ᱩᱢᱤᱨᱫᱟ ᱟᱹᱛᱩ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search

ᱩᱢᱤᱨᱫᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱩᱨᱩᱢ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱩᱢᱤᱨᱫᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱟᱹᱛᱩ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱚ ᱵᱮᱸᱛᱞᱩᱴᱤ ᱡᱟᱯᱟᱜ, ᱢᱚᱭᱩᱨ ᱵᱷᱚᱸᱡᱽ ᱦᱚᱱᱚᱛ, ᱳᱰᱤᱥᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ, ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱛᱩ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱴᱚᱞᱟ ᱠᱚ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱚᱱᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱚ ᱯᱮᱭᱟ ᱴᱚᱞᱟ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱑ - ᱢᱟᱨᱮ ᱰᱤᱦᱤ ᱒ - ᱜᱚᱭᱟ ᱴᱚᱞᱟ ] , ᱓ - ᱛᱟᱞᱟ ᱰᱤᱦᱤ, ᱔ - ᱰᱟᱹᱦᱤ ᱴᱚᱞᱟ ᱾

ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱛᱮᱭᱟᱜ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱰᱟᱹᱦᱤ ᱴᱚᱞᱟ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹ ᱜᱟᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹ ᱜᱟᱲ ᱨᱮ ᱒᱐᱑᱔ ᱥᱮᱥᱟᱭ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱛᱮᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱥᱮᱪᱮᱫᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱤᱫ ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱟᱥᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ ᱾ ᱢᱟᱨᱮ ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱚᱞ ᱤᱛᱩᱱ ᱧᱩᱢ ᱛᱮ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱠᱮ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱚᱞ ᱪᱤᱠᱤ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱛᱮ ᱵᱤᱱᱤᱰ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱮᱫ-ᱟ ᱾ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱝᱜᱟ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱮᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ ᱾ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ ᱥᱩᱨ ᱨᱮ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱛᱷᱟᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ ᱾ ᱚᱸᱰᱮ ᱪᱟᱹᱛ ᱵᱚᱝᱜᱟ ᱨᱮ ᱵᱚᱝᱜᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚᱝᱜᱮᱲ ᱠᱚ ᱮᱱᱮᱡ-ᱟ ᱾ ᱯᱮ ᱴᱚᱞᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟ ᱦᱮᱥᱮᱡ ᱥᱮᱠᱮᱡ ᱢᱟᱦᱟ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱸᱰᱟᱣ ᱮᱫ-ᱟ ᱾ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱟᱱᱟ, ᱑᱙᱙᱐ ᱥᱮᱥᱟᱭ ᱥᱚᱦᱨᱟᱭ ᱵᱚᱝᱜᱟ ᱠᱩᱱᱟᱹᱢᱤ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱟᱜ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱛᱮᱠᱚ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱞᱮᱫ-ᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱑᱘/᱑᱙/᱒᱐ ᱾ ᱐᱒ ᱾ ᱑᱙᱗᱗ ᱨᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱢᱟᱦᱟ ᱥᱮᱱᱮᱞᱮᱫ ᱜᱚᱴᱟ ᱞᱮᱫ-ᱟᱭ ᱥᱟᱨᱱᱟ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱤᱫ ᱱᱮᱸᱰᱟ ᱢᱟᱦᱟ ᱵᱟᱝ ᱠᱮᱞᱮᱱᱰᱟᱨ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱠᱮᱞᱮᱱᱰᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱩᱢᱤᱨᱫᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱯᱟᱨᱟᱵ ᱯᱩᱱᱩᱸᱭ ᱟᱨ ᱵᱚᱝᱜᱟ ᱵᱳᱨᱳ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱞᱮᱫ-ᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱵᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱢᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱳᱨᱳ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱚ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱞᱮᱫ-ᱟ ᱾

ᱯᱟᱨᱟᱵ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱩᱢᱤᱨᱫᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱟᱨᱟᱵ ᱵᱚᱝᱜᱟ ᱵᱳᱨᱳ ᱠᱚᱫᱚ- ᱑- ᱢᱟᱜᱽ, ᱢᱟᱜᱽ ᱵᱚᱝᱜᱟ ᱢᱩᱞᱩᱜ ᱢᱚᱬᱮ ᱢᱟᱦᱟ, ᱒-ᱵᱟᱦᱟ, ᱯᱷᱟᱹᱜᱩᱱ ᱵᱚᱝᱜᱟ ᱢᱩᱞᱩᱜ ᱢᱚᱬᱮ ᱢᱟᱦᱟ, ᱓-ᱪᱟᱹᱛ ᱯᱟᱛᱟ ᱨᱮ ᱫᱚᱝᱜᱮᱲ ᱮᱱᱮᱡ ᱔- ᱢᱟᱜᱢᱚᱬᱮ, ᱵᱟᱹᱭᱥᱟᱹᱛ ᱠᱩᱱᱟᱹᱢᱤ, ᱕- ᱟᱹᱥᱟᱹᱲᱤᱭᱟᱹ, ᱟᱥᱟᱲ ᱵᱚᱝᱜᱟ ᱢᱩᱞᱩᱜ ᱢᱚᱬᱮ ᱢᱟᱦᱟ, ᱖- ᱫᱟᱥᱟᱸᱭ, ᱢᱩᱞᱩᱜ ᱢᱚᱬᱮ ᱢᱟᱦᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱭᱟᱭ ᱢᱟᱦᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱤᱡ, ᱗- ᱥᱚᱦᱨᱟᱭ, ᱥᱚᱦᱨᱟᱭ ᱵᱚᱝᱜᱟ ᱠᱩᱱᱟᱹᱢᱤ, ᱘-ᱥᱟᱠᱨᱟᱛ, ᱯᱩᱥᱵᱚᱝᱜᱟ ᱠᱩᱱᱟᱹᱢᱤ ᱠᱮᱪᱟᱜ ᱵᱟᱝ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱢᱛ.᱑᱔, ᱙-ᱵᱷᱩᱡᱽᱱᱤ ᱥᱟᱠᱨᱟᱛ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱩᱣᱟᱲ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱷᱟᱹᱨᱟᱹᱭ ᱠᱩᱸᱵᱟᱹ ᱨᱮ ᱱᱮᱸᱰᱟ ᱥᱟᱵᱚᱜ-ᱟ , ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱧᱩᱦᱩᱢ ᱢᱟᱦᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱵᱟᱞᱮ ᱢᱟᱦᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱧᱩᱦᱩᱢ ᱢᱟᱦᱟ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱞᱮ ᱢᱟᱦᱟ ᱨᱮ ᱵᱷᱩᱡᱽᱱᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜ-ᱟ ᱾

ᱢᱟᱯᱟᱧᱡᱤᱠᱚ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ, ᱯᱟᱨᱟᱱᱤᱠ, ᱡᱚᱜᱽ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ, ᱡᱚᱜᱽ ᱯᱟᱨᱟᱱᱤᱠ, ᱜᱚᱰᱮᱛ, ᱱᱟᱭᱠᱮ, ᱠᱩᱰᱟᱹᱢ ᱱᱟᱭᱠᱮ ᱾ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱯᱚ ᱦᱚᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱛᱚᱨᱟᱣ ᱤᱫᱤ ᱭᱮᱫ-ᱟ ᱾ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱩᱢᱤᱨᱫᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱱᱟᱥᱮ ᱟᱹᱨᱩ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱢᱤᱫ ᱥᱮᱢᱞᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ "ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱥᱮᱢᱞᱮᱫ" ᱱᱚᱶᱟ ᱥᱮᱢᱞᱮᱫ ᱛᱟᱹᱨᱤᱨᱮ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱩᱲᱤᱠᱚ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱟᱱᱮᱡ [ᱠᱷᱮᱞᱚᱸᱰ] ᱦᱮᱯᱨᱟᱣ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱮᱱᱮᱡ ᱠᱚ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱰᱟᱦᱟᱨ, ᱞᱟᱜᱽᱬᱮ, ᱫᱚᱝ, ᱫᱟᱥᱟᱸᱭ, ᱫᱚᱝᱜᱮᱲ, ᱰᱟᱱᱴᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱠᱚ ᱮᱱᱮᱡ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱾