Jump to content

ᱪᱮᱣᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱪᱮᱣᱟ
Nyanja
Chichewa, Chinyanja
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱴᱷᱟᱶᱢᱟᱞᱟᱣᱤ, ᱡᱟᱢᱵᱤᱭᱟ, ᱢᱳᱡᱟᱢᱵᱤᱠ, ᱡᱤᱢᱵᱟᱵᱩᱭᱮ
ᱮᱞᱟᱠᱟᱮᱛᱚᱢᱼᱥᱟᱢᱟᱝ ᱟᱯᱷᱨᱤᱠᱟ
ᱡᱟᱹᱛᱪᱮᱣᱟ
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟ
᱑᱒ ᱢᱤᱞᱤᱭᱚᱱ (᱒᱐᱐᱗)[᱑]
ᱚᱞ ᱛᱚᱦᱚᱨ
ᱞᱟᱛᱤᱱ (ᱪᱮᱣᱟ ᱪᱤᱠᱤ)
ᱢᱟᱣᱟᱝᱣᱮᱜᱳ
ᱪᱮᱣᱟ ᱵᱽᱨᱮᱭᱤᱞ
ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛ
ᱟᱹᱢᱟᱹᱞᱮᱛ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱴᱚᱴᱷᱟ
 ᱢᱟᱞᱟᱣᱤ
ᱞᱮᱠᱷᱟᱥᱤᱫ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ
ᱢᱟᱹᱱ ᱮᱢᱟᱠᱟᱱ ᱴᱷᱟᱶ
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱳᱰ
ISO 639-1ny
ISO 639-2nya
ISO 639-3nya
ᱜᱞᱳᱴᱳᱞᱳᱜᱽnyan1308[᱒]
N.30 (N.31, N.121)[᱓]
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱴᱚᱴᱷᱟ99-AUS-xaa – xag
ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮ ᱪᱮᱣᱟ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱟ (ᱵᱮᱜᱟᱲ ᱨᱚᱝ)᱾ ᱥᱳᱞᱤᱰ ᱦᱟᱹᱨᱭᱟᱹᱲ ᱛᱮ ᱨᱚᱝ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱪᱮᱣᱟ ᱢᱤᱫ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ, ᱦᱟᱹᱨᱭᱟᱹᱲ ᱫᱟᱜᱽ ᱟᱛᱮ ᱨᱚᱝ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱪᱮᱣᱟ ᱢᱤᱫ ᱢᱟᱹᱱᱟᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟᱥᱤᱫ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱾
This article contains IPA phonetic symbols. Without proper rendering support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of Unicode characters. For an introductory guide on IPA symbols, see Help:IPA.
ᱞᱩᱥᱟᱠᱟ ᱥᱩᱨ ᱨᱮᱱ ᱢᱤᱫ ᱱᱟᱭᱟᱱᱡᱟ ᱨᱚᱲ ᱦᱚᱲ, ᱮᱛᱚᱢ ᱟᱯᱷᱨᱤᱠᱟ ᱨᱮᱭ ᱨᱮᱠᱳᱨᱰ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱾

ᱪᱮᱣᱟ (ᱱᱟᱭᱟᱱᱡᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱵᱟᱲᱟᱭᱚᱜᱼᱟ) ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱱᱴᱩ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱮᱛᱚᱢ, ᱮᱛᱚᱢᱼᱥᱟᱢᱟᱝ ᱥᱮ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱟᱯᱷᱨᱤᱠᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱢᱟᱞᱟᱣᱤ ᱟᱨ ᱡᱟᱢᱵᱤᱭᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ, ᱟᱨ ᱢᱳᱡᱟᱢᱵᱤᱠ ᱟᱨ ᱡᱤᱢᱵᱟᱵᱩᱭᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱹᱱᱟᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟᱥᱤᱫ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱑᱙᱖᱘ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱢᱟᱞᱟᱣᱤ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱪᱤᱱᱟᱭᱟᱱᱡᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱤᱪᱮᱣᱟ ᱦᱩᱭᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾[᱔] ᱛᱚᱵᱮ ᱡᱟᱢᱵᱤᱭᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱟᱭᱟᱱᱡᱟ ᱥᱮ ᱪᱤᱱᱟᱭᱟᱱᱡᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭᱚᱜᱼᱟ ᱾[᱕]

ᱚᱛᱱᱚᱜ ᱪᱷᱮᱨ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱱᱟᱜᱟᱢ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱟᱲᱟᱝ ᱥᱚᱜᱥᱮᱞᱮᱡ ᱥᱟᱬᱮᱥ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱨᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱱᱤᱨᱚᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱢᱟᱞᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱪᱮᱣᱟ (ᱢᱟᱞᱟᱣᱤ)[᱖] ᱴᱟᱭᱩᱱ ᱱᱟᱭᱟᱱᱡᱟ (ᱞᱩᱥᱟᱠᱟ)[᱗]
ᱟᱢ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱢᱟ? Muli bwanji? Muli bwanji?
ᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮ Ndili bwino Nili bwino / Nili mushe
ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ Zikomo Zikomo
ᱦᱮᱸ Inde Ee
ᱵᱟᱝ Iyayi/Ayi Iyayi
ᱟᱢᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱪᱮᱫ? Dzina lanu ndani?[᱘] Zina yanu ndimwe bandani?
ᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ... Dzina langa ndine... Zina yanga ndine...
ᱟᱢᱨᱮᱱ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱤᱸᱫᱽᱨᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ? Muli ndi ana angati? Muli na bana bangati? ('b' = [ŵ])
ᱤᱧ ᱨᱮᱱ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱜᱤᱸᱫᱽᱨᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱤᱱᱟ Ndili ndi ana awiri Nili na bana babili
ᱤᱧ ᱠᱷᱚᱡᱚᱜᱼᱟ... Ndikufuna... Nifuna...
ᱡᱚᱢᱟᱜ Chakudya Vakudya
ᱫᱟᱜ Madzi Manzi
ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ? Ndi zingati? Ni zingati?
ᱜᱟᱯᱟ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ Tionana mawa Tizaonana mailo
ᱤᱧ ᱟᱢᱤᱧ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲᱟᱢᱟ Ndimakukonda Nikukonda

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱹᱠᱷᱟᱹᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. Mikael Parkvall, "Världens 100 största språk 2007" (The World's 100 Largest Languages in 2007), in Nationalencyklopedin
  2. Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "Nyanja". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History. {{cite book}}: Unknown parameter |chapterurl= ignored (help)
  3. Jouni Filip Maho, 2009. New Updated Guthrie List Online
  4. Kishindo (2001), p.265.
  5. For spelling Chinyanja cf. Lehmann (1977). Both spellings are used in Zambia Daily Mail articles.
  6. Paas (2016).
  7. Phrases from Gray et al. (2013).
  8. Maxson (2011), p. 112.