ᱚᱵᱚᱫᱷᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search
ᱚᱵᱚᱫᱷᱤ
ᱚᱣᱚᱫᱷᱤ
अवधी  • 𑂃𑂫𑂡𑂲
Word Awadhi.png
'ᱚᱣᱚᱫᱷᱤ' ᱚᱞ ᱠᱟᱭᱛᱷᱤ (ᱪᱮᱛᱟᱱ) ᱟᱨ ᱫᱮᱵᱽᱱᱟᱜᱽᱨᱤ (ᱞᱟᱛᱟᱨ) ᱪᱤᱠᱤ ᱛᱮ ᱾
ᱨᱟᱹᱲ [əʋ.d̪ʱi]
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱴᱷᱟᱶ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱟᱨ ᱱᱮᱯᱟᱞ
ᱮᱞᱟᱠᱟ ᱚᱵᱚᱫᱷ (ᱥᱤᱧᱚᱛ)
ᱛᱚᱨᱟᱭ (ᱱᱮᱯᱟᱞ)
ᱡᱟᱹᱛ ᱚᱵᱚᱫᱷᱤᱥ
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟ
᱓.᱘᱕  ᱢᱤᱞᱤᱭᱚᱱ (ᱥᱤᱧᱚᱛ,᱒᱐᱑᱑)[᱑]
᱕᱐᱑,᱗᱕᱒ (ᱱᱮᱯᱟᱞ, ᱒᱐᱑᱑)[᱒]
Dialects
ᱚᱞ ᱛᱚᱦᱚᱨ
ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛ
ᱟᱹᱢᱟᱹᱞᱮᱛ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱴᱚᱴᱷᱟ
Flag of Fiji.svg ᱯᱷᱤᱡᱤ (ᱯᱷᱤᱡᱤ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ)
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱳᱰ
ISO 639-2 awa
ISO 639-3 awa
ᱜᱽᱞᱚᱴᱴᱚᱞᱚᱜᱽ awad1243[᱓]
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱴᱚᱴᱷᱟ 59-AAF-ra
Awadhi bhasha.png
This article contains IPA phonetic symbols. Without proper rendering support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of Unicode characters. For an introductory guide on IPA symbols, see Help:IPA.

ᱚᱵᱚᱫᱷᱤ (IPA: [əʋ.d̪ʱi]; अवधी; 𑂃𑂫𑂡𑂲) ᱫᱚ ᱠᱚᱧᱮ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱨᱮᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱟ ᱠᱟᱱ ᱤᱱᱫᱳᱼᱟᱨᱡᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱜᱩᱴ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱤᱱᱫᱳᱼᱟᱨᱡᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱾[᱔][᱕] ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱩᱲᱩᱫ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱛᱛᱚᱨ ᱯᱨᱚᱫᱮᱥ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱵᱚᱫᱷ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱟ ᱾[᱔] ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱵᱚᱫᱷ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱱᱟᱜᱟᱨ ᱚᱡᱚᱫᱫᱷᱟ ᱥᱟᱶ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱦᱤᱱᱫᱩ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱨᱟᱢ ᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱯᱟᱹᱱᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ, ᱚᱵᱚᱫᱷᱤ ᱫᱚ ᱦᱤᱱᱫᱩᱥᱛᱟᱱᱤ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱛᱚᱵᱮ, ᱨᱟᱡᱽ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱟᱣᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮ ᱚᱵᱚᱫᱷᱤ ᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱦᱤᱱᱫᱤᱼᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱞᱮᱠᱷᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱨᱡᱚ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ, ᱚᱵᱚᱫᱷᱤ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱢᱟᱱᱚᱠ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱜᱮ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱞᱚᱜᱼᱯᱚᱲᱦᱚᱱ ᱟᱨ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ; ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱞᱮᱠᱷᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾[᱖]

ᱚᱛᱱᱚᱜ ᱪᱷᱮᱨ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱨᱮ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱚᱵᱚᱫᱷᱤ ᱫᱚ ᱢᱩᱲᱩᱫ ᱚᱵᱚᱫᱷ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱩᱛᱛᱟᱹᱨ ᱯᱨᱚᱫᱮᱥ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱜᱚᱝᱜᱟᱡᱚᱢᱩᱱᱟ ᱫᱳᱣᱟᱵᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱯᱟᱨᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾[᱔][᱗] ᱯᱟᱪᱮ ᱥᱮᱫ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱤᱢᱟᱹ ᱫᱚ ᱯᱟᱪᱮ ᱦᱤᱱᱫᱤ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱩᱫᱽ ᱨᱮ ᱠᱚᱱᱱᱳᱣᱡᱤ ᱟᱨ ᱵᱩᱸᱫᱮᱞᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱥᱮᱫ ᱫᱚ ᱵᱤᱦᱟᱨᱤ ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱵᱷᱳᱡᱽᱯᱩᱨᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱧᱮ ᱥᱮᱫ ᱱᱮᱯᱟᱞ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱟᱨ ᱮᱛᱚᱢ ᱥᱮᱫ ᱵᱟᱜᱷᱮᱞᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾[᱘]

ᱚᱵᱚᱫᱷᱤ ᱨᱚᱲᱼᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱠᱚᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ -

ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱠᱚ ᱚᱵᱚᱫᱷ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ -

ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱠᱚᱫᱚ

ᱱᱮᱯᱟᱞ ᱨᱮ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱱᱮᱯᱟᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱯᱨᱚᱫᱮᱥ ᱨᱮ ᱚᱵᱚᱫᱷᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱟ :[᱙]

ᱮᱛᱚᱢ ᱮᱥᱤᱭᱟ ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱨᱮ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱚᱵᱚᱫᱷᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ (ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮᱦᱚᱸ) ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱨᱥᱚᱝ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱯᱷᱤᱡᱤ ᱨᱮᱱ ᱥᱤᱧᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱞᱤᱝᱜᱩᱣᱟ ᱯᱷᱨᱟᱝᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱯᱷᱤᱡᱤ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱮᱛᱷᱱᱳᱞᱚᱜᱽ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱵᱷᱳᱡᱽᱯᱩᱨᱤ ᱚᱨᱥᱚᱝ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱵᱚᱫᱷᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱞᱮᱠᱷᱟᱜᱼᱟ ᱾[᱑᱐] ᱚᱵᱚᱫᱷᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ (ᱟᱨ ᱵᱷᱳᱡᱽᱯᱩᱨᱤ) ᱚᱨᱥᱚᱝ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨᱢᱤᱫ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱮᱨᱤᱵᱤᱭᱟᱱ ᱦᱤᱱᱫᱩᱥᱛᱟᱱᱤ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱠᱮᱨᱤᱵᱤᱭᱟ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱨᱤᱱᱤᱫᱟᱫᱽ ᱟᱨ ᱴᱳᱵᱟᱜᱳ, ᱥᱩᱨᱤᱱᱟᱢ ᱟᱨ ᱜᱟᱭᱟᱱᱟ‌ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱥᱤᱧᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱟ ᱾[᱑᱑] ᱮᱛᱚᱢ ᱟᱯᱷᱨᱤᱠᱟ[᱑᱒] ᱟᱨ ᱢᱚᱨᱤᱥᱟᱥ[᱑᱓] ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱱᱫᱩᱥᱛᱟᱱᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱚᱵᱚᱫᱷᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱟᱥᱮ ᱚᱨᱥᱚᱝ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾

ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱚᱵᱚᱫᱷᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱟᱹᱱᱟᱹᱨᱥᱤ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱾

ᱚᱵᱚᱫᱷᱤ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱤᱱᱫᱳᱼᱤᱣᱨᱳᱯᱤᱭᱟᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱱᱫᱳᱼᱤᱨᱟᱱᱤᱭᱟᱱ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱤᱱᱫᱳᱼᱟᱨᱡᱚ ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱤᱱᱫᱳᱼᱟᱨᱡᱚ ᱞᱮᱛᱟᱲ ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱚ ᱢᱩᱫᱽ ᱨᱮ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱢᱟᱝᱼᱛᱟᱞᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱡᱳᱱ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱡᱚᱠᱷᱮᱡ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱞᱮᱠᱷᱟᱜᱼᱟ ᱾

ᱚᱵᱚᱫᱷᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱩᱨᱼᱥᱩᱯᱩᱨ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱜᱷᱮᱞᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ

ᱨᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱟᱹᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱷᱮᱯᱮᱫ ᱠᱚ ᱮᱴᱮᱫ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱟᱵᱩᱞᱟᱞ ᱥᱟᱠᱥᱮᱱᱟ ᱟᱜ ᱚᱵᱚᱫᱷᱤ ᱩᱛᱷᱱᱟᱹᱣ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱫᱟᱹᱭᱠᱟᱹ ᱠᱚ ᱾

ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱚᱵᱚᱫᱷᱤ (ᱡᱟᱪ) ᱚᱵᱚᱫᱷᱤ (ᱫᱮᱵᱽᱱᱟᱜᱽᱨᱤ)
ᱚᱸᱰᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱮ ᱛᱟᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ? ɦʊãː koː or kəʊn ɾəɦəĩ हुआँ को (कउन) रहें?
alt. ɦʊãː keː or kəʊn ɾəɦəin alt. हुआँ के/कउन रहेन?
ᱱᱩᱭ ᱠᱚᱲᱟ ᱧᱮᱞ ᱟᱨ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱨᱮᱭ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ɪʊ lʌɾɪkaː d̪eːkʰʌiː sʊnʌiː mə ʈʰiːk hʌiː इउ लरिका देखई सुनई म ठीक है।
alt. ɪ lʌɾɪkaː d̪eːkʰʌiː sʊnʌiː mə ʈʰiːk ʌhʌiː alt. इ लरिका देखई सुनई म ठीक अहै।
(ᱩᱱᱤᱭ) ᱞᱟᱹᱭᱠᱮᱫᱟ, ᱪᱚᱞᱚ (ᱤᱧ) ᱛᱷᱚᱨᱟ ᱡᱚᱢ ᱢᱮ ᱟᱨ ᱱᱩᱭ ᱦᱚᱸ ᱮᱢᱟᱭ ᱢᱮ ᱾ kʌɦɪn laːoː t̪ʰoːɽaː kʰaːɪ leːiː t̪ʰoːɽaː jʌhu kɘ d̪ʌɪ d̪eːiː कहिन, लाओ थोड़ा खाई लेई, थोड़ा यहु का दै देई।
alt. kʌɦɪn lyaːvː t̪ʰoːɽaː kʰaːɪ leːiː raːçi keː jʌnhu kɘ d̪ʌɪ d̪eːiː alt. कहिन, ल्याव थोड़ा खाई लेई, रचि के एन्हुं के दै देई।
ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱩᱱᱤ ᱫᱟᱞᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾ d͡ʒoː d͡ʒʌɪɦʌĩ soː maːrʊ̥ kʰʌɪɦʌĩ जो जइहैं सो मारउ खइहैं।
alt. d͡ʒèː d͡ʒʌɪɦʌĩ soː maːr kʰʌɪɦʌĩ alt. जे जइहैं सो मार खइहैं।
ᱪᱮᱬᱮ ᱟᱞᱚᱢ ᱛᱩᱧᱤᱭᱟ ᱾ cɪɾʌɪjʌn pʌɾ chʌrːaː nə cʌlaːoː चिरइयन पर छर्रा न चलाओ।
alt. cɪɾʌɪjʌn peː chʌrːaː jin cʌlaːwː alt. चिरइयन पे छर्रा जिन चलाव।

ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ ᱢᱮ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

 1. "Statement 1: Abstract of speakers' strength of languages and mother tongues - 2011" (PDF). www.censusindia.gov.in. Office of the Registrar General & Census Commissioner, India. Retrieved 7 ᱡᱩᱞᱟᱭ 2018. 
 2. "National Population and Housing Census 2011" (PDF). Central Bureau of Statistics - Government of Nepal. Retrieved 16 ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ 2020. 
 3. Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "Awadhi". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History. 
 4. ᱔.᱐ ᱔.᱑ ᱔.᱒ ᱪᱷᱟᱸᱪ:Harvcoltxt
 5. ᱪᱷᱟᱸᱪ:Harvcoltxt
 6. ᱪᱷᱟᱸᱪ:Harvcoltxt- A vast central portion of the subcontinent, consisting of the Indian states of Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, Haryana, and Himachal Pradesh, plus the Union Territory of Delhi, is known as the "HINDI area", because the official and general written language, that is to say, that of administration, press, school instruction, and modern literature, is Hindi, sometimes called MODERN STANDARD HINDI, and the whole area is heir to the "Hindi literary tradition" – Hindi being used here in a different and wider sense, to refer to pre-modern literatures in Braj and Awadhi, and often to those languages proper to Rajasthan and Bihar as well
 7. ᱗.᱐ ᱗.᱑ ᱪᱷᱟᱸᱪ:Harvcoltxt
 8. ᱪᱷᱟᱸᱪ:Harvcoltxt
 9. "Awadhi". Ethnologue (in ᱟᱝᱜᱽᱨᱮᱡᱤ). Retrieved 7 ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ 2019. 
 10. "Fiji Hindi". Ethnologue. Retrieved 26 ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ 2017. 
 11. "Redirected". Ethnologue (in ᱟᱝᱜᱽᱨᱮᱡᱤ). 2019-11-19. Retrieved 2020-12-17. 
 12. Mesthrie, Rajend (1995). Language and Social History: Studies in South African Sociolinguistics (in ᱟᱝᱜᱽᱨᱮᱡᱤ). New Africa Books. ISBN 978-0-86486-280-8. 
 13. "Awadhi language". omniglot.com. Retrieved 2020-12-17.