Jump to content

ᱫᱟᱠᱟ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
White, Brown, Red & Wild rice

ᱫᱟᱠᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ ᱟᱨ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱩᱲᱩᱛ ᱡᱚᱡᱚᱢᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱪᱟᱣᱞᱮ ᱫᱤᱠᱤ ᱠᱟᱛᱮᱡᱽ ᱵᱮᱱᱟᱣᱟ᱾ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟᱣᱞᱮ ᱫᱟᱠᱟ ᱫᱚ ᱡᱷᱚᱲ-ᱡᱷᱚᱲᱟ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ᱾ ᱢᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱪᱤᱱ, ᱡᱟᱯᱟᱱ ᱟᱨ ᱠᱳᱨᱤᱭᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱟᱣᱞᱮ ᱫᱟᱠᱟ ᱫᱚ ᱞᱟᱰᱟᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ᱾

ᱵᱮᱱᱟᱣ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱪᱟᱣᱞᱮ ᱢᱚᱡᱛᱮ ᱟᱹᱨᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲ ᱞᱮᱠᱟ ᱫᱟᱜ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱠᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱛ ᱪᱩᱞᱦᱟᱹ ᱨᱮᱠᱩ ᱪᱚᱱᱟᱣᱟ᱾ ᱡᱚᱛᱚ ᱪᱟᱣᱞᱮ ᱫᱤᱠᱤ ᱤᱥᱤᱱ ᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱠᱚ ᱯᱷᱮᱰᱟ᱾ ᱫᱟᱠᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱰᱮᱱ ᱮᱢ ᱞᱤᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱜᱼᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱫᱟᱠᱟ ᱤᱥᱤᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ᱾ ᱪᱟᱣᱞᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱺ ᱫᱤᱠᱤ ᱪᱟᱣᱞᱮ ᱟᱨ ᱟᱫᱚᱣᱟ ᱪᱟᱣᱞᱮ᱾ ᱫᱤᱠᱤ ᱪᱟᱣᱞᱮ ᱫᱚ ᱫᱟᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱟᱸᱨᱤᱡᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱫᱚᱣᱟ ᱪᱟᱣᱞᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱟᱸᱨᱤᱡᱟ ᱥᱮ ᱫᱟᱜᱢᱟᱹᱰᱤ ᱵᱟᱠᱚ ᱜᱤᱰᱤᱭᱟ᱾ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱟᱺᱨᱤᱪᱛᱮ ᱚᱠᱟ ᱴᱟᱜᱠᱚ ᱫᱟᱠᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱟᱱᱡᱮᱫ ᱫᱟᱠᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ᱾

ᱱᱟᱱᱟᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱫᱟᱠᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱫᱟᱠᱟ ᱫᱚ ᱯᱩᱰᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ᱾ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱪᱟᱣᱞᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱷᱚᱲᱟ ᱥᱚᱱᱟᱞᱤ ᱥᱮ ᱵᱟᱫᱟᱢᱤ ᱨᱚᱝ ᱦᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱜᱮᱭᱟ᱾

ᱮᱢ ᱥᱮ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱡᱚᱢ ᱚᱠᱛᱮ ᱨᱮ ᱟᱺᱲᱤᱪ ᱫᱟᱠᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱢᱟᱺᱰᱤ ᱠᱚ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱩᱛᱩ ᱦᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ᱾

ᱜᱩᱱ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱫᱟᱠᱟ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱥᱚᱨᱠᱚᱨᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱱᱟᱥᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱢᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ᱾

ᱟᱺᱲᱤᱪ ᱢᱟᱺᱰᱤ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱫᱟᱠᱟ ᱤᱥᱤᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱸᱦᱟ ᱫᱟᱜ ᱠᱚ ᱟᱺᱲᱤᱪ ᱜᱤᱰᱤᱭᱟ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱟᱺᱲᱤᱪ ᱢᱟᱺᱰᱤ ᱠᱩ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱟᱺᱲᱤᱪ ᱫᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱠᱩ ᱧᱩᱭ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱰᱟᱝᱨᱟᱣᱟᱜ ᱧᱩ ᱫᱟᱜ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱩ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱟ᱾ ᱟᱨᱦᱚ ᱠᱤᱪᱨᱤᱪ ᱥᱮ ᱞᱩᱜᱲᱤ ᱨᱮ ᱢᱟᱬ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱩ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱜᱮᱭᱟ᱾

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]