? Tū ke karæ sæ? ᱟᱢ ᱪᱮᱫ ᱮᱢ ᱪᱮᱠᱟᱭ ᱫᱟ?
के नाम सै तेरा? Ke nām sæ terā? ᱟᱢᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱪᱮᱫ?
के खाया तन्नै? Ke khāyā tannæ? ᱟᱢ ᱪᱮᱫ ᱮᱢ ᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ?
के चाल रह्य सै? Ke chāl rhyā sæ? ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ?
मन्नै कोनी / कोना बेरा। Mannæ konī/konā berā. ᱤᱧ ᱵᱟᱹᱧ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱾
के चक्कर सै? Ke chakkar sæ? ᱟᱢᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ?
कित का सै तू? Kit kā sæ tū? ᱟᱢ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱠᱷᱚᱱ?
घरां कोन कोन सै? Gharān kaun kaun sæ? ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ?
तेरा घर कित सि सै? Terā ghar kit si sæ? ᱟᱢᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱨᱮ?
रोटी खा ली के? Roṭi khā lī ke? ᱯᱤᱴᱷᱟᱹᱢ ᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱥᱮ?
के गयान सै / के ढ़ग सै? Ke Gyān sæ? / Ke ḍhang sæ? ᱟᱢ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱢᱟ?
मन्नै तेरे तै कही थी। Mannæ tere tæ kahī thī. ᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱮᱫ ᱢᱮᱭᱟ ᱾
या म्हारी छौरी सै। Yā mhārī chhorī sæ. ᱩᱱᱤ ᱤᱧ ᱨᱮᱱ ᱠᱩᱲᱤ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾
यो म्हारा छौरा सै। Yo mhāra chhorā sæ. ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱤᱧ ᱨᱮᱱ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾
तू कढ़ सी आवैगा? Tū kaḍh sī āvegā? ᱟᱢ ᱛᱤᱱ ᱡᱚᱠᱷᱮᱡ ᱮᱢ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ?
तेरी बाट देखुं था। Terī bāṭ dekhun thā ᱤᱧ ᱟᱢᱤᱧ ᱛᱟᱹᱜᱤᱭᱟᱢ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ ᱾
तेरा ब्याह हो रह्य सै के? Tera byāh ho rhyā sæ ke? ᱟᱢ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱜᱮᱭᱟᱢ ᱪᱮ?
कुन सि जगाह कन्नि चाल्या तू? Kun si jagāh kanni chālyā tū? ᱟᱢ ᱚᱠᱟ ᱥᱚᱦᱚᱨᱮᱢ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ?
उरेन नै आ। Uren næ ā. ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱦᱤᱡᱩᱢ ᱾
हम्बै। hambæ ᱦᱮᱸ/ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱠᱟᱛᱮ
‍कड़ै? / कित? Kaḍæ? / Kit? ᱚᱠᱟᱨᱮ?
चल चालां गे। Chal chālān ge. ᱫᱮᱞᱟ ᱪᱚᱞᱚ ᱾
चुप रह। Chup raha. ᱛᱷᱤᱨ ᱡᱚᱢ ᱾
घणा मत ना बोल्लै। Ghaṇā mat nā bollæ. ᱰᱷᱮᱨ ᱟᱞᱚᱢ ᱨᱚᱲᱼᱟ ᱾
गबरु छोरा सै। Gābru chhorā sæ. ᱩᱱᱤ ᱢᱤᱫ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾
किंघानै? Kinghānæ? ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱥᱮᱫ?
गाडी न्यूहे चालेगी। Gadi Nyuhe Chaalegi. ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱾
मिह बरसै सै। Mih barsæ sæ. ᱫᱟᱜ ᱨᱟᱹᱲᱤ ᱮᱫᱟᱭ ᱾

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "Haryanvi". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History. {{cite book}}: Unknown parameter |chapterurl= ignored (help)
  2. "The Languages of Delhi – A Microcosm of India's Diversity". The Wire. Retrieved 28 July 2020.
  3. "Haryanvi". Multitree. Retrieved 6 October 2018.
  4. "Aamir Khan's Dangal Declared Tax Free in Haryana". NDTV.com. 25 December 2016. Retrieved 6 October 2018.
  5. "Haryanvi cinema booms". HT (in ᱟᱝᱜᱽᱨᱮᱡᱤ). 23 September 2018. Retrieved 6 October 2018.
  6. "South Korean First Lady, a Fan of Dangal, Invites Phogat Sisters For Tea". News18. 9 July 2018. Retrieved 6 October 2018.
  7. "As audiences embrace local stories, should Bollywood tap into 'Make in India'?". Moneycontrol. 5 October 2018. Retrieved 6 October 2018.

ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]