ᱦᱟᱝᱡᱳᱣ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱦᱟᱝᱡᱳᱣ (/ˈhɑːŋˈdʒoʊ/ (HAHNG-JOH) or /hæŋˈdʒoʊ/ (hang-JOH); Chinese 杭州, Wu Chinese pronunciation: [ɦɑ̃.tse], [xǎŋ. ⁇ ʂóʊ] i), ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱨᱳᱢᱟᱱᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱦᱟᱝᱪᱳᱣ, ᱫᱚ ᱪᱤᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱷᱮᱡᱤᱭᱟᱝ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱟᱡᱽᱜᱟᱲ ᱟᱨ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱦᱚᱲ ᱮᱞ ᱟᱱ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱪᱤᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱛᱚᱢᱼᱯᱟᱪᱮ ᱥᱮᱦᱮᱫ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱦᱟᱝᱡᱳᱣᱩ ᱵᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱥᱟᱝᱜᱷᱟᱭᱤ ᱟᱨ ᱱᱤᱝᱵᱳ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱦᱟᱝᱡᱳᱣ ᱫᱚ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱧᱮ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱧᱩᱛᱩᱢᱮ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱞᱮᱫᱼᱟ ᱟᱨ ᱯᱟᱨᱚᱢᱮᱱ ᱥᱟᱭ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱪᱤᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱟᱨ ᱯᱨᱚᱥᱟᱨ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱪᱤᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤᱟᱹᱨᱤ ᱟᱨ ᱤ-ᱠᱳᱢᱟᱨᱥ ᱦᱟᱵᱽ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱝᱜᱷᱟᱭᱤ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱭᱟᱝᱛᱡᱤ ᱰᱮᱞᱴᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱱᱟᱜᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱦᱟᱝᱡᱳᱣ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱵ-ᱯᱨᱚᱵᱷᱤᱱᱥᱟᱞ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱦᱟᱝᱡᱳᱣ ᱢᱤᱴᱨᱚᱯᱚᱞᱤᱴᱚᱱ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱴᱷᱟᱶ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱜᱩᱣᱟᱝᱡᱳᱣ-ᱥᱮᱱᱡᱷᱮᱱ ᱯᱟᱨᱞ ᱨᱤᱵᱚᱨ ᱟᱜᱽᱞᱳᱢᱮᱨᱮᱥᱚᱱ, ᱥᱟᱹᱱᱜᱷᱟᱹᱭ-ᱥᱩᱡᱳᱣ-ᱣᱩᱠᱥᱤ-ᱪᱟᱝᱡᱳᱣ ᱠᱚᱱᱚᱨᱵᱮᱥᱚᱱ ᱟᱨ ᱵᱤᱡᱤᱝ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱪᱤᱱ ᱨᱮ ᱯᱩᱱ ᱟᱱᱟᱜ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱒᱐᱑᱙ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱦᱟᱝᱡᱳᱣ ᱢᱤᱴᱨᱚᱯᱚᱞᱤᱴᱚᱱ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮ ᱓.᱒ ᱴᱨᱤᱞᱤᱭᱚᱱ ᱭᱩᱟᱱᱟᱱ (᱔᱘᱖.᱕᱓ ᱵᱤᱞᱤᱭᱚᱱ ᱰᱚᱞᱟᱨ) ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱨᱚᱥ ᱢᱤᱴᱨᱚᱯᱚᱞᱤᱴᱚᱱ ᱯᱨᱚᱰᱚᱠᱴ (ᱱᱟᱢᱮᱞ) ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱭᱡᱮᱨᱤᱭᱟ (ᱟᱯᱷᱨᱤᱠᱟ ᱨᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ) ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱤᱠᱟᱱᱚᱢᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱒᱐᱒᱐ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱤᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱡᱚᱠᱷᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱑᱑,᱙᱓᱖,᱐᱑᱐ ᱦᱚᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ᱾ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ, ᱑᱓.᱐᱓ ᱢᱤᱞᱤᱭᱚᱱ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱮᱞᱮᱞ ᱘.᱑᱐᱗.᱙ ᱠᱤᱞᱚᱢᱤᱴᱚᱨ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮ ᱦᱟᱝᱡᱳᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱥᱚᱦᱨᱤ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱟᱨ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱓ ᱥᱚᱦᱨᱤ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾

Hangzhou
杭州市
Hangchow, Hang Tsei, Hangchou
Prefecture-level and sub-provincial city
ᱚᱯᱷᱤᱥᱤᱭᱟᱞ ᱢᱟᱨᱠᱷᱟ Hangzhou
ᱥᱤᱞ
Map
Location of Hangzhou City jurisdiction in Zhejiang
Location of Hangzhou City jurisdiction in Zhejiang
Lua error in ᱢᱳᱰᱩᱞ:Location_map at line 522: Unable to find the specified location map definition: "Module:Location map/data/Zhejiang" does not exist.Location of the city center in Zhejiang##Location of the city center in China
Coordinates (Zhejiang Municipal People's Government): 30°16′01″N 120°09′11″E / 30.267°N 120.153°E / 30.267; 120.153Coordinates: 30°16′01″N 120°09′11″E / 30.267°N 120.153°E / 30.267; 120.153
Country China
ProvinceZhejiang
Municipal seatShangcheng District
ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ
 • ᱞᱮᱠᱟᱱSub-provincial city
 • ᱪᱟᱪᱞᱟᱣHangzhou Municipal People's Congress
 • CCP SecretaryLiu Jie
 • Congress ChairmanLi Huolin
 • MayorYao Gaoyuan
 • CPPCC ChairmanMa Weiguang
ᱮᱨᱤᱭᱟ
 • Prefecture-level and sub-provincial city16821.1 ᱠᱤᱢᱤ (6494.7 ᱜᱟᱺᱴ ᱢᱟᱭᱤᱞ)
ᱥᱟᱦᱟᱨ • ᱱᱟᱜᱟᱨ8259.9 ᱠᱤᱢᱤ (3189.2 ᱜᱟᱺᱴ ᱢᱟᱭᱤᱞ)
 • ᱱᱟᱜᱟᱨ8107.9 ᱠᱤᱢᱤ (3130.5 ᱜᱟᱺᱴ ᱢᱟᱭᱤᱞ)
ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱡᱚᱠᱷᱟ ᱥᱮᱨᱢᱟ(2020 census)[᱑]
 • Prefecture-level and sub-provincial city᱑᱑,᱙᱓᱖,᱐᱑᱐
 • ᱰᱮᱱᱥᱤᱴᱤ710/ᱠᱤᱢᱤ2 (1800/ᱜᱟᱺᱴ ᱢᱟᱹᱭᱤᱞ)
 • ᱱᱟᱜᱟᱨ᱑᱐,᱗᱑᱑,᱒᱓᱘
 • ᱱᱟᱜᱟᱨ ᱰᱮᱱᱥᱤᱴᱤ1300/ᱠᱤᱢᱤ2 (3400/ᱜᱟᱺᱴ ᱢᱟᱹᱭᱤᱞ)
 • ᱢᱟᱦᱟᱱᱟᱜᱟᱨ᱑᱓,᱐᱓᱕,᱓᱒᱙
 • ᱢᱟᱦᱟᱱᱟᱜᱟᱨ ᱰᱮᱱᱥᱤᱴᱤ1600/ᱠᱤᱢᱤ2 (4200/ᱜᱟᱺᱴ ᱢᱟᱹᱭᱤᱞ)
 • National rank᱕th
Demonym(s)Hangzhounese[᱒][᱓][᱔]
(杭州, Hángzhōurén)
China Standard (ᱭᱩᱴᱤᱥᱤ+8)
ᱯᱤᱱ ᱠᱳᱰ310000
ᱟᱭ.ᱮᱥ.ᱳ ᱓᱑᱖᱖ ᱠᱳᱰCN-ZJ-01
GDP (Nominal)2021[᱕]
 - TotalCN¥1.811 trillion
(US$280.76 billion)
 - Per capitaCN¥151,717
(US$23,522)
 - Growthincrease 8.5%
 - Metro (2018)CN¥2.6517 trillion[᱖]
(US$400.7 billion)
Licence plate prefixes浙A
Regional varietyWu: Hangzhou dialect
ᱣᱮᱵᱽᱥᱟᱭᱤᱴHangzhou.gov.cn
City tree
Camphor laurel (Cinnamomum camphora)
City flower

Sweet Osmanthus (Osmanthus fragrans)
Lua error in ᱢᱳᱰᱩᱞ:Infobox_multi-lingual_name at line 306: attempt to call field '_lang' (a nil value).

ᱱᱟᱜᱟᱢ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱱᱟᱜᱟᱢ

ᱞᱤᱭᱟᱝᱡᱷᱩ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱥᱚᱨᱮᱥ ᱡᱮᱰ ᱠᱳᱝ ᱾ ᱦᱮᱢᱩᱰᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱱᱤᱭᱳᱞᱤᱛᱷᱤᱠ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ ᱗᱐᱐᱐ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱟᱝᱡᱳᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱢᱟᱝ-ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮ ᱑᱐᱐ ᱠᱤᱞᱚᱢᱤᱴᱚᱨ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱨᱮ ᱭᱩᱭᱟᱳ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱜᱮ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱪᱤᱱ ᱨᱮ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱫᱷᱟᱣ ᱦᱳᱲᱳ ᱪᱟᱥ ᱞᱮᱱᱟ ᱾ ᱡᱮᱰᱤ-ᱠᱟᱨᱪᱟᱨ ᱞᱤᱭᱟᱝᱡᱷᱩ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ (ᱦᱟᱝᱡᱩᱣᱟᱜ ᱮᱛᱚᱢᱼᱯᱟᱪᱮ ᱥᱮᱫᱟᱜ ᱱᱚᱶᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ) ᱫᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱩᱨ ᱥᱩᱯᱩᱨ ᱨᱮ ᱕,᱐᱐᱐ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱦᱟᱝᱡᱩᱳᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱮᱛᱟᱨᱟᱜ ᱡᱟᱜᱟ ᱠᱚ ᱢᱩᱫᱽ ᱨᱮ ᱚᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱡᱟᱜᱟ ᱫᱚ ᱭᱩᱦᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱛᱮ ᱵᱟᱭᱡᱩᱣᱮ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱚᱛᱱᱚᱜ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱡᱟᱝᱜᱟᱡᱤ ᱫᱤᱯ ᱰᱮᱞᱴᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱛᱞᱟᱭᱤᱴ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱡᱟᱝᱜᱽᱡᱤ ᱫᱟᱨᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱫᱟᱨᱮ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱾

ᱦᱟᱝᱡᱳᱣ ᱫᱚ ᱡᱮᱡᱤᱭᱟᱝ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱛᱚᱢᱼᱯᱟᱪᱮ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱪᱤᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱮᱱᱟᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱧᱮ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱨᱮ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱵᱤᱡᱤᱝ ᱥᱮᱱᱚᱜᱼᱟ, ᱭᱟᱝᱛᱡᱤ ᱫᱤᱯ ᱰᱮᱞᱴᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱧᱮᱼᱛᱟᱞᱢᱟ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱨᱮ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱥᱚᱱ ᱪᱟᱪᱞᱟᱣ ᱴᱚᱴᱷᱟ (ᱥᱩᱵᱽ-ᱯᱷᱨᱳᱵᱷᱤᱱᱥᱤᱭᱟᱞ ᱥᱚᱦᱚᱨ) ᱟᱱᱦᱩᱭᱟᱭ ᱯᱨᱚᱫᱮᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱩᱨᱩ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱟᱪᱷᱮ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱦᱟᱝᱡᱳᱣ ᱵᱮᱭ ᱥᱩᱨ ᱨᱮ ᱠᱚᱥᱴᱟᱞ ᱯᱞᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱩᱨᱩᱵᱽ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱫᱚ ᱠᱤᱭᱟᱸᱛᱟᱝ ᱜᱟᱰᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱛᱚᱢ ᱨᱮ ᱯᱟᱪᱮ ᱜᱟᱰᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱟᱨ ᱮᱛᱚᱢ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱨᱮ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. "China: Zhèjiāng (Prefectures, Cities, Districts and Counties) - Population Statistics, Charts and Map". www.citypopulation.de.
  2. Bayne, John (2006), "Images of the Chinese Photography and Consumerism in 1990s Hangzhou", Consuming China: Approaches to Cultural Change in Contemporary China, Abingdon: Routledge, p. 196, ISBN 9781135791438.
  3. Zhang Zhongyuan (2018), "Exploring the Spacial Dynamics of the City: A Case Study in China", Organizational Space and Beyond: The Significance of Henri Lefebvre for Organizational Studies, Routledge Studies in Management, Organizations, and Safety, Abingdon: Routledge, p. 244, ISBN 9781315302416.
  4. Akhtar, Ali Humayun (2022), 1368: China and the Making of the Modern World, Stanford: Stanford University Press, p. 149, ISBN 9781503631519.
  5. "The city's GDP increased on an annual basis by 8.5%! Hangzhou showed the "transcript" of economic development in 2021" 全市GDP同比增长8.5%! 杭州亮出2021年经济发展"成绩单". ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ 22, 2022. Archived from the original on ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ 26, 2022. Retrieved ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ 25, 2022.
  6. ᱛᱩᱢᱟᱹᱞ ᱦᱩᱲᱟᱹᱜ:Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named ssdph.com.cn